Hopp til innhold

Introduksjon

Informantbehandling er et utfordrende arbeidsområde, og det stilles store krav til de tjenestemenn som er involvert i informantbehandlingsprosessen. Metoden byr på etiske, juridiske og polititaktiske utfordringer. Personlig egnethet hos informantbehandlere og veiledere er avgjørende for at bruken av informanter skal gi resultater.

Kravene til politiets behandling av informasjon og informanter er omfattende. I Politidirektoratets Rundskriv 2003/012 fremgår det at det skal være en «ordning med faste informantbehandlere og informantveiledere i hvert politidistrikt».

En informantbehandler er en tjenesteperson som er utpekt og utdannet til å ha direkte kontakt med informanten. Informantveilederen er en særskilt utpekt tjenesteperson som etter gjennomgått opplæring skal føre tilsyn med informanbehandlerens virksomhet.

Kravet til kvalitetskontroll, struktur, notoritet og påtalemessig forankring er viktig i denne sammenheng. Den informasjonen politiet henter inn, må være anvendelig og pålitelig. Politiets kontakt med informanter må være sikker og underlagt effektiv kontroll, slik at grunnleggende rettigheter og rettsikkerhet blir ivaretatt. Det innebærer økt bevissthet rundt hvilken type informasjon som innhentes, hvordan den innhentes, etterkontroll, videredistribusjon og bruken av denne.

Videreutdanningen, som bygger på grunnkurset, er ment å skulle etablere kunnskap, ferdigheter og arbeidsrutiner for å sikre dette.

Videreutdanning for avanserte informantbehandlere - modul 2 og videreutdanning for avanserte informantveiledere - modul 3 vil gjennomføres parallelt.

Målgruppe

Den primære målgruppen er ansatte i politiet som har, eller er tiltenkt å ha, en funksjon som informantveileder på sitt tjenestested. Det forutsettes at deltagerne er valgt ut i henhold til lokale kompetanseplaner.

Studiet er åpent for søkere fra politiet i de andre nordiske landene, og ansatte i Forsvaret og Tolletaten.

Opptakskrav

Søkere må ha:

  • Politiskolen/Politihøgskolen eller annen relevant utdanning
  • Ansettelse i politi- og lensmannsetaten i Norge eller et annet nordisk land, i Forsvaret eller i Tolletaten
  • Minimum 3 års praksis etter endt utdanning som informantbehandler
  • Bestått Politihøgskolens videreutdanning Informatbehandlere, avanserte - modul 2

Erfaring fra etterforskning eller gjennomført videreutdanning i etterforskning fra Politihøgskolen anses som en fordel.

Det kan etter særskilt vurdering gjøres unntak fra kravet om 3 års praksis som informantbehandler.

Det kan også etter særskilt vurdering gjøres unntak fra kravet om bestått videreutdanning for avanserte informantbehandlere (modul 2). Søkere må da dokumentere sin realkompetanse som informantbehandlere. I tillegg må de enten dokumentere generell studiekompetanse, eller utdanning tilsvarende minst 60 studiepoeng, eller realkompetanse som kan erstatte manglende formell studiekompetanse.

Organisering og arbeidsmetoder

Studiet er organisert som et deltidsstudium med samling og studiearbeid utenom samlingen. Utdanningen er anslått til ca. 140 timer. I dette ligger deltakelse i undervisning, øvingsoppgaver, øvelser, individuelt arbeid, nettbasert arbeid og litteraturstudier. Arbeidsmåtene i studiet skal bidra til å gi studentene godt læringsutbytte, og særlig belyse sammenhengen mellom teori og praksis. Det legges vekt på varierte arbeidsformer med stor grad av studentaktivitet.

Samlingen utgjør ca. 105 timer og er obligatorisk. Det må påregnes at øvelsene vil gå utover ordinær arbeidstid.

Samlingen vil gjennomføres for informantveiledere og informantbehandlere samtidig. Informantveilederne har dels separat opplegg under samlingen, dels felles aktiviteter med informantbehandlerne. Informantveilederne skal sammen med informantbehandlerne planlegge og gjennomføre flere møter med markør utenfor Politihøgskolens lokaler. Det vil bli lagt stor vekt på samspillet mellom veiledere og behandlere. Det gjennomføres en felles fullskalaøvelse over flere dager.

En nettbasert læringsplattform benyttes i administrering og pedagogisk gjennomføring av studiet. 

Tidsperiode

Samlingstidspunkt for studie med oppstart høsten 2019:

  • Samling 1: Uke 38/2019 - Oslo
  • Samling 2: Uke 42 og 43/2019 - Oslo

Eksamen

Dato ikke avklart.

Søkere skal kun benytte søknadsskjemaet, og ikke registrere seg på Søknadsweb.

Kontaktinformasjon
Faglige spørsmål rettes til: Politioverbetjent Torstein Eidet, e-post: .

Spørsmål knyttet til opptaksprosessen (søknadsfrist, søknadsprosedyre, dokumentasjon osv) rettes til .

Studieadministrative spørsmål (semesteravgift, eksamen, sensur osv) rettes til .

Undervisningssted
Politihøgskolen, Slemdalsvn. 5, Oslo

Sist oppdatert: |