Hopp til innhold

Holmboes akademiske fest

Morten Holmboe på talerstolen under dosputasen.
BLE FEIRET: Morten ble feiret av kollegaer, familie og venner etter disputasen. Foto: Jon Strype, PHS.
- Jeg fikk konstruktive og lærerike tilbakemeldinger, og det er en lettelse å være ferdig, uttalte en fornøyd Morten Holmboe på vei ut av Gamle festsal fredag.

Han benyttet anledningen til å takke veiledererne sine, professor ved Politihøgskolen (PHS) Tor-Geir Myhrer, og professor Ulf Stridbeck fra Universitetet i Oslo. Begge har vært til stor hjelp og god støtte under arbeidet med avhandlingen.

Morten Holmboe disputerte for graden ph.d på Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo med avhandlingen: Fengsel eller frihet - Om teori og praksis i norsk straffutmåling, særlig i grenselandet mellom fengsel og mildere reaksjoner.

Disputasen ble ledet av prodekan Alf Petter Høgberg. Førsteopponent var professor Thomas Elholm fra Syddansk universitet og andreopponent var høyesterettsdommer Kirsti Coward.

- Mange egne tanker
Under disputasen uttalte førsteopponent Elholm at emnet Holmboe fokuserer på i avhandlingen er aktuelt, relevant og vesentlig. Doktoranden fikk tilbakemelding fra begge opponentene på at han tenker mange egne tanker som kan være av interesse for andre.

- Entusiasme og frisk idealisme er ord som kjennetegner doktoranden, og dette skinner også igjennom i avhandlingen. Jeg er imponert over hvordan du kaster deg over alle spørsmålene, uttalte andreopponent Coward.

Blant tilhørerne var også rektor ved Politihøgskolen, Nina Skarpenes.

- Det var en flott og spennende disputas. Førsteopponenten inviterte til akademisk fest. En akademisk fest er i følge Elholm en fest der noen inviteres til å kritisere et arbeid en person har jobbet med i lang tid. Morten fikk flere problemstillinger som han besvarte på en innsiktsfull og akkurat passe ydmyk måte. Ved Mortens disputas har vi fått enda en doktor på PHS. Dette er viktig for utviklingen av fagmiljøet hos oss.

Holmboe, som er ansatt ved Forskningsavdelingen på Politihøgskolen, så fram til å feire disputasen i kjente lokaler, kantinen på PHS.

- Nå gleder jeg meg til å spise middag på Politihøgskolen, med det strålende kjøkkenet vi har. Jeg er glad for at jeg kan ha middagen i kantinen, smilte han.

Avhandlingen
I forarbeidene til straffeloven av 2005 uttales det at man ikke straffer for å gjengjelde handlinger, men for å avverge fremtidig kriminalitet og sikre den sosiale ro i befolkningen. Særlig allmennprevensjonen løftes ofte fram, men denne kan bety flere ting: At potensielle lovbrytere avskrekkes, at straffen fører til en «vanemessig lovlydighet» og til at folk flest føler seg trygge. En henvisning til «allmennprevensjonen» sier derfor lite om hva slags konsekvens en streng straff vil få.

I avhandlingen søker Holmboe å trekke linjen fra «hvorfor» vi straffer til «hvordan»: Hva motiverer valget mellom ubetinget fengsel og mildere reaksjoner? I tillegg ser Holmboe på hva som er sivilrettslige konsekvenser av reaksjonsvalget. En hovedkonklusjon er at bruken av «allmennprevensjonen» som rettesnor for straffutmålingen er problematisk når valget av reaksjon ofte er verdimessig begrunnet. Avhandlingen drøfter noen sider ved lovgiverens konkrete valg av strafferettslige regler, samt grenser for straffeansvar.

I avhandlingens siste del behandler Holmboe regler som knytter følger til reaksjonsvalget, og reiser spørsmålet om konkret reaksjonsvalg bør avgjøre lovbryterens rettsstilling på andre rettsområder.

Publisert: - Sist oppdatert: |