Hopp til innhold

Stabs- og lederutviklingsprogram på nett og i distrikt

Deltakere i stabsmøte
LEDERUTVIKLING: Fra stabsøvelse med Asker og Bærum politidistrikt. Innledende skrivebordsøvelse før scenariet flyttes til spillerom i Stavern. Foto: Mikaela Berg, Dagens Næringsliv
I januar begynte det nye Stabs- og lederutviklingsprogrammet i regi av Politihøgskolen. Målgruppen er sentrale aktører i politidistriktenes krisehåndteringsapparat.

- Stabs- og lederutviklingsprogrammet har en ambisjon om å være noe mer enn et rent opplæringsløp. Programmet er tenkt å danne en ramme for tre parallelle prosesser; læring, utvikling og styring som sammen skal bidra til en reell styrking av stabsapparatet og politidistriktenes krisehåndteringsevne. Så langt har Politihøgskolen mottatt svært gode tilbakemeldinger fra politidistriktene på Stabs- og lederutviklingsprogrammet, forteller seksjonsleder ved Operativ seksjon, avdeling for Etter- og videreutdanning (EVU) Per Olaf Torkildsen.

Nasjonalt er ca. 700 deltakere med i programmet som skal ha en varighet på to år. I tillegg til alle politidistriktene er også Politidirektoratets kriseledelse og stabs apparat deltakere i programmet.

Det nye stabs- og lederutviklingsprogram er ett av Politihøgskolens satsningsområder innenfor sivil krisehåndtering. Formålet med programmet er å styrke politidistriktets stabs- og ledelsesapparat for å heve politidistriktets krisehåndteringsevne. Dette skal gjøres gjennom å styrke basiskunnskaper og egenferdigheter, samt utvikle staben som team - med vekt på rolleforståelse, kommunikasjon, samhandling og gode stabsprosesser.

For å sikre faglig kvalitet i programmet, ble prosjektet – i tillegg til bred politifaglig kompetanse – tilført kompetanse fra fagområdene pedagogikk, ledelse, media-/krisekommunikasjon og digitale læremidler.

I distrikt og på nett
- Stabs- og lederutviklingsprogrammet skal i all hovedsak foregå lokalt i eget distrikt, med betydelig vekt på distriktets selvstendige ansvar for egen læring og utvikling. Med unntak av en to dagers samling i Justissektorens kurs- og øvingssenter i Stavern (JKØ), vil de kompetansehevende aktivitetene bli gjennomført i eget distrikt, forteller Torkildsen.

Siden Stabs- og lederutviklingsprogrammet for det meste skal foregå i eget distrikt, er det bestemt at man skal gjennomføre deler av utdanningen nettbasert. Dette gjelder spesielt de delene av programmet som omhandler det kunnskapsmessige læringsutbyttet, men også deler av læringsutbyttet innen ferdigheter vil bli nettbasert, for eksempel bruk av operative verktøy som Politiets loggføringsverktøy og elektroniske kartverktøy.

- Stabssjefen vil ha en avgjørende rolle i tilrettelegging og gjennomføring av opplæringen for staben i sitt distrikt, og har ansvar for å påse at deltakerne tilegner seg nødvendig kompetanse, kunnskaper og ferdigheter i tråd med læringsutbyttebeskrivelsene, understreker seksjonslederen.

Kort prosess
- Det var på oppdrag fra rektor at det i januar i 2013 ble etablert et prosjekt som fikk i oppdrag å fremme forslag på nytt konsept for stabs- og ledertrening i politiet. Prosjektet avleverte sin rapport i mai 2013. Deretter har det gått slag i slag. Det ble fattet raske beslutninger, og i løpet av høstsemesteret 2013 har programmet blitt utviklet i rekordfart, sier Torkildsen.

Politihøgskolen har tre faste veiledere som følger opp politidistriktene og veileder og støtter stabssjefen som «lokal lærer».

- Det er allerede gjennomført øvelser lokalt i 6 politidistrikter. Det faglige innholdet for øvelsessamlingene i Stavern er fortsatt i utvikling i samarbeid med en rekke sentrale aktører, blant annet nasjonale beredskapsressurser. De to første samlingene i Stavern er allerede i uke 12, så det arbeides på spreng for å ferdigstille programmet, avslutter seksjonsleder ved Operativ seksjon, EVU Per Olaf Torkildsen.

Publisert: - Sist oppdatert: |