Hopp til innhold

Introduksjon

En av samfunnets viktigste oppgaver er å beskytte befolkningen og yte rask, kvalifisert og koordinert hjelp når det inntreffer hendelser som truer liv og helse.

I 2015 ble det utgitt en felles nasjonal prosedyre for å håndtere denne typen hendelser, og for å sikre nødvendig samarbeid mellom nødetatene og på tvers av distrikter. Prosedyren gir grunnlaget for en bedret nasjonal beredskap for å kunne redde liv og begrense skader ved hendelser der det utøves pågående livstruende vold (PLIVO) mot flere personer. Prosedyren beskriver handlingsmønsteret når alle tre nødetatene er til stede, samt hvordan innsatspersonell fra brann og helse skal handle i situasjoner der politiet ikke har ankommet. Prosedyren anses som normerende og retningsgivende for planlegging og gjennomføring av PLIVOaksjoner. Prosedyren danner grunnlag for virksomhetsledernes beredskapsplanlegging, herunder arbeid med å sikre at innsatspersonellet gis nødvendig opplæring, trening og materiell.
 
Politihøgskolen fikk samme år i oppdrag av POD å utdanne regionale instruktører for politi, brann og helse i PLIVO, og de første kursene ble gjennomført i oktober i 2015. 
 
En revidert utgave av prosedyren, versjon 2, kom ut i 2017, og en justert utgave har kommet i 2018. På bakgrunn av dette, og at trusselbildet i samfunnet stadig er i endring, er det satt opp et nytt kurs for PLIVO instruktører. Erfaring viser at det er mange forskjellige typer PLIVO angrep, blant annet med kjemikalier. Kurset vil derfor også omhandle CBRNE. Erfaringer har vist at det er et behov for kompetanseheving innen livredning i forbindelse med PLIVO, dette vil derfor også vektlegges.

Målgruppe

Målgruppen for kurset er regionale instruktører som tok kurset i 2015, samt instruktører som har fått/vil få ansvar som regional instruktør i fremtiden og som tilfredsstiller opptakskrav satt av egen etat.

Organisering og arbeidsmetoder

Kurset gjennomføres som en todagerssamling.

Kurset innebærer deltakelse i undervisning, praktiske øvelser, individuelt arbeid og gruppearbeid.

Arbeidsmåtene i kurset skal bidra til å gi deltakerne godt læringsutbytte, og særlig belyse sammenhengen mellom teori og praksis. Det legges vekt på varierte arbeidsformer med stor grad av deltakeraktivitet.

Det er obligatorisk tilstedeværelse på hele kurset. Aktiviteter utover ordinær arbeidstid vil forekomme.

Vurdering

Det vil bli gitt fortløpende veiledning og tilbakemelding under kurset.

Det vil ikke bli foretatt noen formell vurdering. For å få tildelt kursbevis må deltakerne være til stede hele samlingstiden. Kursbevis tildeles etter fullført kurs.

Kontaktinformasjon

Faglige spørsmål rettes til:
Politioverbetjent Svein Eikemo Graue, e-post: ,
tlf. 33 20 60 47.
Spørsmål knyttet til opptaksprosessen (søknadsfrist, søknadsprosedyre, dokumentasjon osv) rettes til .
Studieadministrative spørsmål (semesteravgift, eksamen, sensur osv.) rettes til .

 

Sist oppdatert: |