Hopp til innhold

Introduksjon

Studiet Pedagogisk basiskompetanse for politiutdannere skal ivareta de formelle kompetansekravene for tilsetting i undervisningsstilling ved Politihøgskolen.  

Utdanningen har en profesjonsrettet profil og skal være relevant for deltakernes faglige forankring og undervisningspraksis. Deltakerne forventes å ha nødvendig fagkompetanse for å undervise. I utdanningen legges det vekt på politiprofesjonens kunnskapsgrunnlag, både det erfaringsbaserte og det forskningsbaserte. Videre legges det i utdanningen vekt på tverrfaglige perspektiver.

Studiets undervisnings- og læringsformer skal være eksemplariske for det som kan benyttes i Politihøgskolens utdanninger.

Hensikt

Formålet med utdanningen er å bidra til at deltakerne har nødvendig pedagogisk kompetanse som politiutdannere og gjennom dette sikre kvalitet i utdanningene.

Målgruppe

Primærmålgruppen er fagansatte ved Politihøgskolen som mangler den formelle pedagogiske kompetansen som er en forutsetning for å få fast tilsetting.

Opptakskrav

Søkere må ha undervisnings- eller undervisningsrelaterte oppgaver under utdanningsperioden.

Innhold

Se for øvrig studieplanen for nærmere beskrivelser av forventet læringsutbytte og arbeidskrav.

Kontaktinformasjon
Faglige spørsmål rettes til: Høgskolelektor Ragnhild Holm, e-post , telefon 23 19 98 08.

Spørsmål knyttet til opptaksprosessen (søknadsfrist, søknadsprosedyre, dokumentasjon osv) rettes til .

Studieadministrative spørsmål (semesteravgift, eksamen, sensur osv) rettes til .

Sist oppdatert: |