Hopp til innhold

Oppstart dette semesteret

Planlagt oppstart dette semesteret

Vår 2020

Introduksjon

Det er et lavt antall anmeldelser av hatkriminalitet i Norge, til tross for en økende oppmerksomhet, både blant forskere og i media. Selvrapporteringsundersøkelser tyder på at det er store mørketall på dette området. Hatkriminalitet har konsekvenser både for de som rammes direkte, for de som tilhører samme gruppe og for samfunnet som helhet.

Hatkriminalitet betegner straffbare handlinger som er motivert av hat, fordommer eller negative holdninger mot mennesker på grunn av etnisitet, religion/livssyn, nedsatt funksjonsevne eller homofil orientering. Hatkriminalitet omfatter ulike kriminelle handlinger, men omhandler som oftest vold, hatefulle ytringer, trusler og plagsom adferd.

Målgruppe

Målgruppen for studiet er alle i Politi- og lensmannsetaten, samt representanter fra samarbeidende etater og organisasjoner.

Eksterne studenter (fra andre nordiske land og etater utenfor politi- og lensmannsetaten) som tas opp til ordinære videreutdanninger ved Politihøgskolen vil belastes en studieavgift. Studieavgiften bortfaller såfremt det foreligger en særavtale/samarbeidsavtale mellom PHS og den institusjon studenten kommer fra, om gjenytelser eller bidrag til gjennomføringen av studiet.

Studieavgift: NOK 25 000,-

Opptakskrav

Søkere må ha:

Utdanning:

  • Bestått bachelor i politiutdanning/3-årig politiutdanning eller annen relevant utdanning minimum på bachelornivå

Ansettelse, praksis og andre krav:

  • Ansettelse i politi- og lensmannsetaten eller samarbeidende etater og organisasjoner.

Søkere som ikke tilfredsstiller de formelle kravene må dokumentere følgende:

  • Bestått 2-årig utdanning fra Politiskole/ annen 2-årig utdanning og minimum 60 studiepoeng/ 1680 timer relevant etterutdanning erstatter kravet til relevant bachelorutdanning

Mål

Formålet med utdanningen er å bidra til generell kompetanseheving i forebygging og etterforskning av hatkriminalitet, for alle innen politi- og lensmannsetaten, samt for representanter fra samarbeidende etater og organisasjoner.

Tidsperiode

Nettbasert gjennomføring med oppstart våren 2020.

Eksamen

Eksamen gjennomføres høsten 2020.

Kontaktpersoner:
Faglige spørsmål rettes til: PhD/førsteamanuensis David Hansen, e-post: , telefon: 473 094 95.

Spørsmål knyttet til opptaksprosessen (søknadsfrist, søknadsprosedyre, dokumentasjon osv) rettes til .

Studieadministrative spørsmål (semesteravgift, eksamen, sensur osv) rettes til .

Sist oppdatert: |