Hopp til innhold

Politihøgskolen ønsker ny behandling om generell bevæpning

Polititjenestemenn som trener på skyting
HØRINGSSVAR: Politihøgskolen har avgitt høringssvar om ny våpeninstruks for politiet. Illustrasjonsfoto
Politihøgskolen har avgitt høringssvar til Justis- og beredskapsdepartementet om ny våpeninstruks for politiet. En av konklusjonene er at generell bevæpning ikke er tilstrekkelig utredet.

I høringssvaret skriver Politihøgskolen blant annet:

Regjeringserklæringen foreslår blant annet «å åpne for generell bevæpning i de politidistrikter der politiet selv mener det er den beste løsningen». Dette foreslås gjennomført ved å innføre regler som gir Politidirektoratet myndighet til å fastsette generell væpning i det enkelte politidistrikt eller særorgan.

Et forslag om å åpne for generell bevæpning for norsk politi er prinsipielt viktig og kan ha store konsekvenser både for politiet og publikum. Politihøgskolen kan ikke se at dette forslaget på nåværende tidspunkt er tilstrekkelig utredet. Dette gjelder både med hensyn til å utrede og dokumentere et behov for å innføre en slik endring i væpningspraksis, samt utredning og drøfting av mulige konsekvenser av en slik endring.

Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev begrunner forslaget om generell bevæpning med kriminalitetsutviklingen. Politihøgskolen er av den oppfatning at de utviklingstrekk i samfunnet som er omtalt i høringsbrevet, er ivaretatt og kompensert for gjennom de forslag som allerede er forslått i forslag til ny instruks (blant annet bevæpnings-kompetanse til operasjonsleder, framskutt lagring, ammunisjon i beltet). Dersom alle foreslåtte endringer, med unntak av forslaget om generell bevæpning, følges opp, vil alle patruljer (med unntak av fotpatruljer og rytterpolitiet) ha umiddelbar tilgang til skytevåpen.

Foreslår ny behandling
Politihøgskolen er enig i at både kriminalitetsutviklingen og politiet har gjennomgått store og omfattende endringer siden gjeldende våpeninstruks for politiet ble fastsatt og vedtatt for 25 år siden. Mange av reglene i nåværende våpeninstruks er følgelig ikke tilpasset dagens forhold, og en revisjon av instruksen er påkrevet, men ikke i den grad som nå foreslås. Forslaget om generell bevæpning bør vurderes særskilt etter en grundig utredning med en påfølgende ny høringsbehandling før et forslag forelegges for Stortinget.

I tillegg til å påpeke det vi oppfatter som et mangelfullt beslutningsgrunnlag for innføring av generell bevæpning, vil Politihøgskolen også fremheve noen betenkeligheter vi har identifisert i forbindelse med en eventuell gjennomføring av det nye forslaget.

Lokal generell bevæpning, slik det foreslås her, hvor politiet selv vurderer om dette er den beste løsningen for sitt distrikt, bryter med tanken om et enhetlig politi. Et enhetlig politi innebærer at publikum får den samme polititjenesten uavhengig av hvor de bor. Dette forutsetter blant annet at politiet har lik utdanning og er likt utstyrt over hele landet. Erfaring har vist at ulik praksis mellom distriktene er uheldig. Et eksempel er ulik praktisering av framskutt lagring. Politiet fant det nødvendig å rydde opp i dette for å samordne praksis mellom politidistriktene. Ulik praktisering av spørsmålet om generell bevæpning, er ikke drøftet i høringsbrevet. Sett i lys av tidligere erfaringer, bør denne problemstillingen belyses.

Les hele Politihøgskolens høringssvar, som også omfatter flere andre sider av den foreslåtte våpeninstruksen.

Publisert: - Sist oppdatert: |