Hopp til innhold

«Kvalitet i etterforskningen»

Forsiden på rapporten
NY RAPPORT: Professor Tor-Geir Myhrer ser blant annet på hva som utgjør «høy kvalitet» i etterforskningen.
Politihøgskolens professor Tor-Geir Myhrer har utgitt en ny rapport om etterforskning. Rapporten «Kvalitet i etterforskningen» tar for seg påtaleansvarliges rolle og betydning.

- Den siste tidens særlige fokus på kvalitet i etterforskningen, blant annet gjennom Monika-saken, gjør denne rapporten meget relevant, sier assisterende rektor Tor Tanke Holm.

Åtte kvalitetskomponenter
Rapportens viktigste bidrag at den tydeliggjør at kravet om «høy kvalitet» i etterforskningen er et sluttprodukt av mange ulike kvalitetskomponenter, og ikke en størrelse som kan identifiseres og nås i seg selv. I rapporten opererer Myhrer med åtte ulike kvalitetskomponenter: om etterforskningsressursene brukes på de riktige sakene, i hvilken grad etterforskningen har innhentet den informasjon som er nødvendig for å avgjøre skyldspørsmålet, om opplysninger av betydning for reaksjonsspørsmålet er fremskaffet, om etterforskningen har skjedd prosessuelt korrekt, om den er gjennomført tilstrekkelig hurtig og om den har skjedd objektivt, som de viktigste.

Et annet tema som blir diskutert, er spørsmålet om kravet om at mistenktes skyld skal være bevist utfor rimelig tvil er like strengt i alle straffesaker, uavhengig av hvor alvorlig saken er. 

Rapporten avsluttes med en redegjørelse for en spørreundersøkelse blant et utvalg at politiadvokater om hvordan de rent faktisk utfører påtalearbeidet. Ikke overraskende brukte politiadvokatene mest tid på å kontrollere de tre konkrete krav som i 15 år har vært fastsatt av riksadvokaten: Høy oppklaring, kort saksbehandlingstid og adekvat reaksjon. Dette mente de også var det viktigste å bruke ressurser på.  

Tor-Geir Myhrer

PROFESSOR: Tor-Geir Myhrer er professor i politiforskning ved PHS.

Overraskende svar
- Det var derimot overraskende at politiadvokatene ikke anså det som spesielt viktig å kontrollere om etterforskningen hadde skjedd prosessuelt korrekt, og de brukte heller ikke mye tid på det. Mest oppsiktsvekkende var likevel tallene knyttet til etterforskningens objektivitet. Dette anså politiadvokatene som relativt viktig å kontrollere, men de brukte knapt noen tid og ressurser på å kontrollere det, sier Tor-Geir Myhrer.

Selvstendige bidrag
Rapporten «Kvalitet i etterforskningen» er en del av et tredelt forskningsprosjekt, som heter «Etterforskningsprosjektet», og som ser på ulike sider av politidistriktenes straffesaksbehandling.

Prosjektgruppens deltakere, professorene Johannes Knutsson og Tor-Geir Myhrer, stipendiat, senere førsteamanuensis/politiinspektør Trond Myklebust, har hatt ansvaret for hver sin del. Johannes Knutsson sin del er gjennomført og publisert i PHS-forskning.

Rapporten er tilgjengelig i PIA.

Publisert: - Sist oppdatert: |