Hopp til innhold

Nytt studie mot hatkriminalitet

Janne Helgesen, Jai Ganapathy og Siw Thokle
NYTT TILBUD PÅ NETT: Seksjonsleder Janne Helgesen (t.v), førstelektor Jay Ganapathy og avdelingsleder Siw Thokle er i mål med et nytt nettbasert studie mot hatkriminalitet.
Politihøgskolens styre har opprettet et nytt studietilbud: Videreutdanning i forebygging og etterforskning av hatkriminalitet.

Det nye studiet skal være nettbasert og gi 10 studiepoeng. En studieplan med litteratur, caser, arbeidskrav og avsluttende eksamen er også vedtatt.  Det tas sikte på oppstart i løpet av 2017, med invitasjon til påmeldinger i løpet av våren neste år. Målgruppen er ansatte i politiet og samarbeidende etater.

Hatkriminalitet betegner straffbare handlinger som er motivert av hat, fordommer eller negative holdninger mot mennesker på grunn av etnisitet, religion/livssyn, seksuelle orientering eller nedsatt funksjonsevne.  

Mer kunnskap
Som bakgrunn for planene legges det vekt på at det trengs mer kunnskap og kompetanse på et alvorlig saksfelt, hvor det er et lavt antall anmeldelser til tross for økende oppmerksomhet. Det er trolig store mørketall på området, selv om rapporteringen og fokuset har blitt styrket de siste årene. Kunnskap er avgjørende både for riktig registrering og håndtering av sakene, og for å kunne ivareta ofrene. 

Det understrekes i forarbeidene også at hatkriminalitet har konsekvenser for de som rammes direkte, for de som tilhører samme gruppe og for samfunnet som helhet.

Politiets egen innbyggerundersøkelse, tall fra straffesakskjeden og innmeldte tips indikerer at innsatsen mot hatkriminalitet må økes.  Riksadvokaten har i en årrekke bedt politiet vie hatkriminalitet særskilt oppmerksomhet, og Norge har også fått kritikk fra FN for ikke å ta saksfeltet nok på alvor. 

Oslo politidistrikt la tidligere i år frem en rapport og tall for 2015, noe som aktualiserer problemstillingene.

Bred plattform
Politihøgskolen ønsker gjennom dette studiet å bidra til å bedre den tverrfaglige innsatsen mot hatkriminalitet, det gjelder både forebygging og etterforskning.

- Vi mener dette er en god plattform for å heve kompetansen bredt, og at et nettbasert studietilbud kan bidra til dette. Det kan være aktuelt å utvikle studietilbudet senere, sier avdelingsleder for Etter- og videreutdanninger ved Politihøgskolen, Siw Thokle.

Arbeidsgruppen som har utviklet utdanningstilbudet har bestått av førstelektor Jai Ganapathy (leder), seniorrådgiver Ingrid Furfjord, førsteamanuensis Henning Kaiser Klatran og høgskolelektor Elisabeth Myhre Lie, alle fra Politihøgskolen. Førsteamanuensis David Hansen (Kriminalomsorgens utdanningssenter), seniorrådgiver Ingjerd Hansen og politiførstebetjent Monica Lillebakken (Oslo pd) var også med i arbeidsgruppen. Underveis har en rekke organisasjoner, nettverk og ressurs- og referansepersoner blitt konsultert. 

Fagutviklingen og studieplanen kan også bli nyttig for bachelorutdanningen, som har flere faglige elementer med relevans til saksfeltet. 

For øvrig er det nå et seminar om hatkriminalitet i regi av Likestillings- og diskrimineringsombudet, 8. og 9. november i Oslo.

Publisert: - Sist oppdatert: |