Hopp til innhold

Nye tider krever ny gnist

Rektor Nina Skarpenes foran oppstilte politistudenter

«The only thing constant in life is change» skal den greske filosofen Heraclitus ha sagt for ca. 2500 år siden.

Omstilling er normalt i livet, og er stadig mer vanlig for en høy andel av arbeidstakerne fremover, enten de har samme jobb eller skifter arbeidssted. Utviklingen skjer raskt - og krever mye, kanskje mer enn før, også av den enkelte.

Dette gjelder alle yrker, også for politiet. Det betyr at grunnleggende og overførbare ferdigheter blir mer sentrale. Det handler om evne til problemløsning samt evne og motivasjon til kontinuerlig å tilegne seg ny kunnskap. Høyere utdanning skal gi et godt grunnlag for et langt arbeidsliv med utvikling og læring gjennom hele karrieren.

Dette tar PHS på alvor. I ny strategisk plan er en av hovedstrategiene «Utdanne et lærende politi».

Politiet skal arbeide kunnskaps- og erfaringsbasert. Det innebærer at det må være en god kobling mellom utdanningen og det praktiske politiyrket. Dette ser vi tydelig i prosjektet Politiarbeid på stedet, avhør skal tas i lydopptak og spor sikres der og da. Det er et godt eksempel, hvor også erfaringer må systematiseres, deles og videreutvikles til standardmetoder. En rekke operative oppgaver vil kreve det samme. Et mer krevende trusselbilde vil stille teknikker og taktikker på nye prøver, og utløse endringer. 

Som høgskole må vi gjennom grunnutdanningen legge til rette for at studentene utvikler evne til kritisk tenkning, kreativ problemløsning, innovasjon, samarbeid og kommunikasjon. Særlig evne til kreativ tenkning blir viktig fremover. Politiet skal forbygge og bekjempe kriminalitet i et stadig skriftende samfunns- og kriminalitetsbilde. Da må vi stadig ha nye metoder som gjør oss i stand til å håndtere de problemstillinger som vi i dag ikke kjenner til. I sin avslutningstale til årets avgangsstudenter sa politidirektør Humlegård at da han gikk ut Politiskolen, ble han opplært til å etterforske ran av bankbokser og pengeskap. Dagens studenter må kunne forebygge og etterforske kriminalitet i det digitale samfunn. Det er ikke lenger snakk om tømming av pengeskap, nå kan bankkontoen tømmes av folk som sitter på en badestrand i Thailand mens vi selv ligger og sover i Norge. Dette var utenkelig for bare noen få år siden, og det setter oss på prøve. Vi må ha ny kunnskap, nye metoder.

Regjeringen jobber i disse dager med en ny stortingsmelding om kvalitet i høgere utdanning. I Nasjonalt Organ for Kvalitet i Utdanningen (NOKUT) sitt innspill til denne meldingen heter det «Sett i lys av et samfunns- og arbeidsliv i kontinuerlig ending er «livslang læring» sentralt. Det er derfor viktig at meldingen reflekterer rundt hvordan man skal dekke behovet for etter- og videreutdanning (EVU) på de ulike nivåene. EVU synes eksempelvis å være et område innenfor høyere utdanning som verken er høyt prioritert eller godt nok strukturert …». Politihøgskolen har gjennom de siste 10 årene bygget opp en stor EVU-portefølje.

Stadig mer av tilbudet er videreutdanninger som gir formell kompetanse i form av studiepoeng og som setter tydelige krav til dokumentert læringsarbeid. Tilbudet er allerede omfattende, og flere nye og etterspurte studietilbud kommer nå. 

I tillegg har vi de siste årene revidert masterutdanningen i politivitenskap, utviklet en erfaringsbasert master i etterforskning og tilbyr i samarbeid med NTNU (Høgskolen i Gjøvik) en erfaringsbasert master i digital forensics and cybercrime investigation. Denne høsten har vi også startet utviklingen av en erfaringsbasert master i politiledelse sammen med politiutdanningen ved Linné-universitet i Sverige og Copenhagen Business School og Politihøgskolen i Danmark.

Ved å etablere masterutdanninger legger vi til rette for kunnskapsutvikling og innovasjon. Studentene får mulighet til å utvikle sin analytiske kompetanse og forskerkompetanse, slik at de på sikt kan bidra til systematisk utviklingsarbeid på egen arbeidsplass.

Norsk politi har behov for ansatte som utvikler seg gjennom hele karrieren. PHS vil legge til rette for at politiet får den muligheten. Både gjennom en solid grunnutdanning som danner en god plattform for selvledet læring gjennom hele yrkeslivet, og ved et solid videreutdanningstilbud på nivå med andre profesjoner.

Vi skal tenne en ny gnist for faglig utvikling og læring - hos våre studenter og ansatte i politiet. 

Rektor Nina Skarpenes

Publisert: - Sist oppdatert: |

Legg til kommentar