Hopp til innhold

Målgruppe

Målgruppene er ansatte som er i lederstillinger eller lederfunksjoner i politi- og lensmannsetaten. Ledere i politiet i de øvrige nordiske landene og i samarbeidende etater i Norge kan også søke studiet.

Studieplassene fordeles med inntil 20 prosent av plassene til relevante søkere som ikke er ansatt i norsk politi.

Opptakskrav

Søkere må ha:

  • Bestått bachelor/ 3-årig politiutdanning eller annen relevant utdanning minimum på bachelornivå
  • Bestått Politihøgskolens videreutdanning i Ledelse og organisasjonsutvikling, del 1 (fra 2005) eller Politiledelse, modul 2: Organisasjons- og ledelsesutvikling i politiet (2016) eller tilsvarende utdanning fra andre høgskoler/universitet med et omfang på minst 30 studiepoeng
  • Ansettelse i lederstilling eller lederfunksjon i Politi- og lensmannsetaten eller i samarbeidende etater i Norge eller i politiet eller andre nordiske land
  • Minimum 3 års lederpraksis

Søkere som ikke tilfredsstiller de formelle kravene må dokumentere følgende:

  • Bestått 2-årig utdanning fra en nordisk politiskole/ andre 2-årige etatsutdanninger, og minimum 60 studiepoeng/ 1680 timer etterutdanningskurs erstatter kravet til bachelorgrad

Innhold

Se studieplanen for nærmere beskrivelser av forventet læringsutbytte og arbeidskrav.

Kontaktinformasjon
Faglige spørsmål rettes til: Professor Cathrine Hopstad Filstad, telefon: 46410715 /
e-post:

Spørsmål knyttet til opptaksprosessen (søknadsfrist, søknadsprosedyre, dokumentasjon osv) rettes til .

Studieadministrative spørsmål (semesteravgift, eksamen, sensur osv) rettes til .

Sist oppdatert: |