Hopp til innhold

Politihøgskolens status for tiltak etter hendelsene 22.7

Politihøgskolen i Oslo
TILTAK: Tiltakene omfatter bachelor, etter- og videreutdanning, forskning og infrastruktur.
Politihøgskolen har utarbeidet en status over tiltak som er gjennomført, igangsatt eller planlagt som følge av hendelsene 22. juli.

Norsk politi arbeider for å utvikle og forbedre beredskapen. 22.juli-kommisjonen pekte på en rekke forbedringspunkter. 20. mars 2013 la regjeringen frem stortingsmeldingen «Terrorberedskap» på Politihøgskolen i Oslo. Høgskolen utdanner fremtidens politi, og har en rekke oppgaver knyttet til forbedringen av beredskapen, og utviklingen av norsk politi. Dette gjenspeiles også i stortingsmeldingen.

Status fra Politihøgskolen 21. mars 2013
Følgende tiltak er gjennomført, igangsatt og/eller planlagt gjennomført:


Bachelorutdanning
Gjennomført i inneværende studieår:

 • Enkeltmannsutdanning/taktikk styrket med åtte timer for tredje års studenter
 • Situasjonsvurdering/beslutningstaking ved anvendelse av øvingssimulator styrket med fire timer for tredje års studenter
 • Utarbeidet nettbaserte «caser» der studentene kan øve situasjonsvurdering
 • Lagt til rette for at studentene i større grad kan drive ulike typer operativ ferdighetstrening på fritiden

Kommende studieår:

 • Betydelig mer ferdighetstrening for tredje års studenter (caser) - øving på løsning av politioppgaver som integrerer flere fagemner

På lengre sikt:

 • Justere rammeplan som gir klare føringer for ferdighetsbasert innhold (alle studietrinn)


Etter- og videreutdanning
Gjennomført i foregående og inneværende studieår:

 • Planlagt gjennomføring av ekstra kurs for utrykningsmannskaper (UEH) i 2013 og 2014, med 200 nye mannskaper hvert år, slik at antall personer i UEH-styrken økes fra 800 til 1200. I tillegg, etterfylling av mannskaper som går ut (naturlig avgang).
 • To ekstraordinære kurs for utrykningsmannskaper (UEH) i distriktene, høsten 2012
 • Antall Stabskurs økes i 2013 fra 4 til 8, pluss stabsopplæring for særorgan (POD, PDMT og PST i 2012)
 • Videreutvikling av stabsopplæring etter ny modell med årlig trening organisert annet hvert år ved Politihøgskolens øvingssenter - og annet hvert år lokalt. Opplæringen vil få større innslag av nettbasert læring.
 • Ekstra livvaktkurs våren 2012
 • Nytt studium på 15 studiepoeng i «Nasjonal beredskap og krisehåndtering», sammen med Forsvarets høgskole i september 2012-mars 2013. Nytt studie starter opp høsten 2013.
 • Evaluering av øvelse GEMINI og øvelse TYR. Erfaringskonferanse etter øvelse TYR i februar 2013.
 • Redningskonferanse med deltakelse av representanter fra alle nødetatene i 2012. Ny redningskonferanse mai 2013.
 • Dokumentert kunnskap fra 22. juli-evalueringene er implementert i en rekke studieplaner og gjennomførte utdanninger, primært innen sivil beredskap og ledelse

Kommende studieår:

 • Gjennomføre utdanningstilbud for pårørendekoordinator og – kontakter
 • Bruk av simulatortrening i utdanninger som omhandler beslutningsprosesser er under utredning

På lengre sikt:

 • Forskningsbasert kunnskap om 22. juli-hendelsene vil bli innlemmet i alle relevante videreutdanninger


Forskning
Pågående forskningsprosjekter:

 • Bjørgo, Tore: Strategier for forebygging av kriminalitet: en helhetlig modell. Bokprosjekt som utvikler en helhetlig og generell modell for kriminalitetsforebygging.
 • Bjørnebekk, Ragnhild: Coping with terrorism: resilience and fear under and in the aftermath of the attack on the Norwegian Society, 22.7.2011
 • Egge, Marit, Strype, Jon & Thomassen; Gunnar: Tillit til politiet. Større prosjekt med todelt målsetning: (1) undersøke hvordan tilliten til politiet ble påvirket av politiets innsats i forbindelse med terrorhandlingene, og (2) undersøke selve tillitsbegrepet mer inngående.
 • Glomseth, Rune: Ledelse i politiet. 1. Hva kan forskning på ledelse i politiet og erfaringer fra andre land si om politilederes kompetansebehov? 2. Hvilken kompetanse forventes og kreves på de ulike ledelsesnivåene i norsk politi? 3. Hvilke relevante modeller eksisterer i ulike lands politilederutdanninger? 4. Hvilke mulige modeller kan utvikles for å skape helhet og sammenheng i lederutdanningene ved PHS?
 • Sunde, Inger Marie: Radikalisering på nett. Startet 2012
 • Thomassen, Gunnar: Tillit og legitimitet i politiet. Prosjektet fremmer den empiriske kunnskapen om hvilke faktorer som påvirker tillit til politiet i Norge.

Doktorgradsprosjekter:

 • Med relevans ifht 22/7 men ikke startet som konsekvens av det: Hellesø-Knutsen, Kristin: PhD-prosjekt: Jakten på risiko. Vurderinger, følelser og valg hos patruljerende politi. Risikopersepsjon, styring og autonomi i patruljerende politiarbeid.
 • Lundgaard, Jenny: PhD-prosjekt: Kunnskap ved krise: operasjonssentralens dannelse og anvendelse av kunnskap ved ekstraordinære og krisepregete hendelser. Starter 1/5/2013.
 • Med relevans ifht 22/7 men ikke startet som konsekvens av det: Sætre, Marianne: Globalisering, historiske/geografiske utviklinger av transnasjonal og organisert kriminalitet.
 • Med relevans ifht 22/7 men ikke startet som konsekvens av det: Lie, Elisabeth Myhre: Forebygging av kriminalitet gjennom lokalt forankret politiinnsats

Forskningsprosjekter under oppstart:

 • Bjørgo, Tore m.fl: Terrorisme og 22. juli-angrepene: analyser av fenomen, aktører og etterspill
 • Bjørgo, Tore m.fl: Prosjektsøknad utarbeides til Forskningsrådets SAMRISK-program om Forebygging av terrorisme og voldelig radikalisering: Trusselanalyser og intervensjoner. Prosjektet tar sikte på å utvikle kunnskap for bedre trusselanalyser om terroristers intensjoner og målutvelgelse, etterretning og metoder for tidlig intervensjon for å forebygge at terrorhandlinger skjer. Et overordnet tema er å redusere usikkerhet.
 • Yttri Dahl, Johanne, Myhrer, Tor-Geir, Barland, Bjørn, Gundhus, Helene: Prosjektsøknad utarbeides til Forskningsrådets SAMRISK-program om Samarbeid politi-forsvar: Polisiering av militæret og militarisering av politiet. Ser på flere caser: oppdragsløsning og erfaringslæring i beredskapstroppen og forsvarets spesialstyrker, etterretning og informasjonsoverføring, vurdering av politi og forsvarets samøvelser (Tyr og Gemini), juridisk vurdering av politi og forsvars rollefordeling under kriser og ekstraordinære hendelser, særlig i nordområdene og norsk og internasjonalt farvann, samt grensekontrollsamarbeidet (Frontex). Samarbeid med Forsvaret forventes.


Infrastruktur

 • Politihøgskolen er i samtaler med Kongsvinger kommune om muligheter for å endre gjeldende reguleringsplan med tanke på å videreutvikle Sæter gård som operativt treningssenter.
 • Byggeprosjekt i Stavern, for blant annet å gi økt kapasitet for utdanning i beredskap- og kriseledelse (politiets stab)

For oppdatert status fra Politidirektoratet, se politi.no.

Les også tidligere sak om fremleggelsen av stortingsmeldingen om terrorberedskap: «En investering i kunnskap og kompetanse».

Publisert: - Sist oppdatert: |