Hopp til innhold

Forskere og faglig ansatte

Geir Aas

Geir Aas

Førsteamanuensis - Bacheloravdelingen, Oslo

Faglige kompetanseområder

Vold i nære relasjoner
Terje Aaserud

Terje Aaserud

Førstelektor - Avdeling for etter- og videreutdanning

Faglige kompetanseområder

Ledelse- og organisasjonsutvikling, pedagogikk, veiledning, evaluering, aksjonsforskning.
Bjørn Barland.

Bjørn Barland

Førsteamanuensis - Forskningsavdelingen

Faglige kompetanseområder

Rekruttering til politiyrket, evaluering av kriminalitetsforebyggende arbeid, doping, kropp og kultur.
Frederik Barth

Frederik Barth

Førstelektor - Avdeling for etter- og videreutdanning

Faglige kompetanseområder

Forståelse av og tiltak for å høyne de sivilt ansattes faglige kompetanse, utarbeiding av studieplaner i juridisk metode for sivilt ansatte får å øke regelforståelsen, utvikling av e-læringsstudium i alminnelig forvaltningsrett.
Heidi Fischer Bjelland

Heidi Fischer Bjelland

Doktorgradsstipendiat - Forskningsavdelingen

Faglige kompetanseområder

Menneskehandel, partnervold, kvantitative forskningsmetoder.
Tore Bjørgo

Tore Bjørgo

Professor II - Forskningsavdelingen

Faglige kompetanseområder

Kriminalitetsforebygging, terrorisme, ekstremisme, rasistisk og høyreekstrem vold, kriminelle gjenger, politivitenskap, forskningsetikk, samfunnssikkerhet.
Brita Bjørkelo

Brita Bjørkelo

Førsteamanuensis - Avdeling for etter- og videreutdanning

Faglige kompetanseområder

Ledelse, arbeids- og organisasjonspsykologi, profesjonsutdanning.
Johanne Yttri Dahl

Johanne Yttri Dahl

Førsteamanuensis - Bacheloravdelingen, Kongsvinger

Faglige kompetanseområder

Overvåkning, bruk av DNA i strafferettspleien, kvalitativ metode.
Thomas Dillern

Thomas Dillern

Høgskolelektor - Bacheloravdelingen, Bodø

Faglige kompetanseområder

Treningslære, fysisk aktivitet og fysisk form/helse, anatomi, fysiologi, prestasjonsutvikling, oppgaveskriving/metode vitenskapelig metode.
Oddbjørg Edvardsen

Oddbjørg Edvardsen

Høgskolelektor - Bacheloravdelingen, Bodø

Faglige kompetanseområder

Barn - vold mot barn
Solgunn Eidheim

Solgunn Eidheim

Forsker - Forskningsavdelingen

Faglige kompetanseområder

Politiets søk etter savnede personer.
Marit Egge

Marit Egge

Førsteamanuensis - Forskningsavdelingen

Faglige kompetanseområder

Kriminalitetsforebygging, alternative reaksjonsmåter og ungdom.
Birgitte Ellefsen

Birgitte Ellefsen

Høgskolelektor - Bacheloravdelingen, Oslo

Faglige kompetanseområder

Politi og samfunn: Politiets historie, rettshistorie og kriminalitetsforebyggende politiarbeid. Politiets utfordringer: Menneskehandel og migrasjonsproblematikk.
Ivar Fahsing

Ivar Fahsing

Politioverbetjent - Avdeling for etter- og videreutdanning

Faglige kompetanseområder

Politietterforsking, rettspsykologi, avhør, beslutningstaking, profesjonalisering og ekspertise.

Sverre Flaatten

Førsteamanuensis

Faglige kompetanseområder

Kriminologi, sosiologi, rettshistorie, med særlig vekt på temaene straff, politi, domstol, vinningskriminalitet og makt.
Steinar Fredriksen

Steinar Fredriksen

Førsteamanuensis - Bacheloravdelingen, Oslo

Faglige kompetanseområder

Strafferett, straffeprosess, politirett.
Silje Bringsrud Fekjær

Silje Bringsrud Fekjær

Professor II - Forskningsavdelingen

Faglige kompetanseområder

Kvantitativ metode, SPSS, STATA, politistudenter; arbeidspreferanser, holdninger, bakgrunn, kvinner i politiet, utdanningsvalg, klasse, etnisitet.
Jai S Ganapathy

Jai S Ganapathy

Førstelektor - Avdeling for etter- og videreutdanning

Faglige kompetanseområder

Flerkulturalitet, mangfold, kultur, etnisitet og identitet, konflikthåndtering, migrasjon, globalisering.
Rune Glomseth

Rune Glomseth

Førsteamanuensis - Avdeling for etter- og videreutdanning

Faglige kompetanseområder

Organisasjon, organisasjonskultur; herunder politikultur og politiets yrkeskultur, ledelse; herunder ledelse i politiet, prosjektorganisering og prosjektledelse, etterforskingsledelse, kunnskapsdeling i politiarbeid.
Helene O. I. Gundhus

Helene O. I. Gundhus

Professor II - Forskningsavdelingen

Faglige kompetanseområder

Politi og samfunn; temaer som profesjonalisering av politiet, utvikling av politivitenskap og politirollen i i polisiært arbeid på lokalt, nasjonalt og globalt nivå. IKT og nyere kontrollformer; temaer som sikkerhet, kunnskapsregimer og risikommunikasjon.
Tina Luther Handegård

Tina Luther Handegård

Førsteamanuensis - Bacheloravdelingen, Bodø

Faglige kompetanseområder

Samfunnsvitenskapelige emner
Hugo Hansen

Hugo Hansen

Faglige kompetanseområder

Mobile vinningskriminelle, kriminalstatistikk, kriminalitetsforebygging.
Geir Heivoll

Geir Heivoll

Førsteamanuensis

Faglige kompetanseområder

Politirettslige emner, særlig på ordens- og sikkerhetsområdet, forholdet mellom politi, rett og makt etter den moderne forfatningsstatens opprettelse, politiets skjønnsutøvelse, mulige grunnlag for normativ politietikk. Permisjon til høsten 2018.
Cato Hemmingby

Cato Hemmingby

Doktorgradsstipendiat - Forskningsavdelingen

Faglige kompetanseområder

Ekstremisme, terrorisme, trusselanalyse, samfunnssikkerhet, Nord-Irland, Midtøsten, israelsk sikkerhetspolitikk, Israel Defense Forces (IDF), palestinske militante grupper, Hezbollah.
Linda Hoel

Linda Hoel

Førsteamanuensis - Bacheloravdelingen, Bodø

Faglige kompetanseområder

Profesjon og samfunn, profesjonell utvikling og sosialisering, politiet som en lærende organisasjon, Stabs- og kriseledelse og Spesialenheten.
Morten Holmboe

Morten Holmboe

Førsteamanuensis - Forskningsavdelingen

Faglige kompetanseområder

Strafferett og straffeprosess, forvaltningsrett, konfliktråd og gjenopprettende prosess (restorative justice), menneskerettigheter, opphavsrett.
Ole Ragnar Norheim Jenssen

Ole Ragnar Norheim Jenssen

Høgskolelektor - Bacheloravdelingen, Bodø

Faglige kompetanseområder

Treningslære, fysisk aktivitet, prestasjonsutvikling, helse, vitenskapsteori og forskningsmetode.
Henning Kaiser Klatran

Henning Kaiser Klatran

Førsteamanuensis - Bacheloravdelingen, Oslo

Faglige kompetanseområder

Sosiologi, kriminologi, politivitenskap, feministisk teori, queer-studier, kvalitativ metode.
Jul Fredrik Kaltenborn Foto: Leif I. Skaug

Jul Fredrik Kaltenborn

Høgskolelektor - Bacheloravdelingen, Stavern

Faglige kompetanseområder

Rettsikkerhet og digitalt politiarbeid, økonomisk kriminalitet, menneskerettigheter, verdipapirrett og statsstøtte.
Johannes Knutsson

Johannes Knutsson

Professor - Forskningsavdelingen

Faglige kompetanseområder

Kriminalitetsforebygging, evaluering av forebyggende politiarbeid, problemorientert politiarbeid, politiets bruk av skytevåpen, uniformert politiarbeid, massetjeneste, etterforskning.
Mariann Stærkebye Leirvik

Mariann Stærkebye Leirvik

Førsteamanuensis - Bacheloravdelingen, Oslo

Faglige kompetanseområder

Sosial ulikhet, klasse og etnisitet, utdanning, oppdragelsespraksiser blant barn av innvandrere, kvalitativ metode, mangfold i politiet.
Elisabeth Myhre Lie

Elisabeth Myhre Lie

Høgskolelektor - Avdeling for etter- og videreutdanning

Faglige kompetanseområder

Kriminalitetsforebygging og forebyggende politiarbeid, kunnskapsbasert politiarbeid, kriminalitetsforebyggende byplanlegging og trygghet, kriminalitetsutvikling og samfunnsutvikling, ungdomskriminalitet, restorative justice.
Paul Larsson

Paul Larsson

Professor - Forskningsavdelingen

Faglige kompetanseområder

Organisert og økonomisk kriminalitet, politivitenskap, regulering av rusmidler, den illegale økonomi.
Tor-Geir Myhrer

Tor-Geir Myhrer

Professor - Forskningsavdelingen

Faglige kompetanseområder

Straffeprosess, taushetsplikt i politi og påtalemyndighet, politiets maktbruk og maktmidler, politi- og påtaleetikk.
Trond Myklebust

Trond Myklebust

Politiinspektør - Forskningsavdelingen

Faglige kompetanseområder

Rettspsykologi, arbeids- og organisasjonspsykologi, kommunikasjon og samtaleteknikk, taktisk etterforskning, politiavhør.
Jens Erik Paulsen

Jens Erik Paulsen

Førsteamanuensis - Bacheloravdelingen, Oslo

Faglige kompetanseområder

Filosofi, etikk, profesjonsetikk, medisinsk etikk, vitenskapsteori, forskningsetikk, sokratisk dialog.
Joshua Phelps

Joshua Phelps

Førsteamanuensis - Bacheloravdelingen, Oslo

Faglige kompetanseområder

Reflektiv praksis i politiutdanning, «body-worn video» og politiarbeid, politipsykologi, sosial- og samfunnspsykologi, ideologi.
Siv Rebekka Runhovde

Siv Rebekka Runhovde

Doktorgradsstipendiat - Forskningsavdelingen

Faglige kompetanseområder

Miljøkriminalitet, tillit til politiet, trygghet i det offentlige rom, gjerningsmannsprofilering.
Hild Rønning

Hild Rønning

Høgskolelektor - Bacheloravdelingen, Bodø

Faglige kompetanseområder

Strafferett, straffeprosess, ordensjuss, forvaltningsrett, utvalgte privatrettslige emner.

Asle Makoto Sandvik

Førsteamanuensis - Bacheloravdelingen, Stavern

Faglige kompetanseområder

Operativ psykologi, Stress- og stressmestring, biologisk psykologi, personlighet og personlighetsforstyrrelser, sikkerhetspsykiatri, voldsrisikovurdering.
Randi Solhjell

Randi Solhjell

Forsker - Forskningsavdelingen

Faglige kompetanseområder

Statsdannelse, FN-operasjoner, Afrika, rettsstat, minoritetsforskning, hatkriminalitet, ekstremisme, parallellsamfunn.
Marthe Lefsaker Sakrisvold

Marthe Lefsaker Sakrisvold

Doktorgradsstipendiat - Forskningsavdelingen

Faglige kompetanseområder

Rettspsykologi, deception detection, HUMINT
Kai Spurkland

Kai Spurkland

Doktorgradsstipendiat - Forskningsavdelingen

Faglige kompetanseområder

Strafferett, straffeprosess, politirett, «vekterjuss», beredskapsjuss.
Jon Strype

Jon Strype

Førsteamanuensis - Forskningsavdelingen

Faglige kompetanseområder

Kvantitative forskningsmetoder, multivariat statistikk, tillit og omdømme, politiet i samfunnet, politi og publikum.
Inger Marie Sunde

Inger Marie Sunde

Professor - Forskningsavdelingen

Faglige kompetanseområder

Elektroniske spor, strafferett, straffeprosess, personvern, overvåking og rettssikkerhet.
Gunnar Thomassen

Gunnar Thomassen

Førsteamanuensis - Forskningsavdelingen

Faglige kompetanseområder

Politi og samfunn, kontroll og forebygging av maktmisbruk/korrupsjon i politiet, tillit, legitimitet og samarbeid med politiet.
Pål Winnæss

Pål Winnæss

Høgskolelektor - Bacheloravdelingen, Oslo

Faglige kompetanseområder

Sosiologi