Hopp til innhold

Fra Øvelse Tyr til reelle kriser

Helikopter under Øvelse Tyr
ØVELSE TYR 2013: Øvelsen hadde fokus på sjøredningstjeneste i Ytre Sogn. Foto: Caroline Eng
Sogn og Fjordane politidistrikt har etter Øvelse Tyr i 2013 håndtert to reelle kriser, drapene på bussen i Årdal og storbrannen i Lærdal. Distriktet og samarbeidende aktører har samlet mye læring om redning og krisehåndtering på kort tid.

Hovedscenario for Øvelse Tyr 2013 var kystnær sjøredningstjeneste i Ytre Sogn, med sjøredning, strandsøk og mottak, med tillegg av evakuert- og pårørendebehandling. Som vanlig var Tyr en øvelse i samhandling med en rekke andre aktører. 

Politihøgskolen har nå ferdigstilt evalueringen, både av selve øvelsen og særlig politidistriktets innsats. De øvrige aktørenes egne evalueringer og læringspunkter er tatt med i en samlet oversikt, det forutsettes at de ulike aktørene tar sine erfaringer med i videre utviklingsarbeid.  

Vurdering av distriktet
Evalueringsrapporten påpeker en del mangler og læringspunkter overfor politidistriktet. Det gjelder spesielt mangelfull samhandling og utydelighet mellom Operasjonssentralen og Innsatsleder. Uklar situasjonsbeskrivelse svekker igangsetting på innsatsstedene, så også i dette tilfellet. Ulik bruk av begreper på forskjellige nivåer skapte forvirring, og det var mangelfull bruk av samband gjennom øvelsen. Totalt sett førte dette til dels store utfordringer, ikke minst for Innsatsleder. Operasjonssentralen hadde også utfordringer med kapasiteten.

Imidlertid får selve redningsinnsatsen god omtale i rapporten:

«På generelt grunnlag ble det gjort en solid innsats under gjennomføring av redningsoperasjonen, og det operasjonelle nivået synliggjorde at de besitter mye kunnskap, har gode holdninger og god forståelse for krisehåndtering.»

Det nevnes også at samarbeid mellom politi, helse og brann fungerte bra, men at det også var noen minus i samhandlingen med andre aktører i ulike faser og på ulike steder i øvelsen.

Det gis også både plusser og minuser når det gjelder rapportering til Redningsledelsen og håndteringen på strategisk nivå, det gjelder politiet så vel som øvrige aktører.

Mange erfaringer
Politidistriktet og mange samarbeidende aktører opplevde to reelle kriser kort tid etter øvelsen.

- Funn og læringspunkter fra øvelsen bør ses i sammenheng med de erfaringene distriktet hentet fra de dramatiske hendelsene i Årdal og Lærdal. Det er vanlig at øvelser avdekker utfordringer og læringspunkter, det er en viktig årsak til at det øves. Det som er av størst betydning for distriktet og alle aktører nå er at de samlede erfaringene tas med videre, sier politioverbetjent og leder av evalueringsarbeidet ved Politihøgskolen, Eirik Rosø.  

Politidirektoratet støtter opp om denne vurderingen

- Sogn og Fjordane politidistrikt har hatt en krevende tid. Distriktet har oppsummert erfaringene fra de tragiske bussdrapene i Årdal. Og så fikk de brannen i Lærdal, en katastrofe hvor både politiet og øvrig redningsinnsats ble satt på store prøver. Distriktet har alt tatt i bruk erfaringer og endret en del rutiner. Vi opplever både vilje og evne til å nyttiggjøre seg de samlede erfaringene både fra øvelser og reell krisehåndtering, noe som er viktig både for distriktet, samarbeidspartnere og for politiet for øvrig, sier Kaare Songstad, beredskapsdirektør i Politidirektoratet.

Les hele evalueringsrapporten fra Øvelse Tyr 2013.

Kontaktinfo Politihøgskolen:
Telefon medievakt: 488 87 934
E-post:

Publisert: - Sist oppdatert: |