Hopp til innhold

Om bachelor

Grunnutdanningen for politiet er en treårig høgskoleutdanning som skal gi bredt praktisk og teoretisk grunnlag for arbeid i politiet.

Utdanningen skal utvikle forståelse av alle sider ved politiets rolle og oppgave i samfunnet, herunder både den forebyggende, kontrollerende og håndhevende side, og gi nødvendige kunnskaper og ferdigheter samt gode yrkesetiske holdninger.

På Politihøgskolen får du en utdanning som gjør deg i stand til å mestre de forskjellige oppgavene politiet står overfor. Utdanningen legger vekt på studentaktive læringsformer og studentenes ansvar for egen og andres læring. Noe av læringen foregår i basisgrupper, mens andre deler av utdanningen krever individuelt arbeid. Kontakt med mennesker i alle situasjoner er et fellestrekk for mange av de ulike arbeidsoppgavene polititjenestemenn og -kvinner arbeider med.

Politiutdanningen er en 3-årig høyere utdanning som fører fram til bachelorgrad. Vitnemål fra utdanningen gir grunnlag for å få tilsetting i politistilling. I tillegg gir det samme grunnlag som andre bachelorutdanninger når det er aktuelt å ta videreutdanning, eventuelt gå videre til mastergrad ved høgskole eller universitet, i Norge eller i utlandet.

Se reportasjer fra politiutdanningen

Profesjonalitet i arbeidet

Politiet i Norge ønsker å speile det norske samfunnet på en god og pålitelig måte. Samfunnet vi lever i er mangfoldig på mange og ulike måter. Derfor er det nødvendig at også politiet gjenspeiler dette mangfoldet, og at våre ansatte opptrer på en profesjonell og inkluderende måte overfor alle som utgjør det norske samfunnet. Skal norsk politi utvikles i takt med resten av samfunnet, bekjempe framtidens kriminalitet og gi alle Norges borgere den servicen de har krav på, trenger etaten bred kompetanse.

Denne kompetanse er kombinert av kunnskap du får under utdanningen på Politihøgskolen, kunnskap du får gjennom arbeidserfaring og kunnskap du har på grunn av bakgrunnen din.

Mangfold handler om at alle mennesker er ulike, og innebærer også en erkjennelse av disse ulikhetene. Dette kan være forskjeller i kjønn og etnisitet til seksuell orientering, alder og religiøse og politiske overbevisninger. Det handler om aksept og respekt, og det dreier seg om å inkludere hverandre og sette pris på mangfoldet hver og en av oss bidrar med.

For å utøve effektivt politiarbeid, trenger politiet legitimitet i samfunnet. Legitimiteten har vist seg å være tett koblet til politiets evne til å speile samfunnet de operer i. Gjennom blant annet effektivt politiarbeid og speiling av samfunnet, bygges tilliten til politiet. En bred sammensatt studentmasse ved Politihøgskolen vil i fremtiden bidra til en politietat som bedre speiler samfunnet, og dermed har bedre sjanser for å opprettholde og øke tilliten i befolkningen.

Sist oppdatert: |