Hopp til innhold

Ny rammeplan for bachelorstudiet ved Politihøgskolen

To politistudenter
JUSTERT RAMMEPLAN: Den justerte rammeplanen har fått en tydeligere tverrfaglig profil.
Justis- og beredskapsdepartementet godkjente 23. januar 2014 ny rammeplan for bachelorstudiet ved Politihøgskolen (PHS).

Målsettingene og kravene i utdanningen opprettholdes, i tråd med de mål politiske myndigheter har satt for politiets samfunnsoppdrag, om at nyutdannete polititjenestemenn og -kvinner skal være generalister. Den nye rammeplanen medfører dermed ingen store omveltninger i forhold til rammeplanen fra 2007.

Det er lagt vekt på å styrke «den røde tråden» mellom de tre studieårene, ved at praksisåret bindes tettere til de to øvrige studieårene. Over en tredjedel av utdanningen ved PHS er praksis, og dette må henge godt sammen med øvrig læring. Den justerte rammeplanen har fått en tydeligere tverrfaglig profil.

- Vi bygger både på forskningsbasert kunnskap og erfaringslæring, sier assisterende rektor Nina Skarpenes ved PHS.

Den nye rammeplanen skal implementeres for det kullet som starter politiutdanningen fra studieåret 2014/2015. Studenter som allerede er i utdanningsløpet vil følge gammel rammeplan. Den nye rammeplanen inneholder de samme fem hovedområdene som tidligere plan: Politi og samfunn, Metode, Orden og beredskap, Forebyggende oppgaver og Etterforsking. Orden og beredskap er det klart største hovedområde på 67 studiepoeng, etterfulgt av Etterforsking på 44 studiepoeng. Hvert hovedområde er inndelt i flere emner.

Hele rammeplanen kan du lese her.

Noen tydelige endringer
Det innføres et nytt emne: Digitalt politiarbeid. Dette emnet inneholder politiets datasystemer, men i tillegg kommer grunnleggende teknologiforståelse, som blant annet skal gi studentene kunnskaper om internett, nettverk, datamaskiners oppbygning og sosiale medier. I tredje studieår vil emnet undervises sammen med Rapport og etterforskingslære og Kriminalteknikk. Sikring av elektroniske spor vil blant annet være et viktig tema.

Forebyggende oppgaver er utvidet, og kriminalitetsforebyggende arbeid blir et emne fra første studieår, slik at studentene i praksisåret skal kunne arbeide bedre med dette viktige og grunnleggende faglige området.  

Bacheloroppgaven utvides til 10 studiepoeng (fra 6). Dette for å styrke studentens evne til å utføre kunnskapsbasert politiarbeid.

For å få til endringene, vil de valgfrie fordypningsemnene utgå. Valgfriheten vil ligge i bacheloroppgaven, der studentene skal belyse en selvvalgt problemstilling knyttet til egne erfaringer fra praksis.

Hovedområdet Operative oppgaver er endret til Orden og beredskap.

Gode grep
- Styrket fokus på forebygging og innføring av emner som gir digital kompetanse er nye og gode grep, som er i tråd med samfunnets forventninger. Det samme gjelder bedret evne til kunnskapsbasert politiarbeid. Vi beholder de fysiske og praktiske kravene, selvsagt inkludert trening og kvalifikasjoner for taktikk og våpengodkjenning, understreker Skarpenes.

Rammeplanen - som er den overordnede målsettingen for utdanningen, skal nå følges opp av nye fagplaner.

- Vi har i dette arbeidet lært av de erfaringer vi har gjort med rammeplanen fra 2007. Det er derfor ryddet mellom hovedområder. Noen mindre emner er samlet, slik at studentene skal  få mulighet til litt mer faglig fordypning. Det vil også bli noen færre eksamener. Den nye rammeplanen skal nå følges opp med nye fagplaner, og der ligger det muligheter for ytterligere utvikling og forbedring. Vi tar inn erfaringer og synspunkter fra mange hold. Målet er kontinuerlig utvikling og en enda bedre utdanning, sier Nina Skarpenes.

Informasjon om rammeplanen finnes også under «Innhold i utdanningen». 

Publisert: - Sist oppdatert: |