Hopp til innhold

Rett fra rektor

Politihøgskolen Oslo

Alle vil ha Politihøgskolen

Vi får jo bare takke. Et stort antall kommuner og regioner er opptatt av at Politihøgskolen skal plasseres akkurat hos seg. Men det er noen utfordringer med dette. Regjeringen har besluttet å utrede en utflytting av Politihøgskolen fra Oslo, som en del...

Politiutdanning for fremtiden

For tredje året på rad er politistudentene alt-i-alt de mest fornøyde studentene vi har innen høyere utdanning i Norge. Studiebarometeret ble gjennomført for fjerde gang høsten 2016, og nesten 29 000 studenter besvarte spørreskjemaet. Undersøkelsen...

Videreutdanning er en god investering

Det er som alltid knyttet spenning opp mot fremleggelsen av statsbudsjettet. Det skal prioriteres mellom sektorer og samfunnsområder - og internt på hvert område. Noen nyheter er alt ute. Politiet skal etter sigende få 300 friske millioner, som skal gå...
Rektor Nina Skarpenes foran oppstilte politistudenter

Nye tider krever ny gnist

«The only thing constant in life is change» skal den greske filosofen Heraclitus ha sagt for ca. 2500 år siden. Omstilling er normalt i livet, og er stadig mer vanlig for en høy andel av arbeidstakerne fremover, enten de har samme jobb eller skifter...
Rektor Nina Skarpenes og avgangsstudentene som har stilt opp i skolegården.

Nyutdannet politi skal være endringsagenter

Et nytt kull er på vei ut i jobb, og skal møte etatens erfaring og kompetanse, med friske øyne og oppdatert kunnskap. Det er en god miks. Nyutdannet politi skal bidra til at politiets kompetanse videreføres, og samtidig skal de være endringsagenter....
En person som trykker på et nettbrett. Foto: Pixabay

Politiet skal erobre den digitale hverdagen

Politihøgskolen avslutter i disse arbeidet med ny strategi for perioden 2017 til 2021. Ett av hovedmålene er at vi skal utdanne et politi som forebygger og bekjemper kriminalitet i et digitalisert samfunn. Det innebærer at politiet har de nødvendige...
Politistudent

Uten kvinner stopper politiet

Gratulerer til alle med Kvinnedagen! I verden sliter millioner av kvinner nederst på rangstigen. Det skal vi ikke glemme, 8. mars er dagen for kvinner i alle land. Men vi skal også huske følgende: Uten kvinnene stopper det meste - også politiet. Derfor...

Politiet trenger flere ansatte med innvandringsbakgrunn

Det kribler alltid litt ekstra ved starten av et nytt år. Det er mange viktige oppgaver som ligger foran oss. Ett av de områdene det knytter seg stor spenning til, er hvor mange unge som søker opptak på Politihøgskolen i 2016. Søknadsfrist er allerede ...
De nye politimestrene

Fremtidens krav til politiledere

De 12 nye politidistriktene har fått sine toppledere. En viktig milepæl i reformarbeidet, og en god anledning for å se litt nærmere på kravene til god ledelse i politiet. 1. januar starter de nye lederne. Samtidig går de inn i Politidirektørens nasjona...
Politibetjent tar bilder på stedet

Politiarbeid på stedet vil løfte politiet

Flere av politiets oppgaver kan løses på stedet. Dette betyr ikke merarbeid, men tvert imot bedre kvalitet og mer effektivt politiarbeid. Politiarbeid på stedet er trolig noe av det viktigste og beste innen metodeutvikling i nyere norsk politihistorie....

Politikompetansereformen

Det er en særdeles spennende tid for norsk politi. 1. januar nærmer seg, og det er startskuddet for Politireformen. Reformen er en plan for utvikling av politiet i perioden frem mot 2020. Den skal legge grunnlaget for et bedre og mer moderne politi, fo...
Studenter i auditoriet under åpning av studieåret

Klar for krevende studier

For ansatte på en høgskole er det alltid spennende med et nytt studieår. Vi gleder oss til å møte mange nye og forventningsfulle studenter. I år har Politihøgskolen (PHS) rekordmange søkere. Det starter nok et stort kull med godt kvalifiserte studenter...
Riksadvokat Tor-Aksel Busch, Politidirektør Odd Reidar Humlegård, leder for oppfølgingen av politireformen i Justis- og beredskapsdepartementet Liv Solveig Lundgaard og to av hennes medarbeidere Karl-Vidar Solberg og Thea Schjødt. Foto: Politidirektoratet

Endringer basert på kunnskap

Det ble et bredt forlik i Stortinget om Politireformen. Det er bra. Den nye strukturen skal danne en ramme for økt kvalitet i norsk politi. Da trenger vi endringer basert på kunnskap. 10. juni ble på mange måter en historisk dag. Selv om forliket om...
Politi lyser med lommelykt på bakken

Lisens for etterforskere

Ønsket om å ha et politi som bygger på generalisten står sterkt, både i politiet og i samfunnet. Politiet skal ha felles plattform og en nødvendig allsidighet. Det kreves likevel spesialkompetanse på mange områder, og det har politiet over mange år tat...

Fornøyde studenter og nye mål

Politihøgskolen (PHS) har alt-i-alt de mest fornøyde studentene i hele Norge, men setter nye mål for utvikling av utdanningen.
Faglærer hjelper student med å feste skuddsikker vest

Bevæpning og våpentrening

Våpentreningen ved Politihøgskolen er nær doblet siden 2007, og kvaliteten er langt bedre.  Flere perioder med midlertidig generell bevæpning av norsk politi skaper naturlig nok oppmerksomhet og debatt.  Spørsmålet om generell bevæpning av norsk politi...
Politistudent på PC i biblioteket

Forskningsbasert kunnskap skal løfte politiet

Det er bred enighet om at Norge skal ha et politi som jobber kunnskapsstyrt. Politiyrket har en lang tradisjon som et praktisk yrke. De siste årene har det blitt mer fokus på forskningsbasert kunnskap, det møter en viss motstand: «Det er for mye teori ...
Skjorteerm til politiuniformen

Fremtidens ledere og medarbeidere

En ny medarbeiderplattform er utarbeidet for politiet. Den er en direkte oppfølging av 22. juli-kommisjonens rapport, som kritiserte svakheter ved ledelse, kultur og holdninger i politietaten.  Medarbeiderplattformen er vedtatt sentralt i samarbeid med...
En reklameplakat som viser en mobil. Foto: NorSIS

Sikkerhetsmåned hele året

Oktober er nasjonal sikkerhetsmåned. Den bør vare hele året. I Norge er det Norsk Senter for Informasjonssikkerhet (NorSIS) som er ansvarlig for den nasjonale sikkerhetsmåneden, og kampanjen er gjennomført tre ganger. I 2014 gjennomfører mange EU-land...

Skytetrening er ein viktig del av politiutdanninga

Torsdag 30. januar kunne me lese i media at forholda ved Politihøgskolen (PHS) var så dårlege at studentane må basere seg på skytetrening på fritida.  Det er leiaren av PF-studentane som uttaler seg slik til nettstaden ABC Nyheter . Det er direkte feil...

Takk for i år - og kjør debatt!

Dei siste åra har vore krevande for politiet, 2013 er ikkje noko unntak. Samfunnet ventar mykje meir av oss, og me må leve opp til det. Endringar er i gang, og fleire kjem no på mange område. 2014 og dei neste åra vil og verta utfordrande. Politiutdann...

Ein kjernekar utgjer ein forskjell

Kampanjen til Kripos mot valdtekt på fest - særleg i ungdomsmiljøa - har fått fantastisk oppmerksomheit. Det er bra - men kva er eigentleg ein «kjernekar»? Me som vaks opp på bygda for nokre tiår sidan har ikkje vanskar med biletet av ein kjernekar. De...

Nok ledige jobbar er den beste garantien

Vi har fått ei ny regjering, og ein ny statsråd for justis- og beredskapssektoren. Dei skal vi ta godt imot, med ønske om eit spennande og konstruktivt samarbeid. Vi takkar for samarbeidet med den avgåtte regjeringa, og merker oss at den nye regjeringa...

Politianalysen viser retning for politiet

Politianalysen er lagt fram. Det vil vere den politiske handsaminga og til slutt dei politiske vedtaka som avgjer kva for eit politi Norge får i framtida. Men politiet har også eit tungt ansvar i å ta tak i ei rekke forbedringspunkt som ikkje krev...

Nei til tiggerforbud utfordrar politiet

Politidirektoratet, politiet i Oslo og fleire andre distrikt og politileiarar har tydelg engasjert seg for eit generelt tiggerforbud. Det kjem ikkje i denne omgang, og no vert politiet utfordra på om dei klarer å vera profesjonelle. Tirsdag 7. mai kom...

Eit politi for alle

Me skal ha eit politi for alle i Norge. Dei fleste vil seie seg einig i det. Men kva inneber det - kva skal til for at me verkeleg er til for alle - og at me vert oppfatta slik? Politihøgskolen gler seg over at heile 4052 søkte seg til utdanninga - og...

Eit opnare politi gjer oss til eit betre politi

Samfunnet har gitt politiet krevande oppgåver - men og store fullmakter. Det er nødvendig for å sikre tryggleik og ein best muleg innsats mot kriminalitet. Men oppdraget og fullmaktene forpliktar - til å vera opne ut mot samfunnet om kva utfordringar...

Meir kunnskap om væpning

Debatten om generell væpning i politiet rullar vidare. Eg vil takke for kommentarar til forrige bloggen min om same tema. Kommentarane viser at det er engasjement, stor uenigheit og mange meiningar internt i etaten - som det er ute i samfunnet....

Gir væpning større tryggleik?

Det er mange dimensjonar i debatten om korvidt politiet skal bere våpen eller ikkje. Det viktigaste spørsmålet er om generell væpning av norsk politi skaper større tryggleik. Svaret mitt er nei. Det er lett å forstå at dei som er ute i operativ teneste...

Inn i eit spennande terreng

Eg bloggar og går med det inn i eit ukjent og spennande terreng. Det er bra. For der skal både Politihøgskolen og eg vera. Ikkje heila tida, men jamnleg. I forordet til den nye strategiske planen for Politihøgskolen 2012 – 2016 skriv eg: «Eit samfunn i...