Hopp til innhold

Politiet trenger flere ansatte med innvandringsbakgrunn

Det kribler alltid litt ekstra ved starten av et nytt år. Det er mange viktige oppgaver som ligger foran oss. Ett av de områdene det knytter seg stor spenning til, er hvor mange unge som søker opptak på Politihøgskolen i 2016. Søknadsfrist er allerede 1. mars, så vi starter det nye året med aktivt rekrutteringsarbeid.

Hele 5107 søkte opptak i fjor, det er «all time high». Dette plasserte PHS helt i toppen av fjorårets mest populære studier, kun slått av Siviløkonomutdanningen ved Norges Handelshøyskole og Rettsvitenskap ved UiO. Det er gledelig at så mange unge er motivert for å gå inn i ett av velferdsstatens viktigste yrker.

Nina Skarpenes og politistudenter. Foto: Espen Sturlasson

Politiet skal speile befolkningssammensetningen gjennom bred rekruttering (Stortingsmelding 42, 2004-2005, Om politiets rolle og oppgaver). Det handler om legitimitet, men også om oppgaveløsning. Forutsetningen for god forebygging og godt løste oppdrag bygger på relevant kunnskap, gode ferdigheter og kulturforståelse. Kvinner og menn. By og land. Ulik oppvekst, bakgrunn og erfaring. Politiyrket er krevende og sammensatt.

Kvinneandelen er nå på 44,1 prosent, tidenes høyeste. Vi tar gjerne i mot enda flere, men andelen er betryggende. Søkerne kommer fra hele landet, naturlig nok med flest søkere fra de største byene. Regionale tall varierer fra år til år, men landet er godt dekket.

Men hvordan står det til med speilingen av det Norge som nå er i endring, der 1 av 3 i Oslo og nærmere 1 av 6 på landsbasis har innvandringsbakgrunn? På dette området har politiet en betydelig utfordring.

PHS vil i løpet av 2016 restarte innsatsen for å få flere unge med innvandringsbakgrunn til å søke politiutdanning. Noe har vi oppnådd: Bare over de siste tre årene har ca 100 studenter som selv oppgir å ha etnisk minoritetsbakgrunn, blitt tatt opp til politiutdanning. Vi har nådd målet om fem prosent med denne bakgrunnen. MEN, det er et stort MEN:

Andelen er for spinkel i forhold til befolkningssammensetningen og -utviklingen, tross fremgang.

Politistudener sitter i salen under vitnemålsutdeling. Foto: Espen Sturlasson

Dessuten har målemetoder av studentenes bakgrunn ikke gitt oss gode nok svar. Vi har ikke gått dypt nok inn i dette, vi må målrette rekrutteringen enda bedre.  

En ny undersøkelse gjennomført anonymt blant studentene som startet høsten 2015, har gitt oss bedre informasjon om studentenes bakgrunn. Denne kan ikke sammenlignes direkte med tidligere undersøkelser. Tallene viser at 10,6 prosent av de som svarer i den anonyme undersøkelsen, har innvandringsbakgrunn, i vid forstand. 6,6 prosent har opphav utenfor Norden og Nord-/Vest-Europa. I tillegg oppgir knappe 2 prosent at de enten har samisk bakgrunn, eller tilhører nasjonale minoriteter.

Politihøgskolen krever norsk statsborgerskap og plettfri vandel. Opptakskravene er sammensatte, jevnt over høye, og er like for alle. Slik bør det fortsatt være. 

Det kreves en innsats fra hele samfunnet dersom flere og nye grupper skal trekkes med i alle deler av samfunnslivet. Politiet må gjøre sin del. PHS vil derfor utfordre politiet, toppledelsen og de nye politidistriktene  til å delta mer aktivt og målrettet i rekrutteringsarbeidet. 

Vi vet at politiyrket ikke har høy status i enkelte innvandrermiljøer. Jeg husker godt en student som gikk her for noen år siden. Familien hans hadde brutt all kontakt da han valgte å starte på Politihøgskolen. Moren ringte ham i smug, men far og søsken hadde han ikke hatt kontakt med siden han startet. Det er et tøft yrkesvalg for et ungt menneske.

Jeg husker også en ung jente som gikk på PHS sin svømmetrening for å kvalifisere seg for opptak. Hun holdt dette hemmelig for sine foreldre. De ønsket at hun skulle bli lege eller tannlege, og så ikke på politiyrket som et godt karrierevalg. Ungdom med innvandringsbakgrunn tar høyere utdanning. Vi må gjøre også politiyrket levende og attraktivt, for dem og for deres familier.

Det er for tidlig å sette nye konkrete målsettinger. Trolig må vi se mer på ulike grupper med innvandringsbakgrunn, og sette mål ut fra det, fremfor en samlet andel eller prosent som dekker alle med ikke utelukkende norsk bakgrunn.  Vi må rett og slett treffe bedre, og vi må komme i en tettere dialog med ulike miljøer. Vi vil i løpet av 2016 hente erfaringer og kunnskap hos miljøer som er opptatt av innvandringsspørsmål.

Vi skal se nærmere på begrepsbruk og hvilke grupper vi vil nå. Vi skal legge en ny rekrutteringsplan. 

Vi erkjenner utfordringen, og vi skal forsøke å få bedre resultater. Norge trenger, mer enn noen gang, et politi som speiler befolkningen. 

Sjef PHS, Nina Skarpenes

Publisert: - Sist oppdatert: |

Kommentarer

Et godt innlegg med mange viktige poeng, men jeg registrerer til min store skuffelse at innlegget begrenser mangfoldet politiet er helt avhengig av til å kun gjelde kjønn og etnisitet. Rektors poeng om å komme i dialog med nye miljøer for å skape en større bredde i rekrutteringen gjelder alle miljøer hvor politiet kan hente potensielle søkere - ikke bare innvandrermiljøer. Den store utfordringen blir nå å sørge for at den nye rekrutteringsplanen har et perspektiv som ikke begrenser mangfoldsbegrepet til å kun gjelde etnisitet og kjønn. Det er et viktig prinsipp at politiet skal gjenspeile befolkningen. Skal vi få til det må politiet ta konkrete grep for å bygge relasjoner og nå ut til grupper av mennesker som av ulike grunner kanskje ikke ser Politihøgskolen som et naturlig alternativ. Det handler om tillit og politiet og Politihøgskolen har alt å tjene på å lykkes!
Vårt arbeid med mangfold i videre forstand fortsetter selvsagt. Vi skal fortsatt gi tydelige signaler om at vi arbeider for mangfold - og vi skal delta på arrangementer og formidle vårt syn på annen måte. Også vårt arbeid med fagutvikling og læring om selve temaet fortsetter, både på bachelorutdanningen og i våre etter- og videreutdanninger. Men i perioder må vi prioritere, slik at vi har større muligheter til å oppnå resultater. Det gjør vi nå ved å fokusere på behovet for flere med innvandringsbakgrunn.
Flott Nina. Dette ble jeg glad av å lese. Jeg ser også behovet for at ulike fag tar ansvar for å rette fokus mot et endret norsk samfunn. Her er det viktig at vi er i forkant av endringer, eller i alle fall forsøker å være med i endringer i samfunnet, for ikke å komme på hælene. Det hviler et stort ansvar på etaten i forhold til å gå foran både når det gjelder menneskerettigheter, etikk og samfunnskunnskap. Og det er vi som får lov til å være med og legge dette grunnlaget.
Takk for hyggelig tilbakemelding, Ebba. Ja, dette handler om tiltak på mange plan. Både når det gjelder rekruttering, men også utviklingen av innholdet i utdanningene våre. Jeg anbefaler Politiets omverdensanalyse 2015. Der diskuteres utfordringsbildet for norsk politi.

Legg til kommentar