Hopp til innhold

Inngrepsmåter: Hva kan politiet gjøre?

Del av forsiden på Steinar Fredriksens nye bok, «Ro, orden og frihet: En fremstilling av politiets adgang til å gripe inn i den personlige frihet ved utførelse av ordenstjeneste»
NY BOK: I Fredriksens nye bok undersøker han blant annet hva politiet kan gjøre innenfor gitte rammer ved innskrenking av personers bevegelsesfrihet.

Førsteamanuensis Steinar Fredriksen ved bacheloravdelingen i Oslo har publisert en ny bok, som tar for seg flere sentrale bestemmelser i politilovens kapittel II.

 «Ro, orden og frihet: En fremstilling av politiets adgang til å gripe inn i den personlige frihet ved utførelse av ordenstjeneste» tar for seg kapittelet i politiloven som regulerer politiets adgang til å bruke inngrep som krenker personers friheter og rettigheter ved utførelsen av ordenstjeneste.

Bestemmelsene regulerer dels hvilke inngrep som kan brukes (inngrepsmåtene), og dels under hvilke omstendigheter inngrepene kan brukes (inngrepssituasjonene).

Flere inngrepsmåter politiloven kapittel II hjemler innskrenker personers bevegelsesfrihet. Dette gjelder særlig anholdelse, bortvisning, fjerning, oppholdsforbud og innbringelse.

- Et av bokens hovedelementer er en undersøkelse av hvilket innhold disse inngrepsmåtene har, og hva politiet kan gjøre innenfor gitte rammer, sier Fredriksen.

Minimumskrav
Et annet hovedelement, som også knytter seg til lovens inngrepsmåter, er behandlingen av nødvendighets- og forholdsmessighetskravene.

- Minimumskravet for å ta en inngrepsmåte i bruk, er at det er adgang til det etter en av politilovens inngrepshjemler - men at dette ikke automatisk innebærer at inngrepsmåten kan benyttes, forklarer Fredriksen.  - Det må også være både nødvendig og forholdsmessig å bruke den aktuelle inngrepsmåten, fortsetter han.

En teoretisk modell utviklet av den tyske rettsforskeren Robert Alexy tas i bruk for å analysere innholdet i nødvendighets- og forholdsmessighetskravene.

Tre hovedformål
Et tredje hovedelement i boken er undersøkelsen av hvilke krav bestemmelsene i politilovens kapittel II stiller til inngrepssituasjonene. I hvilke tilfeller, eller til hvilke formål, kan inngrep i den personlige frihet benyttes?

- Loven inneholder tre hovedgrupper av formål, nemlig ivaretakelse av den offentlige ro og orden, ivaretakelse av sikkerhet og stansing eller avverging av lovbrudd, og boken gir en grundig gjennomgang av alle disse formålene, avslutter Fredriksen.

Boken bygger på forfatterens doktoravhandling, som ble forsvart for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, i mars 2014.

Publisert: - Sist oppdatert: |