Hopp til innhold

Når politiet møter publikum

TILLIT: Politiets møte med publikum betyr mye for tilliten ute i befolkningen.
TILLIT: Politiets møte med publikum betyr mye for tilliten ute i befolkningen.
Studier fra PHS forsterker kunnskapen og understreker betydningen av at møtene mellom politi og publikum teller. - Publikums opplevelse av denne kontakten og måten de blir behandlet på, har en direkte effekt på tilliten til politiet, sier forsker.

Mange innbyggere kommer i kontakt med politiet hvert år og tidligere forskning viser at graden av tilfredshet med denne kontakten kan ha betydelig innvirkning på tilliten til politiet.

- Den høye tilliten til politiet har ofte, og helt korrekt, blitt trukket frem som en stor ressurs for norsk politi, men uten at man nødvendigvis har hatt noen klar forståelse av hvor denne tilliten kommer fra eller hvilken betydning det har for samhandlingen mellom politi og borgere, sier førsteamanuensis ved Politihøgskolen, Gunnar Thomassen.

Han forteller at innen justissektoren synes det for eksempel å være en utbredt oppfatning om at tilliten primært henger sammen med politiets evne til å kontrollere kriminalitet og respondere på en effektiv måte. 

- Til sammenlikning synes det å være lite bevissthet rundt betydningen av prosessuell rettferdighet utover at det er et juridisk krav og viktig for rettsikkerheten. Men prosessuell rettferdighet er mye mer enn det, og en manglende forståelse av hvordan politiets opptreden påvirker publikums tillit og vilje til samarbeid kan lede til at man nedprioriterer aktivitet som potensielt kunne bidra til å underbygge eller bevare tillit, sier Thomassen.

Bør bruke tid
Med knappe ressurser kan det være fristende å kutte ned på det som kanskje ikke ses på som strengt nødvendig, for eksempel å ta seg tid til å snakke med publikum og forklare valg og beslutninger fra politiets side. Men Thomassen advarer mot slike kutt.

- Isolert sett og på kort sikt kan det fremstå som kostnadseffektivt og som god prioritering av ressurser å redusere slik aktivitet, men paradoksalt nok vil en slik policy på sikt sannsynligvis redusere politiets effektivitet i sitt arbeide med sosial regulering, sier han.

Thomassen konkluderer med at undersøkelsen viser at faktorene som påvirker tilliten til politiet er sammensatt og at de varierer alt etter hvilket aspekt av tillit man ser på og hvilken type kontakt man legger til grunn.

- Et mål for videre forskning bør således være å skaffe til veie enda mer nyansert og detaljert kunnskap om hvordan politiets møte med publikum påvirker tilliten. Men at den teller, er helt klart, avslutter han.

Hele artikkelen «System satisfaction, contact satisfaction, and trust in the police», kan du lese her. 

Publisert: - Sist oppdatert: |