Hopp til innhold

Håper på varig løft for etterforskning

Sjefen for Spesialenheten for politisaker, Jan Egil Presthus og Leder av seksjon for vold- og seksualforbrytelser i Oslo politidistrikt, Greie Lien Metlid
FORNØYD: Sjefen for Spesialenheten for politisaker, Jan Egil Presthus og Leder av seksjon for vold- og seksualforbrytelser i Oslo politidistrikt, Greie Lien Metlid var godt fornøyd med Forskningskonferansen.
Etterforskning må profesjonaliseres, og det arbeidet bør i enda større grad bygges opp rundt Politihøgskolen, sier Grete Lien Metlid.

Hun er leder for Seksjon for volds- og seksualforbrytelser i Oslo politidistrikt, og var en av deltagerne på den fullsatte Forskningskonferansen som Politihøgskolen arrangerte 13. og 14. august.

- Praktikerne må møte forskningen og utdanningene. Forskningskonferansen treffer og er svært aktuell, nå må vi bygge etterforskning videre opp med enda tettere samarbeid. Det handler mye om ledelse og styring i fortsettelsen, sier Lien Metlid.

Sjefen for Spesialenheten for Politisaker Jan Egil Presthus, var både deltager og innledet om erfaringslæring på konferansen. Han deler Lien Metlids positive vurdering av Forskningskonferansen

- Analysene og materialet som fremlegges her er presise og gode, og det er viktig at det som er fremlagt her formidles så bredt som mulig. Det er tydelig at behovene er sett, og det er svært positivt gledelig, sier han.

Offensiv politidirektør
Rektor Nina Skarpenes ønsket velkommen til konferansen, og uttrykte ambisjonen om at konferansen skulle bidra til økt kunnskapsdeling. Hun var stolt over at interessen for deltakelse var så stor at det var ventelister for å få være med.  

Statssekretær Jøran Kallmyr i Justis – og beredskapsdepartementet hilste konferansen med å minne om at det er avgjørende med kunnskap mot kompleks kriminalitet.

- Håpet er at de kriminelle får det litt vanskelige etter konferansen, avsluttet statssekretæren.

En offensiv politidirektør Odd Reidar Humlegård sa blant annet følgende til en fullsatt sal:

- Vi har fått tidenes marsjordre, 90 prosent Stortinget står bak reformen i politiet. Den er mye mer enn struktur, den skal gi bedre og jevnere resultater av politiinnsatsen over hele landet, og ikke minst skal den løfte kvaliteten på etterforskning i hele etaten.

Han var også tydelig på at de som har kompetanse, og tar utdanning, må bruke denne aktivt for å heve kvaliteten på arbeidet. Her skal det følges tett opp.

- Vold, voldtekt og overgrep – spesielt mot barn – kan ikke møtes med at man ikke kan prioritere slike saker, eller med mangelfull etterforskning. Disse sakene skal håndteres med god og lik kvalitet i hele landet. Det er mye bra arbeid som gjøres, men vi vet nok om hvor skoen trykker til å sette i gang forbedringer -  hva kravene skal være og hva vi skal oppnå. Dette skal ikke være valgfag i fremtiden, understreket politidirektøren.    

Reidar Bruusgaard fra Riksadvokaten la sin innledning vekt på at engasjementet for etterforskningsfaget hos toppledelsen i politiet, med tilhørende prioritet, er et av de viktigste fokuspunktene for Riksadvokaten. Han problematiserte videre forhold rundt kompetanse, rolle og krav til etterforskningsledere, og roste Politihøgskolen for mer undervisning og godt samarbeid.

Mange innganger
Både torsdag og fredag var det mange ulike innganger til etterforskning, som var tema for årets konferanse. Torsdag var det en bred presentasjon av de tre delrapportene i Etterforskningsprosjektet. Professor Johannes Knutsson har tatt for seg mulighetene for økt kvalitet gjennom materialet som ligger i straffesakstallene. Professor Tor-Geir Myhrer har sett på påtalemessig ledelse og betydningen for kvalitet i etterforskningsarbeidet.

I tillegg arbeider en tverrfaglig gruppe, representert ved politiinspektør Trond Myklebust (PHS) og Cato Bjørkli (PHS/UiO) med en studie basert på undersøkelser i etaten om hvordan norsk politi oppfatter sin etterforskning, og potensial for forbedring. Denne delen av etterforskningsprosjektet vil bli publisert i løpet av 2015.  

Både torsdag og fredag var det ytterligere ulike tema og funn som ble presentert. Blant annet om avlytting, digitale emner, straffesaker og metodiske tilnærminger – og «Den fødte etterforsker»?

Her kan du se programmet og temaene som ble presentert.

Under lupen…
Politihøgskolen delte raust ut forstørrelsesglass, luper, til innlederne på konferansen. Tanken ut over det rent symbolske var nok at jakten på og ny kunnskap og oppdagelser om etterforskning er avgjørende viktig for norsk politi i årene som kommer. Men og at også politiet er under lupen når det gjelder kravene til ny og forbedret kvalitet.    

Publisert: - Sist oppdatert: |