Hopp til innhold

Oppstart dette semesteret

Planlagt oppstart dette semesteret

Høst 2020

Hensikt

Formålet er å utdanne operasjonsledere som kan ivareta lederfunksjonen og bidra til å kvalitetssikre og videreutvikle politiets operative arbeid.

Målgruppe

Utdanningen retter seg mot operasjonsledere som enten har det som fast stilling, funksjon eller som er tiltenkt slik funksjon i henhold til lokale kompetanseplaner.

Opptakskrav

Søkere må: 

  • Ha Politiskolen/Politihøgskolen. Søkere må enten dokumentere generell studiekompetanse, eller utdanning svarende til minst 60 studiepoeng, eller realkompetanse som kan erstatte manglende formell kompetanse. 
  • Ha ansettelse i politi- og lensmannsetaten
  • Ha bred politifaglig erfaring og minst fem års operativ tjeneste
  • Ha operatørerfaring
  • God kjennskap til relevante direktiver, rundskriv og planer, jfr. pkt. 7.2

Det kan etter særskilt vurdering gjøres unntak fra kravet om fem års operativ tjeneste.

Innhold

Se studieplanen for nærmere beskrivelser av forventet læringsutbytte og arbeidskrav.

Tidsperiode

OBS: Studieplanen er under revisjon. Mindre endringer kan forekomme innen studiestart høsten 2019.

Gjennomføring med oppstart høsten 2019:

Kull 1:
1. samling: Uke 38 og 39/2019 - Stavern
2. samling: Uke 7/2020 - Stavern
3. samling: Uke 17/ 2020 - Stavern

Kull 2:
1. samling: Uke 45 og 46/2019 - Stavern
2. samling: Uke 9/2020 - Stavern
3. samling: Uke 19/2020 - Stavern

Eksamen

Eksamen kull 1: Uke 17, 2020.
Eksamen kull 2: Uke 19, 2020

Det vil bli tatt opp 12 studenter til henholdsvis studiet Funksjonsrettet ledelse for innsatsledere og funksjonsrettet ledelse for operasjonsledere.

Studiene vil bli kjørt parallelt og de 24 studentene vil sammen utgjøre en gruppe.

De politidistriktene som har fremmet kandidater til begge studieltilbudene vil bli prioritert ved opptak.

Kontaktinformasjon
Faglige spørsmål rettes til: Politioverbetjent Dorthe Månsson,
telefon. 33 20 60 69, mobil: 974 72 102, e-post: .

Spørsmål knyttet til opptaksprosessen (søknadsfrist, søknadsprosedyre, dokumentasjon osv) rettes til .

Studieadministrative spørsmål (semesteravgift, eksamen, sensur osv) rettes til .

Undervisningssted

Justissektorens kurs- og øvingssenter, Stavern

Sist oppdatert: |