Hopp til innhold

Flere søkere fra Agder, Vestlandet og Salten

Studenter i klasserommet
I 2014 var det for andre år på rad et høyere antall søkere enn noen gang før til Politihøgskolen. Det mest markante ved årets søkertall er mange flere søkere fra Agder, Vestlandet og Salten.

Tabell over antall søkere per distrikt

Se tabellen i større format

Bakgrunnstallene viser at i alt 16 av 27 politidistrikter hadde en økning av søkere til Politihøgskolen. Størst økning i antall søkere var det i Agder politidistrikt, mens Salten politidistrikt øker mest i prosent. Politidistriktene på Vestlandet kan i tur og orden notere seg for flere søkere, spesielt Sunnmøre uthever seg blant distriktene i vest.

Tabell som viser endring i søkere 2013 - 2014 i prosent

Se tabellen i større format

Nordmøre og Romsdal følger ikke distriktene på Vestlandet, og har en tilbakegang i antall søkere. Det samme gjelder Østfold, Hedmark og Romerike. For mange av de øvrige distriktene er det snakk om mindre bevegelser både når det gjelder flere, eller færre, søkere.

Flest søkere til Politihøgskolen kommer fra Oslo, fulgt av Hordaland, Sør-Trøndelag, Romerike, og nå Agder, med Rogaland tett bak.

Søknader og folketall
Det mest utfyllende bildet fremkommer i oversikten over antall søknader opp mot folketall i distriktet, nærmere bestemt antall søkere pr 10.000 innbyggere. Landsgjennomsnittet ligger på drøyt 8 søkere pr 10.000 innbyggere. 15 distrikter ligger på, eller over, dette snittet, med Oslo på topp (9,90 søkere), tett fulgt av Troms, Romerike, Gudbrandsdal og Sør-Trøndelag.

Tabell som viser søkertall pr 10.000.

Se tabellen i større format

Nøkternt og gledelig
- Rekruttering fra hele landet er viktig for politiet, og da selvsagt også for Politihøgskolen. Vi ser av de totale søkertallene at politiutdanning og politiyrket er attraktivt for mange, og det er svært positivt. Så er vi varsomme med forklaringer og analyser av utvikling og forskjeller mellom distrikter og landsdeler. Utviklingen må ses over tid, og mange forhold spiller inn når det gjelder utdanningsvalg, sier assisterende rektor Nina Skarpenes ved Politihøgskolen.

Hun understreker at alle erfaringer fra rekrutteringsarbeid tas med videre. Politihøgskolen har rekruttering som en høyt prioritert oppgave, men også politidistriktene har dette på dagsorden.  

- Vi gleder oss selvsagt over all fremgang, det er inspirerende. I år gjelder det spesielt utviklingen i Agder, på Vestlandet og i Salten. Det er markante utslag, og vi vil selvsagt se nærmere på mulige nyttige erfaringer både der søkertallene går opp - eller ned.  

Andel kvinnelige søkere
Kvinneandelen er også i positiv utvikling. I snitt er 41,9 prosent av søkerne kvinner, mot 40,8 prosent i fjor. De fleste distrikter ligger rundt snittet, men også her er det noen tydelige variasjoner. Høyest andel kvinnelige søkere har Vestfinnmark med 59,1 prosent, fulgt av Sogn og Fjordane og Midtre Hålogaland med henholdsvis 50,6 og 50,0 prosent. Også Vestoppland og Søndre Buskerud ligger klart over snittet, begge med 48,1 prosent. Lavest andel kvinnelige søkere har Oslo, med 36,5 prosent.

Politihøgskolen har et mål på 40 prosent kvinnelige studenter.

Søkere til fire studiesteder
Politihøgskolen har fire studiesteder: Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern. Alle studiesteder er aktuelle for de fleste søkerne - som et alternativ de kan tenke seg. Dette kan, som tidligere år, tyde på at det å komme inn på studiet er aller viktigst.

   Oslo   Bodø   Kongsvinger  Stavern
2009   80,1 %   13,4 %       6,5 %  
2010  67,8 %  13,8 %      6,9 %  11,6 %
2011  64,2 %  14,1 %      6,7 %  15,0 %
2012  57,0 %  17,1 %      9,4 %  16,6 %
2013  56,3 %  16,7 %      8,0 %  19,0 %
2014  55,4 %  17,9 %      8,6 %  18,1 %  

Blant de som har Politihøgskolen som førsteprioritet når det gjelder valg av høyere utdanning oppgir 55,4 prosent Oslo som foretrukket studiested. Stavern oppgis av 18,1 prosent, Bodø av 17,9 prosent og Kongsvinger, hvor studentene kun går første studieår, oppgis av 8,6 prosent.

I 2010 ble Stavern opprettet som studiested. Siden da har Stavern blitt innarbeidet, og foretrekkes nå av omtrent samme antall som i Bodø - mens andelen som har Oslo på topp er redusert omtrent tilsvarende. Både Bodø og Stavern har sammen med Kongsvinger relativt stabile tall de siste årene.

Ønsker konkurranse
- Vi håper at de gode søkertallene gjennom den videre opptaksprosessen fører frem til et så stort antall kvalifiserte og egnete søkere i sluttfasen som mulig. Vi skal ta opp 720 studenter, og vi ønsker at det skal være hard konkurranse om disse studieplassene, sier Nina Skarpenes.  

Les også tidligere sak om at stadig flere søker Politihøgskolen.

Kontaktinformasjon
Eventuelle spørsmål om tallmaterialet rettes til Seksjon for opptak og rekruttering ved Hans Eivind Dalsbø på eller 23 19 99 28.

For øvrige spørsmål/kommentarer, kontakt Politihøgskolens pressevakt på  eller 488 87 934.

Det enkelte studiested kan også kontaktes direkte - se kontaktinformasjon

Publisert: - Sist oppdatert: |