Hopp til innhold

Påtalejurister kurset i tilrettelagte avhør

Kartonger malt som hus
KREVENDE: Avhør av barn er krevende, det er viktig med kompetanse for å forstå og oppfatte deres uttrykk og opplevelser. Illustrasjonsfoto: Pixabay
Rundt 325 påtalejurister i politiet har nå gjennomgått et opplæringskurs for sin nye rolle som avhørsledere ved Barnehusene.

Det er vedtatt endringer i straffeprosessloven hva angår avhør av barn og andre særlig sårbare fornærmede og vitner. Fra 2. oktober 2015 ble såkalte dommeravhør overført til avhørsledere - som nå er påtalejurister i politiet.

Målsettingen med endringen er å redusere behandlingstiden, og det innføres nye og strengere frister fra mottak av anmeldelse til det første tilrettelagte avhøret av fornærmede eller vitnet blir gjennomført. Samtidig skal rettssikkerhet fortsatt ivaretas for alle parter. Loven innfører en plikt til å gjennomføre tilrettelagte avhør ved barnehusene over hele landet.

Regionale samlinger
Fra slutten av august og ut september ble det gjennomført seks regionale samlinger over en dag for påtalejurister i politiet, initiert av Politidirektoratet. Disse fant sted i Oslo, Sandefjord, Bergen, Trondheim, Tromsø og Gardermoen. Politihøgskolen fikk det faglige ansvaret, og Barnehusene ansvar for den praktiske gjennomføringen.

En gruppe satt sammen fra Politihøgskolen, Kripos, Barnehusene, Romerike politidistrikt og Politidirektoratet reiste rundt med et opplæringstilbud for samlingene. Det faglige programmet tok for seg ansvarsområder, ny forskrift, samarbeid og roller. 

Avhørsleder er en ny rolle i politiet, og samlingene er et første tiltak på kort sikt for å heve kompetansen for denne nye rollen. På lenge sikt vurderes det å opprette et ytterligere studietilbud ved Politihøgskolen, som en ytterligere utvikling av kompetanse i etaten.

I ny forskrift heter det at tilrettelagt avhør ledes av en påtalejurist med utvidet påtalekompetanse. Avhørsleder skal så vidt mulig ha gjennomført og bestått Politihøgskolens spesialutdanning i å lede et tilrettelagt avhør.

Kompetanseløft
Politioverbetjent Inger-Lise Brøste er fagansvarlig i etterforskning av seksualforbrytelser, samt avhør av barn og ungdom, ved Politihøgskolens etter- og videreutdanninger. Hun hadde fagansvar for samlingene, og deltok også i undervisningen. 

Portrett av Inger-Lise Brøste

FAGANSVARLIG: Politioverbetjent Inger-Lise Brøste

- Vi har nå i hvert fall fått introdusert oppgaver og faglige problemstillinger for påtalejuristene inn mot den nye rollen. Mange av disse har jo bred erfaring og særskilt kompetanse, men nye roller krever ny skolering, noe som også kom klart frem på samlingene. Vi fikk klare ønsker om mer kunnskap om selve teamet seksualforbrytelser og vold mot barn, og også om barns utvikling, metodespørsmål, vitnepsykologi og rettslig grunnlag for tilrettelagte avhør, sier hun.

Den erfarne etterforskeren understreker imidlertid behovet for et ytterligere kompetanseløft.

- Det er et stort behov for kompetanseløft innen etterforskning, og ikke minst på området som angår sårbare grupper. Håpet er at det blir utviklet ytterligere tilbud også for den nye rollen som avhørsleder, sier Brøste.

Lovendringen vil medføre ytterligere etterarbeid, både når det gjelder presiseringer, rutiner og øvrig tilrettelegging. Men den nye ordningen er altså i gang.  

Publisert: - Sist oppdatert: |