Hopp til innhold

Introduksjon

Kravet til kvalitetskontroll, struktur, notoritet og påtalemessig forankring er viktig i denne sammenheng. Den informasjonen politiet henter inn, må være anvendelig og pålitelig. Politiets kontakt med informanter må være sikker og underlagt effektiv kontroll, slik at grunnleggende rettigheter og rettsikkerhet blir ivaretatt. Det innebærer økt bevissthet rundt hvilken type informasjon som innhentes, hvordan den innhentes, etterkontroll, videredistribusjon og bruken av denne.

Videreutdanningen, som bygger på grunnkurset, er ment å skulle etablere kunnskap, ferdigheter og arbeidsrutiner for å sikre dette.

Videreutdanning for avanserte informantbehandlere - modul 2 og videreutdanning for avanserte informantveiledere - modul 3 vil gjennomføres parallelt.

Målgruppe

Den primære målgruppen er ansatte i politiet, som har, eller er tiltenkt å ha, informantbehandling som en av primæroppgavene. Det forutsettes at deltakerne er valgt ut i henhold til lokale kompetanseplaner.

Studiet er åpent for søkere fra politiet i de andre nordiske landene, og ansatte i Forsvaret og Tolletaten.

Opptakskrav

Søkere må ha:

  • Politiskolen/Politihøgskolen eller annen relevant utdanning
  • Ansettelse i politi- og lensmannsetaten i Norge eller et annet nordisk land, i Forsvaret eller i Tolletaten
  • Minimum 3 års praksis etter endt grunnutdanning
  • Bestått Politihøgskolens grunnkurs for informantbehandlere (modul 1)
  • Erfaring som informantbehandler
  • Relevante arbeidsoppgaver under utdanningsperioden

Erfaring fra etterforsking eller gjennomført videreutdanning i etterforsking fra Politihøgskolen anses som en fordel.

Søkere må enten dokumentere generell studiekompetanse, eller utdanning tilsvarende minst 60 studiepoeng, eller realkompetanse som kan erstatte manglende formell kompetanse.

Det kan etter særskilt vurdering gjøres unntak fra kravet om 3 års praksis. For søkere fra andre etater/land kan det gjøres unntak fra kravet om fullført modul 1.

Innhold

Studiet er organisert som et deltidsstudium med samlinger og studiearbeid utenom samlingene. Utdanning er anslått til ca. 280 timer. I dette ligger deltakelse i undervisning, øvingsoppgaver, øvelser, individuelt arbeid, nettbasert arbeid og litteraturstudier. Arbeidsmåtene i studiet skal bidra til å gi studentene godt læringsutbytte, og særlig belyse sammenhengen mellom teori og praksis. Det legges vekt på varierte arbeidsformer med stor grad av studentaktivitet.

Samlingene utgjør ca. 140 timer som fordeles med en samling på 35 timer og en på 105 timer, hvorav siste samling inneholder en fullskalaøvelse over flere dager. Det er obligatorisk deltagelse på samlingene. Det må påregnes at øvelsene vil gå utover ordinær arbeidstid. Øvelsene vil ta utgangspunkt i case og rollespill.

Siste samling vil gjennomføres for informantbehandlere og informantveiledere samtidig. Informantbehandlerne har dels separat opplegg under samlingen, dels felles aktiviteter med informantveilederne. Informantbehandlerne skal sammen med informantveilederne planlegge og gjennomføre flere møter med markør utenfor Politihøgskolens lokaler. Det vil bli lagt vekt på samspillet mellom behandlere og veiledere.

En nettbasert læringsplattform benyttes i administrering og pedagogisk gjennomføring av studiet.

Se for øvrig studieplanen for nærmere beskrivelser av forventet læringsutbytte og arbeidskrav.

Tidsperiode

Samlingstidspunkt for utdanningen er:

  • Samling 1: Uke 38 og 39/2019 - Oslo
  • Samling 2: Uke 42 og 43/2019 - Oslo

Eksamen

14.november 2019

Søkere skal kun benytte søknadsskjema, og ikke registrere seg på Søknadsweb.

Kontaktinformasjon
Faglige spørsmål rettes til: Politioverbetjent Torstein Eidet, e-post: .

Spørsmål knyttet til opptaksprosessen (søknadsfrist, søknadsprosedyre, dokumentasjon osv) rettes til .

Studieadministrative spørsmål (semesteravgift, eksamen, sensur osv) rettes til .

Undervisningssted
Politihøgskolen, Slemdalsvn. 5, Oslo

Sist oppdatert: |