Hopp til innhold

Styrker kontroll med vandel

PHS styrker praksis og kontrollrutiner ved søknader og opptak.

For kort tid siden ble det avdekket at en søker som for flere år siden var ilagt en straffereaksjon, ble tatt opp ved Politihøgskolen (PHS), uten at dette forholdet ble avdekket og håndtert i opptaksprosessen. Forholdet ble kjent for høgskolen i starten av studenten sitt praksisår.

Denne saken er ikke endelig avklart. Den er i en prosess med møter og samtaler. PHS vil ikke åpne skikkethetssak. Det er derfor opptil til studenten å vurdere om vedkommende vil fullføre bachelorutdanningen.

Etterkontroll
På bakgrunn av denne saken ble det igangsatt etterkontroll av vandel tilknyttet opptaket ved PHS. Det ble ikke avdekket rutinesvikt når det gjelder vandel ved opptaket våren 2012. De merknader som fremkom på enkelte søkeres uttømmende politiattest, eller ved PHS sine søk i ulike registre, var kjent for opptaksnemndene.

Når det gjelder studenter i andre og tredje år, har høgskolen gjennomført en sjekk i det sentrale straffe- og personregisteret. Det foreligger ingen indikasjoner på ytterligere rutinesvikt, og vi legger til grunn at opptaksnemndene har vært kjent med de forholdene de skal. Men ett tilfelle ut over den saken som utløste etterkontrollen, undersøkes nå nærmere.

Vandel og skjønn
Kravet om plettfri vandel har vært – og er – et viktig signal til søkere og samfunnet. Det stilles strenge krav for å bli politi, både når det gjelder vandel og egnethet. Søkere avskjæres i utgangspunktet hvis de har alvorlige forhold knyttet til sin vandel.

Politihøgskolen åpner for at det i enkelte tilfeller kan gjøres en skjønnsmessig vurdering dersom lovbruddet eller handlingen er av bagatellmessig art, eller ligger så langt tilbake i tid at det ikke kan sies å være avgjørende for skikketheten til søkeren. Det forutsettes at søkerne selv oppgir slike forhold. Høgskolen kontrollerer i tillegg søkernes vandel. Til sist vurderer opptaksnemndene vandelen og egnethet hos den enkelte søker.

Styrker praksis og kontrollen
PHS har hatt en dobling av studenttallet de siste årene, dette krever mer av oss. Etterkontrollen kom som følge av feil i våre rutiner for sjekk av vandel. Det er også oppdaget to andre saker hvor det kan være det er begått en feil, blant annet knyttet til vårt medisinske reglement.

Kravene til åpenhet i samfunnet er økt, det kritiske blikket på myndigheter og etater har blitt skarpere. PHS tar dette inn over seg. Vi vil derfor styrke praksis og kontrollrutiner ved søknader og opptak - fra nå av. Vi skal leve opp til samfunnets forventninger og det ansvaret PHS er tildelt.

Publisert: - Sist oppdatert: |