Hopp til innhold

Politihøgskolen henter mer kunnskap fra etaten

Tor Tanke Holm
MER SAMARBEID: Assisterende rektor Tor Tanke Holm sørger for flere nasjonale referansegrupper på Politihøgskolen.
Enkelte utdanninger har samarbeidet med distrikter, særorgan og påtalemyndighet gjennom såkalte nasjonale referansegrupper. Nå skal enda flere utdanninger jobbe tett med etaten for å sikre relevans og tilførsel av ny kunnskap.

Nasjonale referansegrupper består av sentrale fagfolk innen politi og påtalemyndighet, som møtes flere ganger i året. Gruppene er med på å kvalitetssikre studieplanene, ved å tilføre nyttig kunnskap utenfra.

For flere år siden ble det etablert nasjonale referansegrupper for arrestasjonsteknikk, hundetjeneste, sivile utdanninger og en gruppe på taktisk nivå, som er overordnet de andre gruppene innenfor det operative. Nå er den vellykkede ordningen utvidet, også utdanningene miljøkriminalitet og kriminalteknisk etterforskning fått egne referansegrupper.

- Vi har sett at gruppene har blitt en viktig mekanisme for revisjon og utvikling av læreplaner, og de har nok bidratt til en styrket oppfatning om at PHS er tett på praksisfeltet. Vi håper og tror at referansegruppene også bidrar til at politidistriktene og særorgan får et større eierskap til utdanningen ved PHS, sier assisterende rektor, Tor Tanke Holm.

Bredt sammensatte grupper
Medlemmer fra politiet skal representere ulike politidistrikt med ulike rammebetingelser og utfordringer.  Gruppene skal blant annet gi råd om revisjon av fag og kurs, utvikling av nye lærerplaner, faglige spørsmål, nye metoder som er utviklet og som bør implementeres i utdanningen, og innholdet i digitale læringsressurser.

- Jeg har positive erfaringer med referansegruppen. Vi får kvalitetssikret faget opp mot ferske erfaringer fra operativ tjeneste, og blir dermed oppdatert på det som «rører» seg ute i distriktene. Gruppen kommer også med forslag til hva som skal gjennomføres av årlig vedlikeholdstrening for IP-personell. Vi sikrer en rød tråd, helt fra B1 til IP3 og IP4 trening, sier politioverbetjent Marius Hatle på PHS, som leder referansegruppen innen arrestasjonsteknikk.

Viktig kvalitetsarbeid
Den såkalte Sefland-rapporten som kom i 2014, omtaler Politihøgskolen som selve navet i en etat som skal være kunnskapsbasert, og utvalget mener skolen er en kritisk suksessfaktor for fag- og etikkutformingen i politiet. Rapporten peker på ordningen med nasjonale referansegrupper som et ledd i arbeidet med å styrke kvaliteten i utdanningen. Formålet med referansegruppene er å sikre høy relevans i utdanningstilbudene på alle nivå.

- Referansegruppene er et viktig tiltak for å styrke og kvalitetssikre fagutviklingen ved PHS ytterligere gjennom en systematisk kontakt med politi og påtalemyndighet, sier Tor Tanke Holm.

Publisert: - Sist oppdatert: |