Hopp til innhold

Plettfri vandel

Opptak ved Politihøgskolen forutsetter plettfri vandel.

Det følger av politiloven § 24 b, som sier:

«Opptak av studenter til Politihøgskolens grunnutdanning foretas av en opptaksnemnd oppnevnt av styret. Opptak forutsetter at søkeren har plettfri vandel, oppfyller fastsatte formelle krav og fremstår som skikket for tjeneste i politi- og lensmannsetaten. Søkerne må fremlegge uttømmende og utvidet politiattest, jf. politiregisterloven § 41. Det kan også innhentes opplysninger om henlagte straffesaker eller andre forhold som kan ha betydning for søkerens skikkethet.»

Søkerens vandel vurderes i hvert enkelt tilfelle, og på bakgrunn av:

  • Merknader oppgitt på uttømmende og utvidet politiattest

Søker har ikke plettfri vandel dersom han/hun har begått lovbrudd som har ført til formelle straffereaksjoner (for eksempel bøter eller domfellelse). Enkelte lovbrudd og ilagte straffereaksjoner utelukker opptak til Politihøgskolen:

  • Narkotikaforbrytelser, kjøring i ruspåvirket tilstand og voldshandlinger
  • Betinget og ubetinget dom, eller dom på samfunnsstraff eller samfunnstjeneste.

 

I enkelte tilfeller kan søkeren bli kalt inn til opptaksprøver til tross for at han/hun har begått straffbare forhold. I egnethetsvurderingen foretas vurdering av eventuelle opplysninger innhentet fra politiets registre, og eventuell egenrapportering om kontakt med politiet. I vurderingen legges det vekt på hvorvidt forholdet er bagatellmessig og om det ligger langt tilbake i tid.

 

Som eksempel på slike forhold kan følgende nevnes: 

 

  • Forelegg for å ha kjørt for fort, uten tap av førerett
  • Enkelte andre forhold. Forholdene vurderes individuelt for hver enkelt søker

Uttømmende og utvidet politiattest

Søkere til Politihøgskolen vil bli bedt om å innhente uttømmende og utvidet politiattest. Politiattest kan kun utstedes for spesifikke formål.

Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester krever dokumentasjon på formål med politiattesten for å kunne utstede dette. Korrekt dokumentasjon er kvittering på at man har søkt opptak til Politihøgskolen fra Samordna opptak («Kvittering: Søkt studier», som mottas i nettsøknaden hos Samordna opptak).

Politiattest skal sendes til Politihøgskolens opptakskontor innen 20.mars for at man skal kunne kalles inn til opptaksprøver.

Postadressen er:

Politihøgskolen
Opptakskontoret
Postboks 2109 Vika
0125 Oslo

Se politi.no for mer utfyllende informasjon om fremgangsmåte for innhenting av politiattest.

Sist oppdatert: |