Hopp til innhold

I dialog med Vietnam om rettferdig rettergang

Seksjonsleder for etterforskning Ivar Husby og politioverbetjent Ivar Fahsing ved EVU er delaktige i menneskerettighetsdialogen med Vietnam.

Sammen med Asbjørn Rachlew fra Oslo politidistrikt har de to vært i Vietnam for å dele kunnskap og erfaringer rundt begrepet rettferdig rettergang i Norge.

Forbedring gjennom dialog
Menneskerettighetsdialogene (MR-dialogene) baserer seg på samarbeid Norge har inngått med land hvor det finnes utfordringer knyttet til menneskerettigheter, men hvor det samtidig er potensial for forbedring gjennom dialog. Formålet med MR-dialogene er å styrke menneskerettighetssituasjonen i disse landene ved at det knyttes kontakter mellom aktører på ulike nivåer. Norge er i dag i dialog med Kina, Indonesia og Vietnam.

Gjennom MR-dialogene skal ikke Norges samfunnssystem tres over hodet på dialoglandet. Det skal lyttes og læres av dialoglandet om hva de selv synes er mest aktuelt og hvilke tiltak de mener vil være mest effektive.

Dialogen med Vietnam styres fra Utenriksdepartementet gjennom Vietnamprogrammet ved Senter for Menneskerettigheter ved UiO. Sentralt i arbeidet står spørsmål knyttet til rettssikkerhet og strafferettsreform.

Les mer om MR-dialogene på regjeringen.no.

Erfaringsutveksling og metodeutvikling
Ministry of Public Security i Vietnam besøkte i høst Politihøgskolen og Oslo politidistrikt. Ivar Fahsing og Asbjørn Rachlew, som begge har vært delaktig i HR-dialogen i noen år, var ansvarlige for det faglige opplegget under besøket.

- Innholdet falt tydeligvis i smak, for rett etter ble Rachlew og jeg invitert til Vietnam for å snakke mer om hvordan metodeutvikling innen etterforskning kan fasilitere menneskerettigheter og rettferdig rettergang. Vietnameserne gav også uttrykk for et ønske om representasjon fra ansvarlig ledelse ved Politihøgskolen, forteller Ivar Fahsing og fortsetter:

- Under besøket i Vietnam fortalte vi om hvordan Norge forsøker å lære av de feilene vi har begått med tanke på rettferdig rettergang, og hvordan vi kan unngå at det skjer igjen - blant annet gjennom metodisk operasjonalisering av uskyldspresumpsjonen. Vietnameserne var spesielt opptatt av hvorfor vi bruker så mye tid på dette når antallet feil som blir begått er såpass få.

Han legger til at likestilling mellom kjønn, ytringsfrihet og innsynsrett var andre temaer som ble tatt opp. En fellesnevner for Norge og Vietnam, og for MR-dialogene generelt, er at kunnskapsutvekslingen mellom landene skal baseres på forskning.

Samtalet med strategiske beslutningstakere
Ivar Husby påpeker at det faktum at besøket var forankret på ledelsesnivå, var med på å åpne dørene til samtaler med strategiske beslutningstakere.

- Vi hadde diskusjoner med blant annet ledelsen for Ministry of Public Security, kontoret for menneskerettigheter ved Vietnams innenriksdepartement, politiakademiet, ledelsen for straffegjennomføring og reintegrering av straffedømte, ledelsen av et fengselsdistrikt og Institute for State and Law. Besøket ble avsluttet med et møte hos den norske ambassaden, med blant annet ambassadør Ståle Risa.

Givende dialog
Selv om det er stor forskjell på Norges og Vietnams politiske systemer og respektive menneskerettighetsutfordringer, så opplevde de begge samtalene i Vietnam som både vennskapelige, konstruktive og inspirerende.

- Gjennom MR-dialogen med Vietnam er vi med på å utvikle etterforskningsprofesjonen i et globalt perspektiv. Vi ser at det er allmenngyldige perspektiver for god etterforskning, og at dette også kan videreføres til andre land, sier Ivar Husby.

Hvordan besøkene skal tas videre herfra vil bli et tema for videre diskusjon. Det er et ønske fra vietnamesisk side, spesielt politiakademiet, å få forelesningsstøtte i blant annet elektroniske spor, korrupsjon, miljøkriminalitet og hvitvasking.

Publisert: - Sist oppdatert: |