Hopp til innhold

Endringer ved opptaket 2018

NY FORSKRIFT: Den nye forskriften gir endringer i opptaket til bachelor i politiutdanning fra 2018.
Fra og med 2018 har Justis- og beredskapsdepartementet fastsatt ny forskrift om opptak til bachelor i politiutdanning som fører til endringer i opptaket.

De kommende endringer i de formelle opptakskravene er:

  • Alderskravet fjernes, men det kreves at alle må ha hatt førerkort i minst ett år:
    Søkere må ha hatt førerrett klasse B i minst ett år pr. 1. august i opptaksåret. Dette betyr at søkere må inneha førerkort klasse B senest 1. august 2017 for å kunne oppfylle dette kravet ved søknad i 2018. Samtidig med endringen vedrørende førerkort, fjernes det tidligere kravet om at søkere må være/fylle 20 år i opptaksåret.
  • Norskkrav må være oppfylt før søknadsfristen:
    Karakterkravet i norsk hovedmål skriftlig (gjennomsnitt av standpunkt- og eksamenskarakter) må være oppfylt innen 1. mars året det søkes opptak. Det vil ikke lenger være mulig å ettersende karakterforbedring i norsk for å dokumentere at karakterkravet er oppfylt.

Kun kvalifiserte søkere kan ettersende karakterforbedringer
Fra 2018 er det kun søkere som innkalles og består opptaksprøvene som kan ettersende dokumentasjon på forbedring av karakterer i videregående opplæring, samt annen poenggivende dokumentasjon frem til fristen 1. juli.

Søkere konkurrerer om deltakelse på opptaksprøvene på grunnlag av konkurransepoengsum  
Det forutsettes som tidligere at samtlige formelle krav må være oppfylt før innkalling til opptaksprøvene. I tillegg vil det fra og med opptaket i 2018 kun være søkere med høyest konkurransepoengsum pr. 1. mars som innkalles til opptaksprøvene. Dette betyr at søkere konkurrerer om deltakelse på opptaksprøvene på grunnlag av den konkurransepoengsum den enkelte innehar pr. 1. mars.

Hvor høy poengsum søkere må ha vil avhenge av søkertall og antallet søkere Politihøgskolen bestemmer at skal innkalles til opptaksprøvene. Søkere som har for lav konkurransepoengsum til å få «plass» ved opptaksprøvene vil få avslag på sin søknad om opptak, og deltar ikke videre i opptaket.

Søkere som planlegger å forbedre karakterer fra videregående opplæring må derfor gjøre dette i løpet av høsten 2017. Dette for at karakterforbedringene skal kunne dokumenteres innen 1. mars og inngå i konkurransepoengsummen ved innkalling til opptaksprøver. Det gjøres oppmerksom på at poenggrensen (det vil si laveste konkurransepoengsum) for å delta på opptaksprøvene ikke er kjent i forkant av at innkallingen gjennomføres.

- Bakgrunnen for endringene er å unngå at søkere som har for lav konkurransepoengsum til å få studieplass bruker tid og penger på å delta ved Politihøgskolens oppfattende opptaksprøver (fysiske tester og egnethetsvurdering). Grunnet høye søkertall og medfølgende økt konkurranse om studieplassene de siste årene, er situasjonen at mellom 400 - 500 søkere årlig gjennomfører opptaksprøvene uten reell mulighet for å få tilbud om studieplass ved politiutdanningen, sier seksjonsleder for Opptak og rekruttering, Ann-Lisbeth Framaas og legger til:

- Videre er dette også en lite hensiktsmessig ressursbruk for Politihøgskolen. Vi er glade for å ha fått på plass en forskriftsendring som fra 2018 gjør det mulig å regulere antallet søkere som deltar på opptaksprøvene.

Endringen i tidspunktet for når søkere må inneha førerkort, skyldes behov for å sikre at alle studenter kan delta på obligatorisk opplæring i utrykningskjøring som gjennomføres i begynnelsen av andre studieår.

- For å delta kreves at studentene har hatt sammenhengende førerrett for klasse B i minst 2 år (jfr. utrykningsforskriften §6), forklarer Framaas.
 
For spørsmål fra søkere:
For media:


Publisert: - Sist oppdatert: |