Hopp til innhold

Lisens for etterforskere

Politi lyser med lommelykt på bakken

Ønsket om å ha et politi som bygger på generalisten står sterkt, både i politiet og i samfunnet. Politiet skal ha felles plattform og en nødvendig allsidighet.

Det kreves likevel spesialkompetanse på mange områder, og det har politiet over mange år tatt konsekvensen av. Samtidig er det tydelig at samfunnsutviklingen og kriminalitetsbildet forsterker behovene for, og kravene til, spesialister. 

Grunnutdanningen for politiet er en generalistutdanning. jfr. Stortingsmelding nr. 42 (2004-2005), samt Innstilling til Stortinget nr. 145 (2005-2006). En generalist er en tjenestemann eller - kvinne, som besitter grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i politiets forebyggende, kriminalitetsbekjempende og trygghetsskapende arbeid. I løsning av oppgavene skal generalisten ha kompetanse også til å foreta helhetsvurderinger, se sitt arbeid i en bredere samfunnsmessig sammenheng og trekke inn relevant spesialkompetanse og samarbeidspartnere ved behov. Generalisten skal ha utviklet grunnlag for fortsatt læring og utvikling gjennom utøvelsen av yrket. Det er fortsatt behov for en generalistutdanning. Prosjektet «Mer politiarbeid på stedet» krever at politiet i enda større grad enn tidligere er i stand til å løse operative oppdrag, gjennomføre flere etterforskningsoppgaver og avslutte saker - ute på stedet.  

Noen spesialistoppgaver har alltid krevd særlig utdanning, blant annet Livvakt og Beredskapstropp. Men ulike etterforskningsoppgaver har ikke krevd spesiell utdanning. Det er likevel viktig å fremheve at det gjennomføres en omfattende videreutdanning på området, og at denne porteføljen øker

Det samme gjelder andre områder, som for eksempel ledelse, og funksjonsrettet ledelse for operasjonsledere, innsatsledere og etterforskningsledere. Her har det uten tvil vært et utvidet utdanningstilbud og et kompetanseløft. Men kanskje skal vi utvide dette, og tenke formalisering av krav for å utøve funksjonen.

Flere etterlyser sertifiseringer innenfor etterforskningsfeltet. Senest doktorgradsstipendiat ved Politihøgskolen, Ivar Fahsing, i ulike medier nå nettopp. Han argumenterer for å etablere et uavhengig autorisasjonskontor for politietterforskere. Asbjørn Rachlew har i den siste utgaven av Politiforum etterlyst et system for kvalitetssikring gjennom obligatorisk trening, evaluering og godkjenning, og sammenliknet med IP4-personellets årlige trening. 

Det er ikke sikkert at årlige sertifiseringer er det beste valget, dette innebærer som regel jevnlige godkjenningsprøver for å sikre at sertifiseringen opprettholdes. Det er et riktig valg i noen sammenhenger, men ressurskrevende og ikke like egnet på andre områder. Det kan være klokt å tenke mer i form av lisenser. Lisenstanken er hentet fra professor Jan Ole Vanebo, professor 2 ved Politihøgskolen. Vanebo har fremmet tanken om en lederlisens. Denne tanken kan overføres til flere områder i politiet.

Ved å ta avhørsutdanning, og bestå eksamen, får man lisens til å avhøre barn og andre sårbare grupper. Ved å ta videreutdanningen kriminalteknikk, i e-spor eller etterforskning av bestemte sakstyper som miljøkriminalitet eller grov vold og drap, får du lisens til å arbeide med disse oppgavene. Det sammen kravet kan settes til operasjonsledere, innsatsledere og etterforskningsledere. Du får først mulighet til å arbeide med disse oppgavene etter at du har bestått den aktuelle videreutdanningen.

Ved å stille formelle krav om utdanning for å utføre bestemte oppgaver, vil vi unngå at nyutdannede settes på spesialistoppgaver generalistutdanningen ikke har kvalifisert for. Samtidig vil man få mulighet til å sikre at de som skal utføre oppgavene, faktisk har den nødvendige kompetansen.

Regjeringen har lagt frem forslag i Stortinget om å endre politiet på mange plan. Det er viktig å få avklaringer nå, politiet er på vent. Men det viktigste med strukturreformen er å tilrettelegge for kvalitetsreformen. Politihøgskolen er opptatt også av kvalitetsreformen, og ønsker å bidra. Vi skal fortsatt utvikle grunnutdanningen og generalisten, men også videreutvikle gode utdanninger tilpasset behovet for spesialistkompetanse.

Lisens er herved lansert. Og etterforskning kan være et godt sted å starte.

Sjef PHS, Nina Skarpenes

Publisert: - Sist oppdatert: |

Legg til kommentar