Hopp til innhold

Strengere vurdering ved årets opptak

Politistudenter i bibliotek
STRAMMERE: Politihøgskolen har praktisert en strengere vurdering, ved opptak av nye studenter.
Politihøgskolen har nå sendt ut tilbud om 720 studieplasser med oppstart høsten 2013. Ved årets opptak har det blitt gjennomført en strengere vurdering av søkernes vandel og personlige egnethet.

Politihøgskolen har nå sendt ut tilbud om 720 studieplasser med oppstart høsten 2013.  Ved årets opptak har det blitt gjennomført en strengere vurdering av søkernes vandel og personlige egnethet. 

4052 meldte innen 1. mars sin interesse for å søke Politihøgskolen, det var 610 flere enn i 2012. 1673 søkere - nærmere 200 flere enn i 2012 - ble innkalt til opptaksprøver.

Etter fysiske tester og vurdering av opptaksnemndene var det knapt 900 søkere som ble funnet kvalifisert. Dette er samme antall som i 2012. Det kreves høyere poengsum for å komme inn i år, den laveste poenggrensen i 2013 er på 41,5 mot 40,8 i 2012.  

Kvinneandelen ved Politihøgskolen ser ut til å havne på ca 38,5 prosent, en liten nedgang fra 2012 da andelen var på 39,7. Gjennomsnittsalderen for studentene ser ut til å bli 22,9 år ved årets opptak.  

Strammere
- Vi har praktisert en strammere vurdering av vandel innenfor det regelverket vi har, og ut fra det skjønn som skal utøves. Vi har vi også vært strengere når det gjelder den samlede vurderingen av personlig egnethet. Til sammen har dette medvirket til at vi har havnet ut med samme antall kvalifiserte søkere ved årets opptak som i fjor. Dette til tross for flere søkere og flere innkalte til opptaksprøver, sier Laila Mjelde, avdelingsleder ved Studieavdelingen ved Politihøgskolen. 

Når det gjelder personlig egnethet bygger Politihøgskolen på seks kompetanseområder, som søkerne måles i forhold til. Det er gjennom denne prosessen- som stadig utvikles - at egnethet av søkeren gjøres. Se de seks kompetanseområdene.

- Foran årets opptak var det enighet mellom skolens ledelse og opptaksnemndene om en innstramming, både når det gjelder vurdering av vandel og personlig egnethet.  Vi har flere søkere enn før, vi tar opp 720 studenter til et krevende studium.  Det er økte krav til politiet fra samfunnets side, opptaket og kvaliteten på politistudentene må speile dette, sier Laila Mjelde.

Skjønn må evalueres
- Årets opptak bygger på de samme kriterier som før, men med en strengere vurdering av for eksempel fartsovertredelser hos noen av søkerne.  En mindre fartsovertredelse som ligger flere år tilbake i tid kan fortsatt passere, etter en konkret vurdering. Men flere overtredelser - kanskje også av nyere dato vurderes nå av mer kritisk. Se kravene til vandel.

- I et system hvor vi må og skal utøve skjønn er det nødvendig at vi evaluerer og gjennomgår praksis.   Det har vi nå gjort - og resultatet er altså et noe strengere skjønn.  Vi er sikre på at både utdanningen og rekrutteringen til politiyrket er tjent med det. Vi er svært fornøyd med opptaket, og ser frem til oppstart av et nytt studieår, sier Laila Mjelde.    

Flere med minoritetsbakgrunn
Politihøgskolen kan notere seg en fortsatt liten økning når det gjelder antall som oppgir å ha etnisk minoritetsbakgrunn.  35 med denne bakgrunnen har fått tilbud om studieplass, mot 29 i fjor og 23 i 2011. 11 av de 35 er kvinner.  Dermed ser Politihøgskolen ut til å være nær det symbolsk viktige tallet på fem prosent andel med denne bakgrunnen - basert på egenrapportering.

Trolig er det enda flere med minoritetsbakgrunn som både søker seg til - og tas opp - på Politihøgskolen.  De to siste årene har undersøkelser blant de som innkalles til opptak og som besvares anonymt vist en betydelig underrapportering av etnisk minoritetsbakgrunn. For 2012 var det 63 personer som ble innkalt som oppga denne bakgrunnen, mens 143 i den anonyme undersøkelsen hadde minoritetsbakgrunn ut fra Statistisk Sentralbyrås gjeldende definisjoner.  Politihøgskolen vil arbeide videre med nye undersøkelser rundt dette.  Målet er å få en et best mulig faktagrunnlag, også for videre rekruttering. Her kan du lese hva rektor Håkon Skulstad har skrevet om dette i sin blogg.

Fakta om søkertall

  • 4052 søkte om opptak på Politihøgskolen (PHS) i 2013. 610 flere enn i 2012, en økning på nær 18 prosent.
  • 3233 oppgav PHS som førsteprioritet i sin søknad om høyere utdanning - en økning på 500 fra 2012, drøyt 18 prosent.  Også antallet som kun søkte Politihøgskolen steg med 1839 mot 1551 i 2012.
  • Solid økning i søkertallene fra 21 politidistrikter. Flest vil bli politi i Oslo, Hordaland, Sør-Trøndelag og på Romerike.
  • 40,8 prosent av totalt antall søkere var kvinner.
  • 2274 sendte inn alle papirer, 262 flere enn i 2012
  • 1673 søkere ble innkalt til opptaksprøver ved Politihøgskolen i år. Det er 196 flere enn i 2012.
  • 1171 av de som faktisk møtte bestod de fysiske testene.  903 søkere ble funnet egnet etter vurdering av opptaksnemnd. Noen få fikk ikke ettersendt alle papirer i tide.  Knapt 900 kvalifiserte søkere i sluttrunden er det samme antallet som i fjor.   

 

Publisert: - Sist oppdatert: |