Hopp til innhold

Forskningsbasert kunnskap skal løfte politiet

Politistudent på PC i biblioteket

Det er bred enighet om at Norge skal ha et politi som jobber kunnskapsstyrt.

Politiyrket har en lang tradisjon som et praktisk yrke. De siste årene har det blitt mer fokus på forskningsbasert kunnskap, det møter en viss motstand: «Det er for mye teori - man blir ikke en bra politibetjent av å sitte på lesesalen». Nei, men skal politiet løse sine oppgaver i et stadig mer komplekst samfunn må kunnskap komme fra flere kilder.   

Politifaget har i stor grad vært bygget opp av erfaringsbasert kunnskap. I følge forskerne Larsson, Gundhus og Graner i den nye boka «Innføring i Politivitenskap» er det kun i de senere år at omfanget av forskning på politi og polisiær virksomhet har økt betydelig, både internasjonalt og i de nordiske land.

Hva slags behov har praksisfeltet? Det er viktig at politiforskning løfter frem kunnskap som kan føre politiets arbeid videre - finne frem til nye arbeidsmåter, som både er effektive og som ivaretar befolkningenes behov for trygghet og rettsikkerhet. Et eksempel på dette er etterforskning og avhør, som gjennom vitenskapelig arbeid fra blant annet Ivar Fashing og Asbjørn Rachlew og andre dyktige kolleger har endret og styrket avhør i norsk politi de siste årene. Det er mange eksempler, og flere ønskes velkommen. Vi trenger blant annet en utvidet forskningsbasert tilnærming til debatten om generell bevæpning.

Gjennom våre utdanninger skal studentene bli i stand til å arbeide kunnskapsbasert. I fagplanen for Bachelor 2014-2017 heter det: ... «Gjennom bachelorutdanningen skal studentene blant annet bli i stand til å utføre kunnskapsbasert politiarbeid og gjøre reflekterte valg mellom politiarbeidets mange kunnskapskilder». Både teori og praksis.

Gjennom etter- og videreutdanningene skal studentene fra praksisfeltet bli oppdatert på nyere teori som både underbygger og utfordrer den erfaringsbaserte kunnskapen.

Videre er det viktig for Politihøgskolen å markedsføre våre publikasjoner enda bedre. Det utgis bøker som har stor relevans for praksisfeltet. Nå har Politihøgskolen sammen med nordiske kolleger etablert «Nytt nordisk tidsskrift i politiforskning», åpent tilgjengelig for alle på idun.no.

Det er også behov for styrke forskningen på politiets arbeid og metoder. Vi ønsker at Justis- og beredskapsdepartementet bidrar med økte midler til Forskingsrådet, slik at våre forskere kan delta i konkurranse med andre sterke fagmiljøer om forskningsmidler rettet mot politiet.

Rapporten «Kunnskapsbasert erfaringslæring» fra Endringsprogrammet foreslår et kunnskapssenter for norsk politi. Slike sentre finnes blant annet innenfor helse, og engelsk politi har et slikt. Et kunnskapssenter kan gjøre forskningsresultater og kunnskap lettere tilgjengelig, og styrke kunnskapsdelingen. Det er naturlig at et slikt kunnskapssenter legges til Politihøgskolen, som også har politietatens nasjonale bibliotekfunksjon. Vi ønsker å arbeide for etablering av et kunnskapssenter.  

Norsk politi står overfor en av de største reformene noensinne. Skal vi lykkes i politiets samfunnsoppdrag i årene fremover trenger vi enda mer forskningsbasert kunnskap - som kan gi et styrket beslutningsgrunnlag for gode avgjørelser og veivalg. Og som kan løfte praksisfeltet videre. 

Sjef PHS, Nina Skarpenes

 

Publisert: - Sist oppdatert: |

Legg til kommentar