Hopp til innhold

Politihøgskolen vil styrke praksisåret

Terje Garnås Kristiansen presenterer piloten
VIDEREUTDANNING: Oslo Politidistrikt har satt alle sine praksisveiledere på skolebenken for å ta videreutdanning i veiledningspedagogikk ved PHS. Her får de innføring i piloten 1 til 2-veiledning av Terje Garnås Kristiansen.
Politihøgskolen (PHS) har satt i gang et nytt pilotprosjekt for å prøve ut nye veiledningsformer i praksisåret til politiutdanningen. Det er også utviklet et nytt opplæringsprogram for praksisveiledere.

En tredjedel av bachelorgraden i politiutdanning, hele andre studieår, foregår i praksis ved et politidistrikt.

- Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) ga oss flere råd om videreutvikling av praksisåret. Vi ønsker å få et mer enhetlig studietilbud og enda bedre læringsutbytte av dette viktige året, sier rektor Nina Skarpenes.

Veilede to studenter
- Politihøgskolen prøver nå ut alternative veiledningsformer innenfor rammeplanen og ny særavtale for praksisveiledere. Den nye avtalen, som trådte i kraft i høst, åpner for at praksisveiledere får veilederansvar for to studenter, og ikke én som i dagens modell, forteller leder av piloten, førstelektor Kjersti Hove.

Piloten skal gå over tre år. Første fase gjennomføres studieåret 2014/2015 hvor fire politidistrikt deltar, Oslo, Østfold, Telemark og Haugaland og Sunnhordaland. I Oslo involveres alle praksisveiledere og alle studenter. I de andre distriktene gjennomføres en mindre utprøving hvor to til fire praksisveiledere per distrikt involveres. 

Fase to igangsettes studieåret 2015/2016 og vil basere seg på de erfaringer som gjøres i første fase. I denne fasen vil piloten utvides med flere distrikt, og i fase 3 utvides forsøket til å omfatte alle distrikt der dette er mulig.

Lære av hverandre
Hove uttaler at piloten er satt i gang med tro på at veiledningsformen skal kunne gi studentene et bedre læringsutbytte.

- 1 til 2-veiledning legger opp til at studentene, i tillegg til å ha en praksisveileder, også skal lære av hverandre og være hverandres veiledere. Dette krever at studentene også er tilgjengelige for hverandre og at de i større grad også tar ansvar for egen læring.

- Formålet med piloten er å undersøke om 1 til 2-veiledning er et godt alternativ til dagens modell, og om PHS bør innføre 1 til 2-veiledning i alle distrikt der dette er mulig. I piloten skal vi blant annet avklare veiledningsmetodikk, hvilke pedagogiske og administrative betingelser som bør ligge til grunn for en slik type veiledning og hvordan en slik veiledning bør organiseres og gjennomføres. I deler av praksisåret vil studentene fortsatt få 1 til 1-veiledning, men i kombinasjon med 1 til 2.

Arbeidsgruppen for piloten består i tillegg til leder Kjersti Hove av Terje Garnås Kristiansen som er innleid for å drive piloten sammen med Hove. Gruppen består også av fire praksisansvarlige, Lars Saastad (Østfold), Steinar V. Henriksen (Hordaland og Sunnhordaland), Wenche, Granoien (Oslo) og Håvard Listaul (Telemark). Piloten har også en styringsgruppe, og Politiets Fellesforbund har tiltrådt prosjektet.

Har utarbeidet opplæringsprogram for praksisveiledere
I tillegg til pilotprosjektet 1 til 2-veiledning, ble det i studieåret 2013/2014 gjennomført en annen pilot kalt «Train the trainers» i andre studieår.

- Hensikten med denne piloten var å kartlegge i hvilken grad praksisansvarlige i politidistriktene gjennomfører opplæring i veiledningspedagogikk for sine praksisveiledere. Målet var også å kvalitetssikre utdanningen ved å gi veilederne lik opplæring, og sikre heving av det generelle nivået innen veiledning. På bakgrunn av dette ble det utarbeidet et opplæringsprogram i veiledningspedagogikk for praksisveiledere, sier politioverbetjent Sigfrid Tornes.

Under piloten ble opplæringsprogrammet gjennomført for praksisveilederne i Sunnmøre og Nord Trøndelag politidistrikt. Opplæringsprogrammet gikk over tre dager, og ble gjennomført for 35 praksisveiledere og fem praksisansvarlige. Programmet skal gjennomføres i alle opplæringsenheter fra studieåret 2014/2015.

Arbeidsgruppen for prosjektet «Train the trainers» har bestått av Terje Garnås Kristiansen, seniorrådgiver i bacheloravdelingen, Annette Sund, praksisansvarlig i Telemark, Håvard Listaul og politioverbetjent i B2, Sigfrid Tornes.

Publisert: - Sist oppdatert: |