Hopp til innhold

Ordinær søknadsprosess

Ordinære søknadsfrister er 1. mars og 15. oktober.
Studier med frist 1. mars har studiestart påfølgende høst. Studier med frist 15. oktober har studiestart påfølgende vår.

Vi gjør oppmerksom på at Veiledningspedagogikk - modul 1 i tillegg har søknadsfrist 15. september.

Les hele veiledningen nedenfor nøye før du starter selve søknadsprosessen.

1. Registrer deg som søker på Søknadsweb

a) Logg inn og velg utdanninger med ordinær søknadsprosess.
Politinettet er erfaringsvis ikke et egnet nettverk i registreringsprosessen. Benytt derfor vanlig internett i søkeprosessen.

b) Velg utdanning(er) i nedtrekksmenyen (maks 3 søknadsalternativer).

c) Oppgi arbeidsgiver i boksen som kommer opp.

d) Last opp nødvendig dokumentasjon

Merk: Som søker har du plikt til å dokumentere at du tilfredsstiller opptakskravene til utdanningen du søker på. Dette gjelder selv om du søker tjenestevei. Selv om søknaden går tjenestevei og du på den måten får en godkjenning fra arbeidsgiver, må Politihøgskolen ut fra dokumentasjonen du sender inn kunne vurdere om du fyller opptakskravene. Med andre ord vil manglende dokumentasjon på at du dekker opptakskravene medføre at vi ikke kan ferdigbehandle søknaden din, og du vil ikke delta videre i opptaket. Sett deg derfor inn i opptakskravene (punkt 2.3 i studieplanene og 2.2 i kursplanene) og hvordan du dokumenterer disse før du registrerer deg på Søknadsweb.

Se studieplaner / kursplaner

Opptakskravene dokumenteres på følgende måte (Merk: CV er ikke godkjent dokumentasjon):

  • Utdanning/kurs dokumenteres med vitnemål/karakterutskrift/studiebevis/ kursbevis
  • Praksis dokumenteres med arbeidsattest/bekreftelse fra leder. Dersom det er krav til spesifikk praksis må dette spesifiseres i attesten eller bekreftelsen. Merk at praksis må dokumenteres selv om du søker tjenestevei. Vi gjør også oppmerksom på at tid i permisjon ikke regnes som praksis
  • Krav til bestemt type stilling/funksjon/ansvar dokumenteres med bekreftelse fra leder (f.eks. stilling som hundefører, stilling med undervisningsansvar, osv).
  • Krav til bestemt type oppgaver dokumenteres med bekreftelse fra leder (f.eks. avhør, bekymringssamtaler, osv).
  • Krav med senere dokumentasjonfrist skal dokumenteres i perioden mellom tildelt studieplass og studiestart (f.eks sikkerhetsklarering, mentaltestet hund, osv)
  • Ansettelse dokumenteres med arbeidsattest (dersom du søker tjenestevei trenger du ikke dokumentere ansettelse).

Utfyllende oversikt over hvordan opptakskravene skal dokumenteres finner du her.

Gi dokumentene filnavn som er enkle å forstå for saksbehandler. F.eks. bachelor.pdf (vitnemål fra bachelorstudium), etterforskningspraksis.pdf (dokumentasjon på praksis i etterforskning), avhør.pdf (dokumentasjon på avhør).

Politinettet er erfaringsvis ikke et egnet ved opplasting av dokumentasjon i Søknadsweb. Benytt derfor vanlig internett.

d) Kvittering
Etter at du har valgt utdanning(er) og lastet opp nødvendig dokumentasjon, vil du bli sendt til en kvittering hvor du kan se hva du har søkt.

Merk: Ansatte i politiet laste ned og fylle ut følgeskjemaet som er lenket opp på kvitteringssiden. Søkere som ikke er ansatt i politiet skal laste ned og fylle ut følgeskjemaet kun dersom de søker opptak til "Videreutdanning i tverretatlig bekjempelse av økonomisk kriminalitet".

2. Send følgeskjemaet tjenestevei

Ansatte i politiet skal innstilles i henhold til lokale kompetanseplaner, og vil kun kvalifisere for opptak ved godkjenning fra arbeidsgiver. Søkere som er ansatt i politiet derfor sende følgeskjemaet tjenestevei innen lokal frist i politidistrikt/særorgan.

Søkere uten tilknytning til politiet skal kun sende følgeskjemaet tjenestevei, dersom de søker "Videreutdanning i tverretatlig bekjempelse av økonomisk kriminalitet". Dette gjelder søkere fra Arbeidstilsynet, Finanstilsynet, NAV Kontroll, Skatteetaten, Tolletaten og andre etater eller virksomheter som arbeider med bekjempelse av økonomisk kriminalitet. Søkergruppen vil ikke kvalifisere for opptak uten at følgeskjemaet har gått tjenestevei. Ved søknad om opptak til øvrige etter- og videreutdanninger skal søkere uten tilknytning til politiet se bort fra følgeskjemaet.

En oppdatert CV skal være vedlagt følgeskjemaet når det sendes tjenestevei. CV skal ikke sendes direkte til Politihøgskolen.

3. Opptak

Opptaket til utdanningene vil normalt være ferdigstilt ca. 1 måned etter søknadsfristen.

4. Svar på tilbud om opptak

På SøknadsWeb kan du hele tiden følge status for søknaden din. Når opptaket er foretatt, vil du motta svar på søknaden din per e-post og statusen oppdateres på SøknadsWeb.

Om du får tilbud om opptak, må du besvare tilbudet på Søknadsweb innen svarfrist i som er opplyst i e-posten. Om du får tilbud om å stå på venteliste, må du også svare ja eller nei på dette. Manglende svar innen fristen medfører at tilbudet om plass bortfaller.

5. Studieavgift

Eksterne studenter (fra andre nordiske land, og etater utenfor politi- og lensmannsetaten, inkl. politiets særorgan) vil som hovedregel belastes en studieavgift. Det er noen unntak fra dette, i tilfeller hvor det foreligger en særavtale eller samarbeidsavtale mellom Politihøgskolen og den institusjon studenten kommer fra, om gjenytelser eller bidrag til gjennomføringen av studiet. Studieavgiften er som følger:

  • 5 studiepoeng - nettbasert: 6 000 kroner
  • 5-10 studiepoeng - klasserom: 15 000 kroner 
  • 15-20 studiepoeng - klasserom: 25 000 kroner
  • 25-30 studiepoeng - klasserom: 40 000 kroner

Ansatte i politiet betaler kun semesteravgiften på 600.-

Logg inn i SøknadsWeb

Ved spørsmål om opptakprosessen, send e-post til .

Sist oppdatert: |