Hopp til innhold

Introduksjon

Politi i operativ tjeneste påtreffer ofte mennesker de kan anta er påvirket av rusmidler. Det samme gjelder utøvere av andre yrker. Ruspåvirkede personer kan utgjøre en fare for andres og egen sikkerhet. Det er derfor viktig at politiet og andre er i stand til å identifisere påvirkede personer, og hvilke substanser de kan være påvirket av.

Tegn og symptom er en arbeidsteknikk som i dag benyttes av politiet i mange sammenhenger og har vist seg å gi stor treffsikkerhet. Politiets treffprosent på innsendte prøver til Folkehelseinstituttet er på over 90%.

Ved revisjon av veitrafikkloven i 2011, som blant annet ga politiet adgang til å benytte hurtigtest av spytt, foreslår lovgiver at den som utfører en slik test må ha bestått utdanning i Tegn og symptom.

Også ansatte i eksempelvis Forsvaret, psykisk helsevern, barnevernet, tolletaten, skoleverket og trafikkopplæring vil kunne ha nytte av arbeidsteknikken.

For å høyne kompetansen i forhold til å identifisere misbruk av narkotika og andre rusmidler, tilbyr Politihøgskolen et særskilt studium som gir 5 studiepoeng.

Målgruppe

De primære målgruppene er ansatte i politiet, Kriminalomsorgen, Tollvesenet, Forsvaret, psykisk helsevern og barnevern som kan komme i befatning med rusmisbrukere. I tillegg vil utdanningen kunne tilbys andre som har behov for denne type kunnskap i sin yrkesutøvelse.

For politiutdannede forutsettes det at søkerne er valgt ut i henhold til lokale kompetanseplaner.

Opptakskrav

Søkere må:

  • Enten dokumentere generell studiekompetanse eller utdanning tilsvarende minst 60 studiepoeng, eller realkompetanse som kan erstatte manglende formell kompetanse.

Innhold

Se studieplanen for nærmere beskrivelser av forventet læringsutbytte og arbeidskrav.

Tidsperiode

Eksterne søkere
For søkere uten tilknytning til politiet i Norge er det løpende opptak til utdanningen. Man kan forvente svar på søknaden innen 1 uke.
Studiet gir 5 studiepoeng og koster kr. 6000 inkludert studie- og eksamensavgift. Studieavgiften bortfaller såfremt det foreligger en særavtale/samarbeidsavtale mellom PHS og den institusjon studenten kommer fra, om gjenytelser eller bidrag til gjennomføringen av studiet.

Søkere fra politiet
For søkere med tilknytning til politiet (ansatt i politiet, har en bachelorgrad fra Politihøgskolen eller bachelorstudent ved PHS) arrangeres utdanningen tre ganger per år med søknadsfrister og oppstartstidspunkt oppgitt under.
Studiet gir 5 studiepoeng og koster kr. 600 (semesteravgift). Utdanningen er gratis for bachelorstudentene, siden semesteravgiften allerede er betalt.

Søknadsfrist 15. januar - oppstart 1.mars
Søknadsfrist 15. april - oppstart 1.september
Søknadsfrist 15. september - oppstart 1.desember

Man gis ikke tilgang til kurset før semesteravgiften/studieavgiften er betalt. Med bakgrunn i dette anbefaler vi at deltakerne legger ut eventuelle utgifter, for så å gjøre opp med sin arbeidsgiver i etterkant.

Studiets varighet er normalt på 3 måneder.

Kontaktinformasjon
Faglige spørsmål rettes til: Politioverbetjent Ole Vidar Øiseth, e-post: , telefon: 23 19 99 29.

Spørsmål knyttet til opptaksprosessen (søknadsfrist, søknadsprosedyre, dokumentasjon osv) rettes til .

Studieadministrative spørsmål (semesteravgift, eksamen, sensur osv) rettes til .

Sist oppdatert: |