Hopp til innhold

Forskere og faglig ansatte

Geir Aas

Geir Aas

Førsteamanuensis - Bacheloravdelingen, Oslo

Faglige kompetanseområder

Vold i nære relasjoner
Terje Aaserud

Terje Aaserud

Førstelektor - Avdeling for etter- og videreutdanning

Faglige kompetanseområder

Ledelse- og organisasjonsutvikling, pedagogikk, veiledning, evaluering, aksjonsforskning.
Bjørn Barland.

Bjørn Barland

Førsteamanuensis - Forskningsavdelingen

Faglige kompetanseområder

Rekruttering til politiyrket, evaluering av kriminalitetsforebyggende arbeid, doping, kropp og kultur.
Frederik Barth

Frederik Barth

Førstelektor - Avdeling for etter- og videreutdanning

Faglige kompetanseområder

Forståelse av og tiltak for å høyne de sivilt ansattes faglige kompetanse, utarbeiding av studieplaner i juridisk metode for sivilt ansatte får å øke regelforståelsen, utvikling av e-læringsstudium i alminnelig forvaltningsrett.
Heidi Fischer Bjelland

Heidi Fischer Bjelland

Doktorgradsstipendiat - Forskningsavdelingen

Faglige kompetanseområder

Menneskehandel, partnervold, kvantitative forskningsmetoder.
Tore Bjørgo

Tore Bjørgo

Professor II - Forskningsavdelingen

Faglige kompetanseområder

Kriminalitetsforebygging, terrorisme, ekstremisme, rasistisk og høyreekstrem vold, kriminelle gjenger, politivitenskap, forskningsetikk, samfunnssikkerhet.
Brita Bjørkelo

Brita Bjørkelo

Førsteamanuensis - Avdeling for etter- og videreutdanning

Faglige kompetanseområder

Ledelse, arbeids- og organisasjonspsykologi, profesjonsutdanning.
Johanne Yttri Dahl

Johanne Yttri Dahl

Førsteamanuensis - Bacheloravdelingen, Kongsvinger

Faglige kompetanseområder

Overvåkning, bruk av DNA i strafferettspleien, kvalitativ metode.
Thomas Dillern

Thomas Dillern

Høgskolelektor - Bacheloravdelingen, Bodø

Faglige kompetanseområder

Treningslære, fysisk aktivitet og fysisk form/helse, anatomi, fysiologi, prestasjonsutvikling, oppgaveskriving/metode vitenskapelig metode.
Oddbjørg Edvardsen

Oddbjørg Edvardsen

Høgskolelektor - Bacheloravdelingen, Bodø

Faglige kompetanseområder

Barn - vold mot barn
Solgunn Eidheim

Solgunn Eidheim

Forsker - Forskningsavdelingen

Faglige kompetanseområder

Politiets søk etter savnede personer.
Marit Egge

Marit Egge

Førsteamanuensis - Forskningsavdelingen

Faglige kompetanseområder

Kriminalitetsforebygging, alternative reaksjonsmåter og ungdom.
Birgitte Ellefsen

Birgitte Ellefsen

Høgskolelektor - Bacheloravdelingen, Oslo

Faglige kompetanseområder

Politi og samfunn: Politiets historie, rettshistorie og kriminalitetsforebyggende politiarbeid. Politiets utfordringer: Menneskehandel og migrasjonsproblematikk.
Ivar Fahsing

Ivar Fahsing

Politioverbetjent - Avdeling for etter- og videreutdanning

Faglige kompetanseområder

Politietterforsking, rettspsykologi, avhør, beslutningstaking, profesjonalisering og ekspertise.
Steinar Fredriksen

Steinar Fredriksen

Førsteamanuensis - Bacheloravdelingen, Oslo

Faglige kompetanseområder

Strafferett, straffeprosess, politirett.
Silje Bringsrud Fekjær

Silje Bringsrud Fekjær

Professor II - Forskningsavdelingen

Faglige kompetanseområder

Kvantitativ metode, SPSS, STATA, politistudenter; arbeidspreferanser, holdninger, bakgrunn, kvinner i politiet, utdanningsvalg, klasse, etnisitet.
Jai S Ganapathy

Jai S Ganapathy

Førstelektor - Avdeling for etter- og videreutdanning

Faglige kompetanseområder

Flerkulturalitet, mangfold, kultur, etnisitet og identitet, konflikthåndtering, migrasjon, globalisering.
Rune Glomseth

Rune Glomseth

Førsteamanuensis - Avdeling for etter- og videreutdanning

Faglige kompetanseområder

Organisasjon, organisasjonskultur; herunder politikultur og politiets yrkeskultur, ledelse; herunder ledelse i politiet, prosjektorganisering og prosjektledelse, etterforskingsledelse, kunnskapsdeling i politiarbeid.
Helene O. I. Gundhus

Helene O. I. Gundhus

Professor II - Forskningsavdelingen

Faglige kompetanseområder

Politi og samfunn; temaer som profesjonalisering av politiet, utvikling av politivitenskap og politirollen i i polisiært arbeid på lokalt, nasjonalt og globalt nivå. IKT og nyere kontrollformer; temaer som sikkerhet, kunnskapsregimer og risikommunikasjon.
Tina Luther Handegård

Tina Luther Handegård

Førsteamanuensis - Bacheloravdelingen, Bodø

Faglige kompetanseområder

Samfunnsvitenskapelige emner
Hugo Hansen

Hugo Hansen

Faglige kompetanseområder

Mobile vinningskriminelle, kriminalstatistikk, kriminalitetsforebygging.
Geir Heivoll

Geir Heivoll

Høgskolelektor - Bacheloravdelingen, Oslo

Faglige kompetanseområder

Politirettslige emner, særlig på ordens- og sikkerhetsområdet, forholdet mellom politi, rett og makt etter den moderne forfatningsstatens opprettelse, politiets skjønnsutøvelse, mulige grunnlag for normativ politietikk.
Cato Hemmingby

Cato Hemmingby

Doktorgradsstipendiat - Forskningsavdelingen

Faglige kompetanseområder

Ekstremisme, terrorisme, trusselanalyse, samfunnssikkerhet, Nord-Irland, Midtøsten, israelsk sikkerhetspolitikk, Israel Defense Forces (IDF), palestinske militante grupper, Hezbollah.
Linda Hoel

Linda Hoel

Førsteamanuensis - Bacheloravdelingen, Bodø

Faglige kompetanseområder

Profesjon og samfunn, profesjonell utvikling og sosialisering, politiet som en lærende organisasjon, Stabs- og kriseledelse og Spesialenheten.
Morten Holmboe

Morten Holmboe

Førsteamanuensis - Forskningsavdelingen

Faglige kompetanseområder

Strafferett og straffeprosess, forvaltningsrett, konfliktråd og gjenopprettende prosess (restorative justice), menneskerettigheter, opphavsrett.
Ole Ragnar Norheim Jenssen

Ole Ragnar Norheim Jenssen

Høgskolelektor - Bacheloravdelingen, Bodø

Faglige kompetanseområder

Treningslære, fysisk aktivitet, prestasjonsutvikling, helse, vitenskapsteori og forskningsmetode.
Henning Kaiser Klatran

Henning Kaiser Klatran

Førsteamanuensis - Bacheloravdelingen, Oslo

Faglige kompetanseområder

Sosiologi, kriminologi, politivitenskap, feministisk teori, queer-studier, kvalitativ metode.
Jul Fredrik Kaltenborn Foto: Leif I. Skaug

Jul Fredrik Kaltenborn

Høgskolelektor - Bacheloravdelingen, Stavern

Faglige kompetanseområder

Rettsikkerhet og digitalt politiarbeid, økonomisk kriminalitet, menneskerettigheter, verdipapirrett og statsstøtte.
Johannes Knutsson

Johannes Knutsson

Professor - Forskningsavdelingen

Faglige kompetanseområder

Kriminalitetsforebygging, evaluering av forebyggende politiarbeid, problemorientert politiarbeid, politiets bruk av skytevåpen, uniformert politiarbeid, massetjeneste, etterforskning.
Mariann Stærkebye Leirvik

Mariann Stærkebye Leirvik

Førsteamanuensis - Bacheloravdelingen, Oslo

Faglige kompetanseområder

Sosial ulikhet, klasse og etnisitet, utdanning, oppdragelsespraksiser blant barn av innvandrere, kvalitativ metode, mangfold i politiet.
Elisabeth Myhre Lie

Elisabeth Myhre Lie

Høgskolelektor - Avdeling for etter- og videreutdanning

Faglige kompetanseområder

Kriminalitetsforebygging og forebyggende politiarbeid, kunnskapsbasert politiarbeid, kriminalitetsforebyggende byplanlegging og trygghet, kriminalitetsutvikling og samfunnsutvikling, ungdomskriminalitet, restorative justice.
Paul Larsson

Paul Larsson

Professor - Forskningsavdelingen

Faglige kompetanseområder

Organisert og økonomisk kriminalitet, politivitenskap, regulering av rusmidler, den illegale økonomi.
Tor-Geir Myhrer

Tor-Geir Myhrer

Professor - Forskningsavdelingen

Faglige kompetanseområder

Straffeprosess, taushetsplikt i politi og påtalemyndighet, politiets maktbruk og maktmidler, politi- og påtaleetikk.
Trond Myklebust

Trond Myklebust

Politiinspektør - Forskningsavdelingen

Faglige kompetanseområder

Rettspsykologi, arbeids- og organisasjonspsykologi, kommunikasjon og samtaleteknikk, taktisk etterforskning, politiavhør.
Jens Erik Paulsen

Jens Erik Paulsen

Førsteamanuensis - Bacheloravdelingen, Oslo

Faglige kompetanseområder

Filosofi, etikk, profesjonsetikk, medisinsk etikk, vitenskapsteori, forskningsetikk, sokratisk dialog.
Joshua Phelps

Joshua Phelps

Førsteamanuensis - Bacheloravdelingen, Oslo

Faglige kompetanseområder

Reflektiv praksis i politiutdanning, «body-worn video» og politiarbeid, politipsykologi, sosial- og samfunnspsykologi, ideologi.
Siv Rebekka Runhovde

Siv Rebekka Runhovde

Doktorgradsstipendiat - Forskningsavdelingen

Faglige kompetanseområder

Miljøkriminalitet, tillit til politiet, trygghet i det offentlige rom, gjerningsmannsprofilering.
Hild Rønning

Hild Rønning

Høgskolelektor - Bacheloravdelingen, Bodø

Faglige kompetanseområder

Strafferett, straffeprosess, ordensjuss, forvaltningsrett, utvalgte privatrettslige emner.

Asle Makoto Sandvik

Førsteamanuensis - Bacheloravdelingen, Stavern

Faglige kompetanseområder

Operativ psykologi, Stress- og stressmestring, biologisk psykologi, personlighet og personlighetsforstyrrelser, sikkerhetspsykiatri, voldsrisikovurdering.
Randi Solhjell

Randi Solhjell

Forsker - Forskningsavdelingen

Faglige kompetanseområder

Statsdannelse, FN-operasjoner, Afrika, rettsstat, minoritetsforskning, hatkriminalitet, ekstremisme, parallellsamfunn.
Marthe Lefsaker Sakrisvold

Marthe Lefsaker Sakrisvold

Doktorgradsstipendiat - Forskningsavdelingen

Faglige kompetanseområder

Rettspsykologi, deception detection, HUMINT
Kai Spurkland

Kai Spurkland

Doktorgradsstipendiat - Forskningsavdelingen

Faglige kompetanseområder

Strafferett, straffeprosess, politirett, «vekterjuss», beredskapsjuss.
Jon Strype

Jon Strype

Førsteamanuensis - Forskningsavdelingen

Faglige kompetanseområder

Kvantitative forskningsmetoder, multivariat statistikk, tillit og omdømme, politiet i samfunnet, politi og publikum.
Inger Marie Sunde

Inger Marie Sunde

Professor - Forskningsavdelingen

Faglige kompetanseområder

Elektroniske spor, strafferett, straffeprosess, personvern, overvåking og rettssikkerhet.
Gunnar Thomassen

Gunnar Thomassen

Førsteamanuensis - Forskningsavdelingen

Faglige kompetanseområder

Politi og samfunn, kontroll og forebygging av maktmisbruk/korrupsjon i politiet, tillit, legitimitet og samarbeid med politiet.
Pål Winnæss

Pål Winnæss

Høgskolelektor - Bacheloravdelingen, Oslo

Faglige kompetanseområder

Sosiologi