Hopp til innhold

Hoel disputerer

Linda Hoel disputerer for graden PhD ved Universitetet i Nordland førstkommende onsdag 7. september.

HOEL: Linda Hoel disputerer.Hoels avhandling har tittelen: ”Å gjenopprette orden. En studie av politibetjentens praktiske kunnskap – i et fenomenologisk-hermeneutisk perspektiv”.

Linda Hoel tar doktorgraden i ”Studier i profesjonspraksis” ved Senter for praktisk kunnskap, UiN. Doktorgradsprogrammet er ett av fire doktorgradsprogram ved UiN, og utfordrer doktoranden til å reflektere over yrkesutøvernes praksiserfaringer, samt teoretisere hva disse handler om.

Livsverden og pratisk kunnskap

Hoel har skrevet en avhandling om de vesentlige sider ved politibetjentens livsverden og praktiske kunnskap. Avhandlingen tar sikte på å vise hva politibetjenter erfarer som grunnleggende viktig i politiets arbeid, samt å gi en refleksjon over hva dette handler om. Studiens funn er blant annet at relasjonen mellom politibetjenten og de(n) andre personen(e) er politiarbeidets kjerne. Det vil si at kommunikasjon ikke bare er et middel for å løse et oppdrag, men er et mål i seg selv. Dette er viktig for å unngå fysisk makt, samt å krenke den andre. Men det er også viktig for politibetjenten selv, hans forståelse av seg selv som politi. Studien viser videre at for å ivareta og å befeste den andres menneskeverd, er det nødvendig for betjenten å la seg bevege av den andre og at følelsene er med. Hoels avhandling gir en alternativ måte å forstå det operative politiarbeidet på, og er også et viktig innspill i debatten om politivitenskap og forskning på politiarbeid.

Hovedveileder for Linda Hoel har vært professor Anders Lindseth og med Ingela Josefson som biveileder.

Bedømmelseskomiteen har bestått av professor Ruth Helene Olsen (leder), Universitetet i Nordland, professor Lars Mouwitz, Linnéuniversitetet, Växjö, og professor Kenneth Asplund, Mittuniversitetet, Sundsvall.

Om doktoranden

Linda Hoel er født og oppvokst i Harstad. Hoel har hovedfag i pedagogikk ved Universitetet i Tromsø, 1996. Videre har hun undervist ved allmennlærerutdanningen, Høgskolen i Bodø (1997-2000). I 1998/1999 arbeidet hun ved University of California, Santa Barbara, gjennom et Fulbrightstipend. Hoel har vært ansatt som høgskolelektor ved Politihøgskolen, avd. Bodø siden 2000, og hun underviser i dag politistudenter på bachelorutdanningen i fagene yrkesetikk og vitenskapsteori og forskningsmetode.

Prøveforelesning:
7. september kl. 10.00.

Oppgitt tema:
"Hvordan utvikler politibetjenten praktisk kunnskap?”

Disputas:
7. september kl. 12.00.

Sted:
Universitetet i Nordland, Auditorium Elias Blix (A13)

Foto: Svein-Arnt Adelsten Eriksen, Universitetet i Nordland

Publisert: - Sist oppdatert: |