Hopp til innhold

Viktig informasjon til søkere ved Politihøgskolen 2018

Først og fremst ønsker Politihøgskolen å takke for at du har søkt opptak til Bachelor i politiutdanning. Det er svært viktig at du gjør deg kjent med informasjonen nedenfor.

A. Opptakskrav

Politihøgskolen følger forskrift om opptak til høyere utdanning og rangerer studenter etter konkurransepoeng.

Politihøgskolen har noen spesielle opptakskrav som kun gjelder ved opptak til Bachelor i politiutdanning. Alle søkere må dekke følgende formelle krav:

 • Ha generell studiekompetanse eller realkompetanse innen 1. mars f
 • Ha minimum karakteren 3 i norsk hovedmål, skriftlig (gjennomsnitt av standpunkt- og eksamenskarakter) innen 1. mars
 • Inneha norsk statsborgerskap
 • Inneha førerkort klasse B senest 1. august 2017
 • Ha plettfri vandel
 • Oppfylle de medisinske kravene for opptak, så vel som synskravene for førerkort klasse D (utrykningskjøring)

Se utfyllende informasjon om våre opptakskrav.

Dersom du vet at du ikke dekker alle disse formelle kravene har du dessverre ikke mulighet til å delta i opptaket. Det vil derfor ikke være nødvendig å sende følgebrev med dokumentasjon til Politihøgskolen.

Følgende sendes til Politihøgskolen pr. post innen 20. mars:

 • Følgebrev
 • Komplett utfylt legeerklæring (alle sidene må være utfylt)
 • Eventuelle opplysninger om vandel (se punkt 3 i følgebrevet)
 • Uttømmende og utvidet politiattest

Øvrig dokumentasjon lastes opp elektronisk i nettsøknaden din:

For søkere med generell studiekompetanse følgende være opplastet senest 20. mars:

 • Dokumentasjon på oppnådd generell studiekompetanse, med mindre du har elektronisk vitnemål som dokumenterer dette
 • Dokumentasjon på minimum karakteren 3 i norsk hovedmål skriftlig (gjennomsnitt av standpunkt- og eksamenskarakter) med mindre dette fremgår av elektronisk vitnemål
 • Kopi av førerkort klasse B

For 23/5-søkere og realkompetansesøkere følgende være opplastet senest 20. mars:

 • Dokumentasjon på arbeidserfaring/utdanning/praksis
 • Dokumentasjon på minimum karakteren 3 i norsk hovedmål skriftlig (gjennomsnitt av standpunkt- og eksamenskarakter)
 • Kopi av førerkort klasse B

Følgende dokumentasjon kan lastes opp i nettsøknaden innen ettersendingsfristen 1. juli:
Merk: Gjelder kun søkere som innkalles til opptaksprøver. Les mer om dette i punkt C.

 • Forbedringer av karakterer i fag fra videregående skole
 • Dokumentasjon som gir tilleggspoeng (høyere utdanning, folkehøyskole eller førstegangstjeneste)

Dersom du ikke har mulighet til å laste opp nevnte dokumentasjon elektronisk, kan du sende dokumentasjonen i posten. Dersom du laster opp dokumentasjon elektronisk trenger du ikke sende papirkopi i tillegg. Legg merke til at følgebrev, uttømmende og utvidet politiattest og legeerklæring kun skal sendes pr. post.

B. PC-tester hjemme og innkalling til fysisk test

For å bli innkalt til fysiske tester må du i tillegg til å dekke våre formelle opptakskrav ha gjennomført PC-tester. Ca. 10. april vil alle søkere som har sendt Politihøgskolen følgebrev få tilsendt en lenke på e-post. Denne lenken gir deg som søker anledning til å gjennomføre PC-tester hjemmefra. Du vil også få en SMS om at du har mottatt lenke til PC-test på e-post. Fristen for å gjennomføre PC-testen er 24. april klokken 12:00. Testen er obligatorisk, og gjennomføres for at du skal være med i konkurransen om innkalling til opptaksprøver.

Søkere som dekker formelle krav og har gjennomført PC-test vil være med i konkurransen om å få innkalling til fysiske tester. Innkalling sendes på e-post ca. 30. april. Innkalling sendes kun på e-post, og vil inneholde informasjon om hvordan du melder deg opp til fysiske tester. Innkallingen vil bli sendt ut etter ordinær arbeidstid. Muligheten for påmelding åpner onsdag 2. mai kl. 10:00.

Dersom du ikke har mottatt enten innkalling til fysiske tester eller avslag på søknad om opptak ved Politihøgskolen per e-post innen 3. mai, må du kontakte oss så snart som mulig. Politihøgskolen har ikke mulighet til å innkalle søkere til opptaksprøver etter at perioden for opptaksprøver er over.

Alle søkere som deltar på fysiske tester og består disse må påregne ventetid på opptil flere uker mellom fysisk test og egnethetsvurdering.

 

C. Konkurranse om innkalling til opptaksprøver

Det forutsettes som tidligere at samtlige formelle krav må være oppfylt før innkalling til opptaksprøvene. I tillegg vil det fra og med årets opptak kun være et utvalg søkere (søkere med høyest konkurransepoengsum pr. 1. mars) som innkalles til opptaksprøvene. Les mer om konkurransepoeng og hvordan dette beregnes her. Endringen medfører at det kun er søkere med innkalling til opptaksprøver som gis anledning til å ettersende forbedring av karakterer fra videregående opplæring og annen poenggivende dokumentasjon frem til fristen 1. juli, for å forbedre konkurransepoengsummen sin ytterligere før konkurransen om studieplass.

 

D. Kommunikasjon via e-post

Politihøgskolen vil i opptaksperioden kun kontakte deg via e-postadressen du har oppgitt i forbindelse med søknad. Det er ditt eget ansvar å holde e-postadresse i nettsøknaden din oppdatert til en hver tid, samt å sørge for at e-post ikke ender opp i spamfilter eller lignende. E-post vil i all hovedsak bli sendt fra e-postadressen slik at denne e-postadressen eventuelt kan legges til i adressebøker/filtre. Vi anbefaler deg å sjekke e-posten din jevnlig i perioden før innkalling til fysisk test. 

Dersom du er usikker på om du har registrert e-postadresse anbefaler vi at du sjekker Kontakt- og reservasjonsregisteret. Det er her Samordna opptak og Politihøgskolen henter informasjon om e-postadresser. 

 

E. Dokumentasjon

Det er ditt eget ansvar å overholde Politihøgskolens frister. Du kan ikke påregne at dokumenter som er opplastet/postlagt etter fristens utløp vil bli behandlet.

 
F. Utfyllende veiledning til punktene i følgebrev

1. Generell studiekompetanse og norskkrav

Søkere må dokumentere generell studiekompetanse og karakterkravet i norsk innen 1. mars.

Det er viktig at du krysser av på om du har generell studiekompetanse eller ikke pr. 1. mars 2018. Dette gjelder også Politihøgskolens karakterkrav i norsk.

Dersom du oppnår generell studiekompetanse eller oppfyller Politihøgskolens karakterkrav i norsk etter søknadsfristen 1. mars, vil du ikke kvalifisere for opptak til Politihøgskolen i 2018.

2. Realkompetanse

Merk at realkompetanse kun gjelder søkere som ikke har generell studiekompetanse. Det er viktig at realkompetansesøkere gjør seg kjent med informasjonen på våre nettsider. Realkompetansesøkere også dokumentere minimum karakteren 3 i norsk hovedmål skriftlig (393-timer) innen 1. mars. Samtlige av Politihøgskolens krav til realkompetanse må oppfylles for å kunne søke på dette grunnlaget.

3. Vandel og  egnethet

Du må ha plettfri vandel (dokumentert ved politiattest) og bli vurdert som egnet for å få opptak til Politihøgskolen.

Punkt 3 a)
Refererer til eventuelle merknader på politiattesten din knyttet til kravet om plettfri vandel. Dersom du har merknad på din politiattest bes du legge ved kopi av dom eller forelegg for det/de forhold merknaden gjelder.

Dersom du har begått lovbrudd som har ført til formelle straffereaksjoner (for eksempel bøter, ungdomsstraff eller fengselsstraff) kan dette etter en konkret vurdering medføre at du ikke oppfyller kravet til plettfri vandel. Dersom lovbruddet eller handlingen anses å være av bagatellmessig art og ligger langt tilbake i tid, kan du allikevel etter en konkret vurdering anses å oppfylle kravet til plettfri vandel for opptak til Politihøgskolen. 

Punkt 3 b)
Du bes opplyse om du har vært i annen kontakt med politiet på en måte som kan være av betydning for din søknad enten dette skyldes private forhold eller i regi av ditt arbeid. Her menes for eksempel straffesaker du har vært involvert i som mistenkt eller vitne, ordensforstyrrelser som ikke har medført anmeldelse og/eller straffereaksjoner, saker som har gått til konfliktråd eller annen form for kontakt med politiet.

Dersom du har begått handlinger som kan påvirke din pålitelighet eller egnethet negativt, eller som kan innebære negativ anseelse for politi- og lensmannsetaten, vil dette bli vektlagt i vurderingen av din egnethet.

Generelt gjelder også følgende:
Andre studieår gjennomføres ved en opplæringsenhet i et politidistrikt. I forbindelse med praksisåret, vil det være Politimesteren i de enkelte politidistriktene som tildeler studentene begrenset politimyndighet for dette studieåret. Politidistriktet foretar i den forbindelse en ny og selvstendig vurdering av studentenes vandel og skikkethet. For studenter som har vandelsmerknader, kan Politimesteren i alvorligste fall beslutte å ikke utstede begrenset politimyndighet, hvilket igjen får betydning for om studenten kan gjennomføre politiutdanningen.  

Ved tilsetting i politiet etter endt utdanning ved Politihøgskolen, vil arbeidsgiver foreta en ny og selvstendig vurdering blant annet av jobbsøkerens vandel. Det innebærer at merknader som etter en konkret vurdering ikke var diskvalifiserende for opptak ved Politihøgskolen allikevel kan få betydning for senere jobbmulighet i politiet.

4. Innsending av dokumentasjon
Skjema for legeerklæring finner du her. Legeundersøkelsen, og utfylling av legeerklæringen, må gjennomføres av lege som har autorisasjon til å praktisere i Norge. Dersom undersøkende lege ikke kan bekrefte at du oppfyller synskrav for førerkort klasse D (utrykningskjøring) må dette undersøkes hos optiker/øyelege.

Det er ditt eget ansvar å sørge for at legeerklæringen blir korrekt utfylt fra legens side. Ufullstendig utfylt legeerklæring vil føre til at du ikke får delta i konkurransen om innkalling til fysiske tester. Alle sider av legeerklæringen må fylles ut. «Hvisketest» vil ikke bli godkjent som undersøkelse når det gjelder Politihøgskolens hørselskrav - kun audiometri er godkjent hørselsundersøkelse.

Om lege ikke har mulighet til å utføre audiometri i forbindelse med undersøkelse, må du henvises til noen som kan gjennomføre dette. Fargesyn skal testes med Ischiharas plansjer. For helsekrav til førerkort klasse D, se «Forskrift om førerkort m.m.», Vedlegg 1.

Forsøk på å tilbakeholde informasjon om tilstand eller sykdom som er av betydning for opptak ved Politihøgskolen, eller som er av betydning for mulighetene for å få utstedt førerkort for utrykningskjøring, vil føre til avslag i opptaket. Anmeldelse etter straffelovens § 221 vil også kunne bli vurdert.

Du må også krysse av for at du er kjent med at du skal sende Politihøgskolen uttømmende og utvidet politiattest. Frist for innsending av politiattesten er 20. mars 2018, sammen med følgebrev og legeerklæring.

Signatur
Følgebrev skal være datert og signert. Dersom du ikke har mulighet til å signere selv, må det vedlegges en fullmakt som bemyndiger en annen person å signere og sende følgebrevet for deg.

Gjennom å signere erkjenner du å være klar over at du er ansvarlig for at innsendt dokumentasjon er riktig. Videre erkjenner du at vedlegg til følgebrev, og informasjonen på denne siden har blitt lest og forstått, og at du er kjent med at Politihøgskolen har anledning til å innhente utfyllende opplysninger om helse, samt vandel i henhold til premissene gitt i Politiloven § 24b. Videre erklærer du å være kjent med at uriktige, mangelfulle eller misvisende opplysninger gitt i følgebrev og vedlegg (herunder også legeerklæring) kan føre til tap av studierett, og i grove tilfeller eventuelt anmeldelse for dokumentfalsk eller falsk forklaring.

Følgebrev som ikke er signert, vil bli vurdert som ufullstendige. Disse søknadene vil ikke bli behandlet.

Viktig orientering:
Som det fremgår av teksten ovenfor må alle opptakskrav, inkludert opptaksprøver, bestås for at man skal kunne konkurrere om studieplass. Man konkurrerer om studieplass på bakgrunn av konkurransepoeng. For å få studieplass ved Politihøgskolen i 2017 måtte søkere ha minst 47,5 konkurransepoeng for å få plass i Bodø. I Oslo var poenggrensen høyest med 50,1 konkurransepoeng. Siden Politihøgskolen tilbyr en svært populær utdanning antas poenggrensene å stige ved våre studiesteder også i 2018.

Dersom du ikke tilfredsstiller enkelte av våre formelle opptakskrav, eller ligger langt under fjorårets poenggrenser, ber vi deg om å vurdere om det er hensiktsmessig å sende inn følgebrev og dokumentasjon. Dette fordi Politihøgskolen ikke ønsker å skape falske forhåpninger i konkurransen om studieplass.  

Lykke til i årets opptak!

Sist oppdatert: |