Hopp til innhold

Flere søkere fra 21 politidistrikter

Antall søkere i 2013
ANTALL SØKERE 2013: Grafen viser antall søkere fordelt på distrikt.
4052 søkte Politihøgskolen i 2013. Det er rekord i antall søkere. En gjennomgang av tallmaterialet viser solid økning i søkertallene fra 21 politidistrikter. Flest vil bli politi i Oslo, Hordaland, Sør-Trøndelag og på Romerike.

Den høyeste prosentvise økningen har Nordmøre og Romsdal, med 69 prosent fra 2012. Også Helgeland øker mye (52 prosent), fulgt av Gudbrandsdal (45 prosent), Follo (42 prosent) og Søndre Buskerud (37 prosent). I noen distrikter er det store utslag i prosent grunnet relativt lave tall, men fremgangen er reell.

Seks distrikter gjenspeiler ikke økningen i søkertallene, som i de øvrige distriktene. Disse har færre søkere i 2013 enn året før: Vestoppland (minus 11 prosent), Salten (minus 8 prosent), Nordre Buskerud og Sunnmøre (minus 4 prosent), Nord-Trøndelag (minus 3 prosent) og Asker og Bærum (minus 2 prosent).

Endring i prosent 2012-2013

ENDRING I PROSENT: Grafen viser prosentvis endring i antall søkere per distrikt, sammenlignet med forrige år. Se grafen i større format

Søknader og folketall
Det mest utfyllende bildet fremkommer i oversikten over antall søknader opp mot folketall i distriktet, nærmere bestemt antall søkere pr 10.000 innbyggere. Sammenholdt med prosentvis utvikling i søkertallene gir dette et riktigst bilde av interessen i ulike deler av landet for å bli politi.  

Et godt eksempel på dette er Vestfinnmark og Østfinnmark, som har færrest antall søkere. Men justert for folketall og prosentvis økning fra 2012 så blir bildet av interessen i de to nordligste politidistriktene helt annerledes. Det er derfor litt ulike tendenser bak tallene i flere distrikter.

Landsgjennomsnittet ligger på drøyt 8 søkere pr 10.000 innbyggere. 14 distrikter ligger over dette, med Romerike (10,5 søkere) i tet. Tett fulgt av Gudbrandsdal, Oslo, Troms, og Vestfold.

Færrest søkere i forhold til folketall har Sunnmøre (5,3 søkere). Det ligger flere distrikter på samme nivå, blant disse er Helgeland, Haugland og Sunnhordland, Midtre Hålogaland, Rogaland og Agder.

Søkere pr. 10 000 innbyggere

SØKERE PR. 10 000 INNBYGGERE: Grafen viser søkertall sett opp mot distriktets folketall.
Se grafen i større format

For første gang har Politihøgskolen også målt andel kvinnelige søkere fordelt på distrikt. Totalt var kvinneandelen 40,8 prosent. Helgeland har den suverent største andelen kvinnelige søkere av distriktene på hele 58,5 prosent. Lavest kvinneandel har Midtre Hålogaland med 33,3 prosent.

Kvinneandel per distrikt

KVINNEANDEL: Grafen viser hvor mange prosent av søkerne som er kvinner, fordelt på distrikt. Se grafen i større format

Spennende materiale
- Det er gledelig med den rekordstore interessen for å søke Politihøgskolen. Det er også av betydning at vi får inn søknader fra hele landet.  Men det aller viktigste for oss er at vi i sluttfasen av opptaket sitter igjen med så mange kvalifiserte og godt egnete søkere som mulig. Vi skal ta opp 720 studenter, og vi ønsker rett og slett stor konkurranse om plassene, sier assisterende rektor ved Politihøgskolen, Nina Skarpenes.   

Hun har også noen øvrige kommentarer til tallmaterialet og utviklingstrekkene i de ulike distriktene.

- Vi har ikke foretatt noen analyse ned på distriktsnivå av hva som kan være årsakene til flere eller færre søkere. Det kan være noen tilfeldigheter og naturlige svingninger, og noen aktiviteter kan gi uttelling på lengre sikt, det hører også med.  Men tallmaterialet er uansett interessant, spesielt der hvor det er store utslag eller hvor utviklingen skiller seg fra hovedtendensen. Dette er en anledning for politidistriktene til å se nærmere på interesse og rekruttering i eget distrikt, for å forsterke fremgang eller snu utviklingen. Politihøgskolen vil også ta med seg tallmaterialet i forhold til de aktivitetene og planene vi har for opptaket i 2014, sier Skarpenes.  

Søkere til fire studiesteder
Politihøgskolen har fire studiesteder: Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern. Alle fire studiesteder nevnes av de fleste søkerne som et alternativ de kan tenke seg. Dette kan tyde på at det å komme inn på studiet er aller viktigst.

Blant de som har Politihøgskolen som førsteprioritet når det gjelder valg av høyere utdanning oppgir 56,3 prosent Oslo som foretrukket studiested. Stavern oppgis av 19 prosent, Bodø av 16,7 prosent og Kongsvinger, hvor studentene kun går første studieår, oppgis av 8 prosent.

Utviklingen fra 2009 viser at Oslo var foretrukket av 80 prosent av søkerne som hadde Politihøgskolen som førsteprioritet. I 2010 ble Stavern opprettet som studiested, og siden da har Stavern blitt innarbeidet og foretrukket av stadig flere. Dette har i første redusert andelen som foretrekker Oslo, mens Bodø og Kongsvinger har relativt stabile tall.

Tabellen viser foretrukket studiested blant de som har Politihøgskolen som førstevalg:

   Oslo    Bodø    Kongsvinger    Stavern
2009   80,1 13,4 6,5  0,0
2010 67,8 13,8 6,9  11,6
2011 64,2 14,1 6,7  15,0
2012 57,0  17,1  9,4  16,6
2013 56,3 16,7 8,0  19,0

 

 

 

 

 

4052 søkte Politihøgskolen i 2013, en økning på nesten 18 prosent.

Spørsmål?
Spørsmål om tallmaterialet rettes til Hans Eivind Dalsbø, rådgiver, seksjon for opptak og rekruttering, på tlf: 23 19 99 28 eller e-post: .

For øvrige spørsmål/kommentarer, kontakt Politihøgskolens pressevakt på tlf: 488 87 934 eller e-post: 

Det enkelte studiested kan også kontaktes direkte - se kontaktinformasjon.

Publisert: - Sist oppdatert: |