Hopp til innhold

Skytetrening er ein viktig del av politiutdanninga

Torsdag 30. januar kunne me lese i media at forholda ved Politihøgskolen (PHS) var så dårlege at studentane må basere seg på skytetrening på fritida. Det er leiaren av PF-studentane som uttaler seg slik til nettstaden ABC Nyheter.

Det er direkte feil, og kan ikkje verta eit inntrykk som festar seg.   

Ja, det er trangt på lærestaden vår på Majorstua, og vi har ikkje skytebane tilgjengeleg for studentar når dei måtte ønskje det. PHS er på fire lærestader, det er ikkje effektivt og kostar mykje, og me kunne ønskt oss bedre fasiliteter. Men kvaliteten på utdanninga er likevel god. Nyleg opna me eit nytt framifrå treningssenter på Kongsvinger, og studentane får god operativ trening under leiropphalda og på andre måtar.

Me treng ein ny og moderne politihøgskule, der me får samla meir av aktivitetane, med betre plass, og betre bygg og anlegg.  Dette krev politiske vedtak og store investeringar. PHS sitt syn er godt kjent. Men i mellomtida skal ingen vera i tvil om at me, på fire lærestader og samla sett - dei neste åra skal levere den kvaliteten som vert etterspurd.

Studentane ved PHS får den nødendige våpenopplæringa og godkjenninga i studieløpet. Studentar som går ut av PHS er godkjende som Innsatspersonell 4 (IP-4). Det er det same som standard våpengodkjenning i etaten. Det er kun en liten del av avgangsstudentane, ca. 3 - 4 prosent, som innanfor normert studietid ikkje makter å gjennomføre «skyteprøvane» med godkjent resultat.

Sist veke var eg på Kongsvinger saman med studentar under det operative leiropphaldet i siste studieår (B3). Studentane imponerte med gode operative ferdigheiter i taktikk og solide skyteferdigheiter med maskinpistol. Dette lover godt for seinare operativ teneste.

Slik er den spesifikke våpenopplæringa gjennom grunnutdanninga:

Studentar andre år: Grunnleggende opplæring i bruk av pistol og maskinpistol (MP5). 40 timar pistol og 16 timar maskinpistol (MP5).  

Studentar tredje år: Ca. 40 timer pistol og ca. 24 timer MP5

Skulen kan tilby studentane å drive noko skytetrening ut over desse timane. Til dømes trene på avtrekk og bruk av siktemidler - ved bruk  av øvingsvåpen.  Skulen sine instruktørar gjer og spesielt eigna studentar opplæring, slik at desse kan være instruktører for sine medstudentar.                

Så har me og eit auka tal timar i såkalla øvingssimulator, og med 30 nye norske situasjonsfilmar, produsert av PHS. Desse timane vert nytta i ulike fagemne. Studentane øver på situasjonar, og treningsvåpen er med som ein del av øvingsbiletet. Ekstra innsats på alle operative områda i studietida er bra.

Politihøgskolen arbeider heile tida for at utdanninga generelt og den operative treninga spesielt skal verta betre. Kommunikasjon med omverda om utdanninga er viktig. Men det er viktig å vere i verkelegheita - og den er at våpenhandtering og skytetrening ikkje er henvist til fritida.

Sjef PHS, Håkon Skulstad

Publisert: - Sist oppdatert: |

Kommentarer

Etter å ha lest PF-studentenes leder uttale seg om skytetreningen ved Politihøgskolen i media, og ditt svar på PHS.no, så klarer jeg ikke lenger å se på debatten uten selv å delta. Spørsmålene og problemstillingene både engasjerer og provoserer. Du innrømmer for så vidt at det er trangt på studiestedet vårt på Majorstua, og du sier også at det ikke finnes tilgjengelig skytebane når vi trenger det. Men hvorfor snur du opp- ned på problemstillingen når du nevner det nyåpnede treningssenteret på Kongsvinger? Er ikke dette tatt ut i fra konteksten? Vi snakker fortsatt om bachelor utdanningen, gjør vi ikke? Hvem er dette treningssenteret forbehold egentlig? Er det bachelor studentene på Kongsvinger (B1), eller de operative mannskapene på etter- og videreutdanningen, henholdsvis IP-3 (UEH), IP-2 (Livvakttjenesten) og IP-1 (Beredskapstroppen) som får nytten av dette senteret? Du sier også at «studentene får god operativ trening under leiroppholdene og på andre måter». Hva mener du egentlig med «andre måter»? Vil dette si de timene vi har hver tredje uke som kalles Operativ situasjonstrening? Disse øktene er som regel lagt opp i en tre-timers bolk, hvor en time går med i skytesimulatoren (Som oftes bare tid til to gjennomkjøringer, resten av klassen sitter og ser på), en time til «praktisk trening» (styres av to fysisk-lærere, uten politibakgrunn, operativ erfaring eller innblikk i politiets operative hverdag), og en time i øvingsleiligheten hvor 10 minutter brukes til gjennomføring av selve casen, og de resterende 50 minuttene til evaluering og tilbakemelding av studentenes dårlige evne til å kommunisere på engelsk da vi glemte å si «Sir» eller «please» til markørene. Videre sier du at «skolen kan tilby studentene å drive noe skytetrening ut over disse timene (40 timer pistol og ca. 24 timer MP5 for B3). Til dømes å trene på avtrekk og bruk av siktemidler - ved bruk av øvingsvåpen. For det første har ikke jeg opplevd noe tilbud om ekstra skytetrening ut over timene som gis i leir. Ja, det gis mulighet til å trene med såkalte FX-våpen, men dette skjer på? …fritida! Forbeholdt oss som tar initiativ, og som har selvinnsikt nok til å forstå at den operative utdanningen vi blir gitt ved PHS, ikke er god nok - når vi om fire måneder skal stå som en mann i rekka, med et skarpladd våpen i en skarp situasjon. Du avslutter innlegget ditt på den flotte sjefsbloggen med å svare PF-studentene på denne måten: «Kommunikasjonen med omverden om utdanningen er viktig. Men det er viktig å være i virkeligheten - og den er at våpenhåndtering og skytetrening ikke er henvist til fritida.» Det er helt riktig rektor, våpenhåndtering og skytetrening er henvist til tre uker i et leiropphold (for noen av studentene et helt år før de er ute i jobb). Resten av treninga må gjennomføres på fritida. Så da er det store spørsmålet hvem som skal slutte å drømme om at utdanningstilbudet til Politihøgskolen er så mye bedre enn det faktisk ER, og våkne opp til virkeligheten? Jeg vil avslutte kommentaren min med å henvise til mitt store politi-forbilde, Thor Langli, og det han sa i Politiforum 17. januar 2013. Han advarer mot å teoretisere det praktiske politiyrket for mye. "Jeg vil utfordre PHS til å gi unge politistudenter et bedre inntrykk av hva det innebærer å jobbe operativt. Det jeg synes å se på opplæringen der, er at det blir mye detalj-juss og mye sosialfilosofi, samtidig som mange av studentene melder om et stort savn hva gjelder operativ opplæring. Jeg støtter politimester Arne Jørgen Olafsen som etterlyste mer fokus på rent praktiske politioppgaver ute i gata. De unge både ønsker og trenger mer operativ trening", sier Langli. Han vil ha flere som sier: "Nå skal jeg få på meg uniform, og være i gata". Langlis ord lar jeg være siste ord i denne omgang, la det være en oppfordring og en utfordring til deg som faktisk er sjef for Politihøgskolen og som forhåpentligvis kan gjøre noe med det. Hele artikkelen kan leses her: http://politiforum.no/no/nyheter/2013/januar/100+prosent+operativ.d25-TNdHM4l.ips
Kunne ikke sagt meg mer enig med deg b 3 student! Sitter igjen med samme inntrykk fra da jeg gikk der og vi hadde de samme utfordringene i fjor.. Jeg kjenner meg også igjen i KKH eksemplene dine... Og en gruppe fikk i fjor rettelse av to sivile da de tok med skjold inn til en kvinne som stod å truet seg selv med kniv.. I en KKH time...(begrunnelse: dette var med på å skape avstand) Slik bortlæring kan vi ikke ha. Jeg hadde ikke beveget meg en meter inn i en slik leilighet uten et skjold...Det er myyye som må forbedres ved skolen om elevene skal bli fornøyde... Ikke bare de enkelte som leder.... Det er mye bra, ikke noe er sort eller hvitt... Men det gjentar seg år etter år... Studentene er ikke fornøyd med utdanningen.. Vi har delt disse meningene gjennom elevrådet, media, kommentarinnlegg i politiforum, pf, direkte til deg som er sjef for skolen... Vi har gjentatt oss selv så mange ganger at nå er det snart ikke noen måter å si det på...vi vil ha mer operativ trening i utdannelsen.. Eks taktikk... Det fikk ikke de som ikke hadde vært i leir øve på på skolen! Så da når en har leir rett før skoleslutt så blir det ikke gjennomførbart.. Forstår at dere ikke vil vi skal få uvaner, men mener dette burde vært gjrnnomgående i hele utdannelsen... Det blir feil at en skal lære seg dette gjennom spreng øving 3 uker siste året på skolen .. Hvor den ene uken er satt av til fokus på dette..Hva med å ha taktikk som et eget fag.. De mest trente i dette landet blir aldri utlært på dette feltet.. Hvorfor er ikke det da et prioritert område på Phs utdannelsen ? heller timer med taktikk enn fysisk hvor de underviser i sirkeltrening ! Nei listen er lang med forslag avslutter her...
Akademikere er glad i tall, jeg er en praktiker og er ikke spesielt glad i tall, men jeg kan bruke tall. Dersom vi tar utgangspunkt i B3 som er siste året ved den treårige utdanninga ved Politihøgskolen, så fortalte du i innlegget at studentene får ca. 40 timer trening med pistol og ca. 24 timer med MP5, og at du syns dette er godt nok. I Fagplanen for Bachelorstudiet B3 for studieåret 2013/2014 så kan jeg henvise til følgende faktum: I faget Forvaltningsrett og privatrettslige emner (som ifølge uoffisielle rykter utgår f.o.m. neste år) forventes det at studentene arbeider ca. 150 timer. I faget Kriminologi forventes det at studentene arbeider ca. 90 timer. Det samme gjelder faget Yrkesetikk, der forventes tilsvarende, at studentene arbeider ca. 90 timer. I metodefaget Vitenskapsteori og forskningsmetode forventes det at studentene arbeider ca. 60 timer med emnet. I motsetning til det operative politiarbeidet så forventes det ikke mindre enn at vi arbeider 390 timer med faget Forebyggende oppgaver. I faget Etterforskning forventes det at vi arbeider ca. 360 timer. Ikke nok med det, men på slutten av året når vi er ferdig med alt annet, så forventes det at vi jobber 150 timer med Fordypning innenfor etterforskningsfeltet. Du kan jo selv vurdere om 40 timer våpenhåndtering for nybegynnere er tilfredsstillende nok i denne akademiske sammenheng.
Utgangspunktet for Bloggen var at PF-studentene feilinformerte i media om at «skytetrening er henvist til fritida utenfor skolen». Mitt poeng som rektor er at studentene gjennom B2 og B3 får til sammen 120 timers skytetrening med pistol og MP5 – som en del av utdanningsløpet. I tillegg er det en del ekstra tilbud, i simulator, pluss veiledning fra spesielt godt egnede studenter. Våpenhåndtering er også mer enn ren skytetrening, det er taktikk, situasjonsvurdering og mye mer. Studenter med vitnemål får da godkjenning som IP-4, som er standard våpengodkjenning i etaten. Dette vedlikeholdes nå med 48 timer årlig – en økning på åtte timer – når man kommer ut i aktiv tjeneste. I tillegg kan man søke seg på UEH-kurs, Ip-3, her øker norsk politi styrken fra 800 til 1200 med denne godkjenningen. Politidirektoratet har satt en standard for våpengodkjenning – denne gjelder også for nyutdannete politikandidater. Norsk politi løsner sjelden eller aldri skudd – en stor økning av generell mengdetrening på dette er ikke i samsvar med den hverdagen politiet i Norge har. Vi ser gjerne at Politihøgskolen får nye og egnede lokaler som også er bedre tilrettelagt for integrert operativ trening under hele studieløpet. Det gjelder også muligheter for skytetrening. På vegne av Håkon Skulstad Pressevakt PHS
Veiledning fra spesielt godt egnede studenter? Javel, det har ikke jeg sett noe til. Går ikke på PHS Oslo, men på en av de andre skolene til PHS, og her har vi ikke veiledning fra spesielt godt egnet studenter. Et annet viktig moment mtp mengetreningen med våpen, er at det ikke er noe krav til gjennomført førstegangstjeneste for å komme inn på PHS, som det tidligere har vært. Veldig mange studenter starter helt på "skretch" når det gjelder våpenkjennskap og ferdigheter. Å være trygg med bruk av våpen handler ikke bare om å bestå skytetestene i B3, men å faktisk være trygg med våpen i ulike situasjoner. Årets nyinnførte faget operativ situasjonstrening tar for seg dette, og det skal PHS har ros for å ha innført. Men vi skulle så gjerne hatt mye mer av dette. Tror de av oss som tørr si ifra ikke sier ifra for de "alt" er dårlig på PHS, det er faktisk mye som er bra, men vi har et genuint ønske om å hjelpe folk og bidra i samfunnet. Og derfor ønsker vi at et best mulig grunnlag til lagt i løpet av utdanningen på PHS. En kan jo spørre seg selv: Hva setter befolkningen (som vi skal beskytte og hjelpe) mest pris på? At politiet er handlekraftig og faktisk kan hjelpe, eller at vi er flinke til å skrive en vitenskaplig bacheloroppgave?
På vegne ? Hvem sin blogg er det egentlig? Må kunne forvente at rektor besvarer sin egen blogg. Stiller meg undrende at et generelt svar fra noen andre blir postet på disse innleggene da det var rektor som faktisk satte inn ( slik ser det ut)... Og her er det klart flere som har noe å si på hva han skriver.. Da forventes det for min del at det er han som besvarer sin egen blogg.
Det er Sjef PHS som er avsender for sin egen blogg, det samme gjelder oppfølgende svar og kommentarer. Men av tidsmessige og praktiske årsaker ble kommentaren postet av Pressevakt PHS, på vegne av ham. Det forklarer også hvorfor svaret er på bokmål.
Stasjonssjef John Roger Lund ved Stovner politistasjon ble leder fordi han ønsker å lede andre til og lykkes. Han sier at det ligger i selve ordet LEDELSE. Både det å "lede" og "se". Som Sjef PHS bør det forventes at du både ser og svarer på spørsmålene som stilles deg, igjennom din egen blogg, med utgangspunkt i ditt eget innlegg. Det handler om å ta ansvar og legge ned en innsats for å gjøre studentene som du er sjef for bedre egnet. Det handler ikke om å ro seg unna med politisk korrekte svar skrevet av pressevakt, på vegne av deg selv. Dog leser jeg at dette er på grunn av tidsmessige og praktiske årsaker. Skulle tro at temaet som tydeligvis engasjerer mange av dine studenter burde være viktig nok, til å ta seg tid, å svare selv.
Vi har ca 6 timer effektiv skyting av 8. 3 av 5 ukedager. 6x3=18 timer. Oppskyting om 3 dager og ikke noe mer trening!
Det er som vi ser i år, som tidligere år, en del frustrasjon i studentmassen angående den operative delen av politiutdanningen. PF-studentenes leder mente, i artikkelen som rektor henviser til, å peke på at den skytetreningen man gjør på fritiden er henvist til lokasjoner utenfor skolen. Dette er helt riktig da det ikke finnes noen skytebane tilgjengelig på PHS og siden tørrtrening med plomberte våpen ikke er noen god erstatning. Videre sier PF-lederen at studentene er bekymret for at den operative opplæringen på PHS ikke er tilstrekkelig. Som fjorårets studentrådsleder i Oslo tok jeg flere ganger opp studentenes bekymring om mestringsfølelsen i operative fag, i møter med toppledelsen ved PHS. Allerede høstsemesteret 2012 foreslo vi to dager med taktisk trening i skolens egne bygninger og en dag med skytetrening på Løvenskjold, som en oppfrisking på slutten av skoleåret av det vi hadde lært i leir over et halvt år tidligere. Ledelsen ved PHS avslo dette selv om vi presiserte at behovet for oppfriskning av operative ferdigheter var stor. Begrunnelsen for avslaget fra PHS var at det ville medføre kostnader. Politimesteren i Follo ytret sin bekymring for nyutdannede studenter sin operative kompetanse i et brev av 29.10.12. I svarbrevet fra PHS av 08.11.12 skriver rektor Skulstad blant annet følgende om tiltak som vil innføres for å bedre den operative opplæringen: «Neste studieår: • Neste studieår vil PHS foreta ytterligere justeringer av politiutdanningen. Hittil har emner i modulen «Operative oppgaver» vært konsentrert i en kortere periode av året (8 uker). Disse emnene vil fra neste år bli spredt utover hele studieåret, for å få et mer kontinuerlig fokus på de utfordringer som knyttes til ordenstjeneste. Dette gjøres for å øke mestringsevnen og trygghetsfølelsen hos studentene. (….) Lang sikt: • Politihøgskolen er nå i gang med å justere nåværende rammeplan for bachelorutdanningen. Dette er et viktig grep som på sikt vil bidra til å heve «den operative kompetansen» ytterligere. Arbeidet er langsiktig og gis høy prioritet. Høsten 2014 vil den justerte rammeplanen bli lagt til grunn for bachelorutdanningen.» Noen få endringer er gjort, men det har så vidt jeg vet ikke blitt slik som rektor beskriver i punktene ovenfor i sitt svarbrev til Follo. Leirperioden er også i år konsentrert i en kortere periode av året, noe som fortsatt vil føre til en begrenset mestringsevne og trygghetsfølelse ved endt studiegang. Rammeplanen for studiet har riktignok blitt endret blant annet ved at man kuttet ut valgfagene til fordel for flere studiepoeng for bacheloroppgaven. Men hvordan tenker rektor at dette skal «heve den operative kompetansen»? Jeg gjennomførte også på slutten av studiet en undersøkelse av B3-studentenes tilfredshet med de operative fagene på PHS i løpet av Bachelorstudiet, med 272 respondenter. Undersøkelsen (som er oversendt rektor) viste at over 50% av hele 2013-kullet og over 65% av den delen av kullet som hadde hatt sitt leiropphold i høstsemesteret 2012, følte seg under middels godt opplært til å være med på en reell væpnet aksjon som politi etter fullført 3-årig bachelorutdannelse ved PHS. Mener rektor at dette er godt nok? Er det godt nok at studentene går ut av PHS som IP4-mannskaper når de selv ikke er komfortable med taktikk og våpen? Er dette tegn på en tilstrekkelig beredskap i politietaten, som har vært diskutert mye de siste årene? Heldigvis rettes mye opp ute i distriktene, men det kan ta over 2 år før man re-godkjennes som IP4-mannskap etter man var i leir ved PHS. I løpet av den tiden har man glemt mye og en usikkerhetsfølelse som er helt unødvendig kan ha satt seg godt i en nyutdannet kropp og kan være vanskelig å fjerne, med alt det kan medføre. For ikke å snakke om alle de skarpe oppdragene man kan komme opp i i mellomtiden. Rektor har rett i at det er få studenter som ikke består minstekravene til IP4-godkjenning og at PHS dermed oppfyller de formelle kravene i utdanningen. Men her snakker studentene om noe helt annet. For mens studentene forholder seg til virkeligheten som møter dem når de er ferdige med studiet og ser hvilke krav som settes til dem av samfunnet den dagen de går ut i arbeidslivet, virker rektor i denne saken å være mest opptatt av minstekravenes og budsjettenes verden. Jeg mener at operative ferdigheter er noe som må modnes over tid og samtidig holdes ved like for å inneha kompetanse på et komfortabelt nivå ved uteksamineringen, og at studiet bør legges opp etter den virkeligheten.
Noko på etterskot – men her kjem ein sluttreplikk frå meg om tema ved dette høvet: Eg har gjort greie for den faktiske opplæringa som studentane får når det gjeld våpen og skytetrening ved Politihøgskolen. Dette er ein viktig del av utdanninga, og ikkje basert på fritida, slik leiaren for PF-studentane hevda. Når det gjeld studentane sitt syn på utdanninga har me eit solid innsamla materiale – både frå evalueringar og forskning. Dette materialet, som nok er grundigare enn ei privat undersøking som her vert trekt fram, tek me med oss vidare. Me må og sjå utdanning i høve til dei oppgåvene som ventar i etaten, og det er langt meir enn skytetrening. Til dømes får me ny rammeplan – og nye fagplanar, med digitalt politiarbeid som nytt emne. Eg ser liten nytte i å halde fram med våpendebatten no. Studentane får den nødvendige skytetreninga og våpengodkjenninga som ein del av studieløpet, så får me arbeide oss vidare med det som grunnlag.

Legg til kommentar