Hopp til innhold

Stadig flere nyutdannete i jobb

Polititjenestepersoner som er ute og går på gata
ØKNING: Nær 79 prosent av 2015-kullet er i jobb i etaten per 30. september. Foto: Politidirektoratet
Tallene for 3. kvartal 2015 viser at stadig flere nyutdannete fra Politihøgskolen er i jobb. Politibemanningen øker fortsatt, det samme gjør antallet jurister og sivilt ansatte i etaten.

88 prosent av kullet som fullførte tredje år ved Politihøgskolen i juni 2015 har fått vitnemål per 30. september. Av disse igjen har nær 79 prosent jobb i etaten. Det er en økning på nærmere 13 prosent fra 30. juni, hvor også mange var i sommerjobb og færre hadde vitnemål. De fleste fra 2015-kullet jobber i vikariater og engasjementer, men 18 prosent har fast stilling, tre måneder etter skoleslutt.

Tallene fra Politidirektoratet viser følgende status for nyutdannet politi med vitnemål, fordelt på året når kullet var ferdig ved Politihøgskolen:

  • 2012: 98 prosent av kullet er i fast jobb
  • 2013: 96 prosent er i jobb - 91 prosent er i fast jobb
  • 2014: 96 prosent er i jobb - 74 prosent er i fast jobb
  • 2015: 79 prosent er i jobb - 18 prosent er i fast jobb

Bemanningen øker
Også politibemanningen øker totalt sett. Definisjonen her er antall årsverk som får lønn, unntatt fødselspermisjoner, timelønnete og ansatte på pensjonistvilkår. Tallene inkluderer heller ikke ansatte i Politiets sikkerhetstjeneste.

Fra 2011 har politibemanningen økt med drøyt 1200 ansatte. Per 30. september 2015, oppgis det at 9148 politifaglig ansatte er på etatens lønningsliste. Økningen så langt i 2015 er på ca. 250 årsverk.   

Flere politidistrikter har de siste månedene meldt om stramme budsjetter. Det skal uansett opprettes 350 nye stillinger for nyutdannet politi også i 2015, som de foregående år. Så langt ser det ut til at både nyutdannet politi får jobb, flere av disse får fast jobb etter hvert, og at den totale bemanningen likevel øker.

Også antallet jurister og sivilt ansatte i politiet øker. Per 30. september var det 825 årsverk for jurister, det er 56 flere enn ved utgangen av 2014. Antallet sivilt ansatte var 5462, det er 93 flere enn i 2014.

Nye tall ved årsskiftet
Politidirektoratet har målinger om bemanning hvert kvartal. Antall og prosenter endrer seg underveis, men i sum vil fire målinger gi et solid bilde. Neste måling kommer ved årsskiftet 2015/2016.         

To politiansatte per 1000 innbygger innen 2020 er et overordnet mål. Status for dette, dekningsgraden, vil neste gang bli presentert mot slutten av året, etter at Statistisk Sentralbyrå har lagt ut innbyggertall per 3. kvartal 2015. Også dekningsgraden har økt de siste årene.

Publisert: - Sist oppdatert: |