Hopp til innhold

Barnehusene er evaluert

Politihøgskolen og NOVA har evaluert barnehusene i Norge på oppdrag fra Politidirektoratet. Evalueringen presenteres på en pressekonferanse 16. oktober.

Evalueringen består av to rapporter. Delrapport 1 er utarbeidet av Politihøgskolen og NOVA, mens Delrapport 2 er utarbeidet av NOVA. Begge studier omfatter seks av syv eksisterende barnehus: barnehusene i Oslo, Trondheim, Kristiansand, Hamar, Bergen og Tromsø.

Evalueringen gir en bred presentasjon av hvordan den norske barnehusmodellen fungerer - sett fra ulike perspektiver og fra ulike aktørers side.

Pressekonferanse
Tidspunkt: 16. oktober 2012 kl. 10.00
Sted: Gullhaug Torg 4A, Justisdepartementets lokaler i Nydalen

Om evalueringen
Barnehusevalueringen 2012 - Delrapport 1
Barnehusmodellens implikasjoner for politiets arbeid med fokus på dommeravhør og rettsmedisinsk undersøkelse, Elisiv Bakketeig (NOVA), Mette Berg (PHS), Trond Myklebust (PHS) og Kari Stefansen (NOVA). PHS Forskning 2012:6.

Rapporten omhandler hvilke implikasjoner innføringen av barnehus har hatt for politiets arbeid med saker om vold og seksuelle overgrep mot barn, med hovedfokus på gjennomføring av dommeravhør og rettsmedisinsk undersøkelse.

Følgende spørsmål belyses:

  • I hvilken utstrekning gjennomføres dommeravhør i barnehus?
  • Hvilke erfaringer har politi, dommere og advokater med bruk av barnehus ved gjennomføring av avhør?
  • Hvilke erfaringer har politi, dommere og advokater med bruk av barnehus ved gjennomføring av avhør?
  • Er barnehusene det mest hensiktsmessige stedet å gjennomføre rettsmedisinske undersøkelser?

Datagrunnlaget omfatter både dokumenter, kvalitative intervjuer med barnehusledere, polititjenestepersoner, dommere, advokater og rettsmedisinere, samt en landsdekkende spørreskjemaundersøkelse blant politidistriktene.

Barnehusevalueringen 2012 - Delrapport 2
En undersøkelse blant barn og pårørende, jurister og politifolk, samt ledere og ansatte, Kari Stefansen, Tonje Gundersen og Elisiv Bakketeig, alle NOVA.
NOVA Rapport 9/12.

Rapporten omhandler hvilken betydning innføringen av barnehus har hatt for ivaretakelsen av barn som er mistenkt utsatt for vold og seksuelle overgrep, og for koordineringen av arbeidet til aktuelle instanser i slike saker.

Konkret belyses følgende spørsmål:

  • Hva er de barnehusansattes oppgaver i disse sakene, og hvilke likheter og forskjeller finnes mellom barnehusene når det gjelder arbeidsmåter og rutiner?
  • Hvordan opplever barn og pårørende møtet med barnehuset og hvordan opplever barnet å bli avhørt av politiet?
  • Hvordan fungerer samarbeidet med de rettslige aktørene, og hvordan bidrar barnehusene til kompetanseheving og kompetansespreding.

Rapporten peker også på utfordringer knyttet til barnehusenes virksomhet og den organisatoriske forankringen de har i dag.

Datagrunnlaget omfatter spørreskjemaundersøkelser blant barn og pårørende, jurister og politifolk, samt kvalitative intervjuer med barnehusledere og ansatte ved barnehusene.

Om barnehusene
Ordningen med barnehus ble iverksatt i 2007 for å bedre ivaretakelsen av barn og unge under 16 år samt voksne med psykisk utviklingshemming som er mistenkt utsatt for vold eller seksuelle overgrep og der saken er anmeldt til politiet.

Kjernevirksomheten til barnehusene er knyttet til saker der det skal gjennomføres dommeravhør på barnehuset. I slike saker skal barnehuset legge til rette for gjennomføringen, ivareta barn og pårørende, samt påse at barn som har behov for det, får den oppfølgingen de trenger i etterkant. I tillegg skal barnehusene drive med kompetansebyggende virksomhet - både eksternt og internt.

Mediehenvendelser:
Politihøgskolen: pressevakt 48 88 79 34, eller e-post

NOVA: informasjonsrådgiver Nina Eriksen 22 54 12 12 / 99 44 95 81, e-post:  

Publisert: - Sist oppdatert: |