Hopp til innhold

Hva mener politiutøveren om utdanningen?

Førsteamanuensis Geir Aas har kommet med rapporten «Politiutøverens syn på Politiutdanningen». Rapporten presenterer både tidligere og ferske funn om hva politiutøverne selv mener om utdanningen.

- Jeg må starte med å takke seniorrådgiver Kjersti Hove som er initiativ og har vært veileder for prosjektet. Det er få, om noen, som kjenner politiutdanningen i Norge bedre enn Kjersti, sier Geir Aas.

Politihøgskolen har ved to anledninger tidligere evaluert sin utdanning. Resultatene fra disse undersøkelsene forteller at politiledere mener det er et rimelig godt samsvar mellom utdanningen og samfunnets forventing til politiet.

- I de tidligere evalueringene viser det seg at politilederne ser samsvaret mellom utdanningen og samfunnets forventning til politiet. De nyutdannede er mer kritiske til samsvaret. Man kan si at de nyutdannede ikke helt har samme tilliten til sine ferdigheter og kvalifikasjoner slik som deres ledere har, sier Aas.

Førsteamanuensisen forteller at Kvalitetsundersøkelsen 2014 «Politiutøveres syn på politiutdanningen», er ment å gi utdypninger og nyanser til de foregående undersøkelsene. Det er også gjort en innskrenking, da det denne gangen bare er fokusert på ferdigheter i operativ polititjeneste.

Forbedringsmuligheter for politiutdanningen
- Flere av informantene påpeker at de føler det mangler den røde tråden i utdanningen der særlig kunnskaper og ferdigheter for operative tjenester utgjør en ryggrad gjennom hele den treårige utdanningen. De ønsker mer øvelse, bedre koblinger mellom teori og praksis og et større fokus på livsviktig kunnskap om tidskritiske situasjoner, sier Geir Aas.

Aas understeker at det er viktig å ta med at informantene er operative politibetjenter, som snakker ut fra sin egen situasjon og egne interesser, og forskeren stiller spørsmål om de kanskje derfor har et redusert blikk i forhold til hele polititjenesten.

Geir Aas forteller at det er mulig å spore to nokså forskjellige tenkemåter, eller ideologier om man vil, om uniformert polititjeneste som kolliderer i dette intervjumaterialet. På den ene siden finner han ledere som vektlegger de spesielle ferdighetene i vurderingen av de nytilsatte - det vil si ferdigheter i den tidskritiske og skarpe delen av tjenesten. De skiller seg tydelig fra ledere som i større grad fremhever de mer generelle ferdighetene - det vil si den brede ordenstjenesten med generalisten som hovedaktør i spørsmålet om kvaliteten på de nyutdannede.

Publisert: - Sist oppdatert: |