Hopp til innhold

Ordinær søknadsprosess

Ordinære søknadsfrister er 1. mars og 15. oktober.
Studier med frist 1. mars har studiestart påfølgende høst. Studier med frist 15. oktober har studiestart påfølgende vår.

Vi gjør oppmerksom på at Veiledningspedagogikk - modul 1 i tillegg har søknadsfrist 15. september.

Les veiledningen nedenfor nøye før du starter selve søknadsprosessen.

1. Registrer deg som søker på Søknadsweb

a) Logg inn og velg utdanninger med ordinær søknadsprosess.
Politinettet er erfaringsvis ikke et egnet nettverk i registreringsprosessen. Benytt derfor vanlig internett i søkeprosessen.

b) Velg utdanning(er) i nedtrekksmenyen (maks 3 søknadsalternativer).

c) Oppgi arbeidsgiver i boksen som kommer opp.

d) Last opp nødvendig dokumentasjon

Som søker har du plikt til å dokumentere at du tilfredsstiller opptakskravene til utdanningen du søker på. Selv om søknaden går tjenestevei og du på den måten får en godkjenning fra arbeidsgiver, må Politihøgskolen ut fra dokumentasjonen kunne vurdere om du fyller opptakskravene. Med andre ord vil manglende dokumentasjon medføre at vi ikke kan ferdigbehandle søknaden din, og du vil ikke delta videre i opptaket. Sett deg derfor inn i opptakskravene (punkt 2.3 i studieplanene og 2.2 i kursplanene) og hvordan du dokumenterer disse før du registrerer deg på Søknadsweb.

Se studieplaner / kursplaner

Opptakskravene må dokumenteres på følgende måte (CV er ikke godkjent dokumentasjon):

  • Utdanning/kurs dokumenteres med vitnemål/ karakterutskrift/ studiebevis/ kursbevis
  • Ansettelse dokumenteres med arbeidsattest (dersom søknaden må gå tjenestevei trenger ikke ansettelsen dokumenteres).
  • Praksis dokumenteres med arbeidsattest / bekreftelse fra leder. Er det krav til spesifikk praksis må dette spesifiseres i attesten eller bekreftelsen (permisjoner regnes ikke som tellende praksis).
  • Krav til bestemt type stilling/ funksjon/ ansvar dokumenteres med bekreftelse fra leder (eks: stilling som hundefører, undervisningsansvar osv).
  • Krav til bestemt type oppgaver dokumenteres med bekreftelse fra leder (eks: avhør, bekymringssamtaler, osv).
  • Krav med senere dokumentasjonfrist skal dokumenteres i perioden mellom tildelt studieplass og studiestart (eksempler her kan være sikkerhetsklarering, mentaltestet hund osv)

Utfyllende oversikt over hvordan opptakskravene skal dokumenteres

Gi dokumentene filnavn som er enkle å forstå for saksbehandler. F.eks. bachelor.pdf (vitnemål fra bachelorstudium), etterforskningspraksis.pdf (dokumentasjon på praksis i etterforskning), avhør.pdf (dokumentasjon på avhør) og så videre.

Politinettet er erfaringsvis ikke et egnet nettverk ved opplasting av dokumentasjon i Søknadsweb. Benytt derfor vanlig internett.

d) Kvittering
Etter at du har valgt utdanning(er) og lastet opp nødvendig dokumentasjon, vil du bli sendt til en kvitteringsside hvor du kan se hva du har søkt.

Ansatte i politiet må laste ned og fylle ut følgeskjemaet som er lenket opp på kvitteringssiden. Søkere som ikke er ansatt i politiet skal laste ned og fylle ut følgeskjemaet kun dersom de søker opptak til Videreutdanning i tverretatlig bekjempelse av økonomisk kriminalitet.

2. Send følgeskjemaet tjenestevei

Ansatte i politiet skal innstilles i henhold til lokale kompetanseplaner, og vil ikke kvalifisere for opptak uten en godkjenning fra arbeidsgiver. Søkere ansatt i politiet derfor sende følgeskjemaet tjenestevei innen lokal frist i politidistriktet/ særorganet.

Søkere uten tilknytning til politiet skal kun sende følgeskjemaet tjenestevei, dersom de søker Videreutdanning i tverretatlig bekjempelse av økonomisk kriminalitet. Dette gjelder søkere fra Arbeidstilsynet, Finanstilsynet, NAV Kontroll, Skatteetaten, Tolletaten og andre etater/ virksomheter som arbeider med bekjempelse av økonomisk kriminalitet. Søkergruppen vil ikke kvalifisere for opptak uten at følgeskjemaet har gått tjenestevei. Ved søknad om opptak til øvrige etter- og videreutdanninger skal søkere uten tilknytning til politiet se bort fra følgeskjemaet.

En oppdatert CV skal være vedlagt følgeskjemaet.

3. Opptak

Opptaket til utdanningene vil normalt være ferdigstilt 1 måned etter søknadsfristen.

4. Svar på tilbud om opptak

På SøknadsWeb kan du hele tiden følge status for søknaden din. Når opptaket er foretatt, vil du motta svar på søknaden din per e-post og statusen oppdateres på Søknadsweb.

Om du får tilbud om opptak, må du besvare tilbudet på Søknadsweb innen oppgitt svarfrist. Om du får tilbud om å stå på venteliste, må du også svare ja eller nei på dette. Manglende svar innen fristen medfører at tilbudet om kursplass/ studieplass bortfaller.

5. Studieavgift

Eksterne studenter (fra andre nordiske land og etater utenfor politi- og lensmannsetaten, inkl. politiets særorgan) vil som hovedregel belastes en studieavgift. Det er noen unntak fra dette, i tilfeller hvor det foreligger en særavtale/samarbeidsavtale mellom Politihøgskolen og den institusjon studenten kommer fra, om gjenytelser eller bidrag til gjennomføringen av studiet. Studieavgiften er som følger:

  • 5 studiepoeng - nettbasert: 6 000 kroner
  • 5-10 studiepoeng - klasserom: 15 000 kroner 
  • 15-20 studiepoeng - klasserom: 25 000 kroner
  • 25-30 studiepoeng - klasserom: 40 000 kroner

Ansatte i politiet betaler kun semesteravgiften på 600.-

Logg inn i SøknadsWeb

Ved spørsmål om opptakprosessen, ring 23 19 99 00 eller send en e-post til .

Sist oppdatert: |