Hopp til innhold

Påtalejurister får videreutdanning i tilrettelagte avhør

Seksjonsleder Ivar Husby
STYRKER SÅRBARE I AVHØR: Politiinspektør Ivar Husby, som leder Etterforskningsseksjonen ved Politihøgskolen, kan nå tilby en etterspurt videreutdanning for avhørsledere. Dette vil styrke kvaliteten i avhør av barn og sårbare personer.
Politihøgskolens styre har godkjent studieplanen og dermed kommer nå en egen utdanning for påtalejurister som skal lede tilrettelagte avhør.

Fra 2. oktober 2015 ble det en endring i straffeprosessloven, og ansvaret for avhør ved barnehusene ble overført fra domstolen til påtalejurister. Tilrettelagte avhør skal ivareta barn og andre særlig sårbare fornærmede og vitner, og avhørene skal som hovedregel gjennomføres ved barnehusene.

I forarbeidene til lovendringen ble det pekt på behovet for å vurdere om videreutdanning skulle bli et krav. Riksadvokaten har også understreket kravene til kompetanse for avhørslederne, og nevner i den forbindelse ambisjonen om en spesialutdanning ved Politihøgskolen.

Høsten 2015 ble over 300 påtalejurister introdusert for den nye ordningen gjennom et kurs, hvor tilbakemeldingen også var tydelig: Behovet for økt kunnskap og videreutdanning i den krevende rollen var sterkt ønsket.

Tre hovedtemaer
Studiet er organisert i tre hovedtemaer som samlet skal fremme arbeidet mot studentenes helhetlige læringsutbytte: Rettsvitenskapelige og påtalefaglige temaer, tilrettelagte avhør som etterforskningsmetode - samt barnefaglige temaer.

Nå kommer altså den nye spesialutdanningen. Den gir 15 studiepoeng, og er et deltidsstudium med undervisning, individuelt arbeid, gruppearbeid, nettbasert læring og litteraturstudier. Studiet er planlagt over 10 måneder, og er estimert til ca 420 timer, hvorav ca 105 timer er samlinger. Studentene må oppfylle flere arbeidskrav, blant annet en fagoppgave med utgangspunkt i et avhør studentene selv har ledet. Studiet avsluttes med en to dagers individuell skriftlig hjemmeeksamen, som tar utgangspunkt i en case.

Tilrettelagte avhør skal ledes av påtalejurister med utvidet påtalekompetanse, men utdanningen er utviklet slik at man ikke har behov for å gjennomføre andre avhørsutdanninger først.

Politihøgskolen har også videreutdanning i avhør for barn og sårbare personer, med etterforskere som målgruppe. I tillegg har høgskolen flere videreutdanninger innen etterforskning, og et nytt mastertilbud. Nå får også påtalejuristene en egen videreutdanning, som ledere av tilrettelagte avhør.

Bred faglig utredning
For å utvikle utdanningstilbudet ble en arbeidsgruppe med følgende medlemmer etablert: Politifaglærer/politioverbetjent Inger-Lise Brøste, Politihøgskolen, (leder), lagdommer Eirik Vikanes, Borgarting lagmannsrett, politiadvokat Anne Siv Åvitsland, Politidirektoratet, statsadvokat Birgitte Istad, Riksadvokaten, psykologspesialist Lasse Bredal Knutsen, Statens barnehus, Oslo, seniorrådgiver Ingrid Furfjord, Politihøgskolen, politiadvokat Heidi Reinholdt Østby, Follo politidistrikt. Kripos har vært høringsinstans underveis i arbeidet.
Arbeidet ble igangsatt i januar 2016, og avsluttet i november.

Løft for sårbare grupper
- Det nye studiet vil være et viktig bidrag til å sikre en bedre kvalitet i avhør av barn, sier leder av Etterforskningsseksjonen, politiinspektør Ivar Husby ved Politihøgskolen.

Han er også svært opptatt av bevisvurdering og rettssikkerhet:

- Opplysninger som fremkommer i avhør er ofte helt sentrale i politiets etterforskning. Det nye studiet er dermed også et bidrag til å styrke rettssikkerheten for alle de involverte i en straffesak, der barn er vitner eller er utsatt for overgrep. Det er viktig at påtalejuristene får god kunnskap om både den avhørsmetodikken som brukes, og barnefaglige forhold som kan ha betydning for en bevisvurdering. 
Mulig start i 2017

Det må nå arbeides videre med detaljene i studieplanen, og praktisk tilrettelegging. Det er håp om at det nye studiet vil bli åpnet for søknader i løpet av våren 2017, med sikte på oppstart høsten 2017, eller tidlig i 2018.

Publisert: - Sist oppdatert: |