Hopp til innhold

1. Politi og samfunn

I kunnskapsområdet fremstilles en helhetlig forståelse av politiets samfunnsoppdrag. I dette inngår politiets rolle, organisasjon, opptreden, plikter, myndighet og verdigrunnlag.

Videre behandles kunnskap om politiets historie i Norge og politiets plass i det norske demokratiet.

Kunnskap om samfunnets formelle og uformelle strukturer omhandles. Eksempler på dette er prosesser som skaper og opprettholder sosial ulikhet, maktforhold, avvik, utstøting og marginalisering. Sosial samhandling på internett behandles også.

Politiarbeid i et flerkulturelt samfunn står sentralt. Profesjonsetiske problemstillinger og refleksjon over politiets plikter, arbeidsmiljø og organisasjonskultur fremheves. Menneskerettighetene vektlegges. 

Perspektiver på kriminalitet, kriminalitetstyper, omfang og årsaker står sentralt i dette kunnskapsområdet. Sammenhengen mellom myndighetenes kontrollutøvelse og den registrerte kriminaliteten vektlegges. 

Kunnskap om vitenskapsteori og sentrale forskningsmetoder, som er relevant for utvikling av politiets kunnskapsgrunnlag, er en del av dette kunnskapsområdet. 

Se hele programplanen 2019-2022 (PDF)

Sist oppdatert: |