Hopp til innhold

Oppstart dette semesteret

Planlagt oppstart dette semesteret

Vår 2020

Målgruppe

Utdanningen retter seg mot ansatte i politi- og lensmannsetaten som har veiledningsoppgaver tillagt sin funksjon eller utøver veiledning i sitt arbeid. Det forutsettes at deltakerne fra politiet er valgt ut i henhold til lokale kompetanseplaner.
Ansatte i samarbeidende etater kan også søke utdanningen.

Opptakskrav

Utdanning:

  • Bestått bachelor/ 3-årig politiutdanning eller annen relevant utdanning minimum på bachelornivå 

Tilsettingsforhold/ praksis:

  • ansettelse i politi- og lensmannsetaten eller i samarbeidende etater 

Søkere som ikke tilfredsstiller de formelle kravene må dokumentere følgende:

  • bestått 2-årig utdanning fra Politiskole med minimum 60 studiepoeng/ 1680 timer etterutdanning erstatter kravet til bachelor/ 3-årig politiutdanning 

Innhold

Se studieplanen for nærmere beskrivelser av forventet læringsutbytte og arbeidskrav.

Organisering og arbeidsmetoder

Studiet er organisert som et deltidsstudium og gjennomføres nettbasert.

Arbeidsmåtene i studiet skal bidra til å gi studentene godt læringsutbytte, og særlig belyse sammenhengen mellom teori og praksis. Det legges vekt på varierte arbeidsformer med stor grad av studentaktivitet. Studentarbeidet består av individuelt arbeid, veilendingsøvelser, gruppearbeid og litteraturstudier.

Tidsperiode

Søknadsfrist 15. september 2019 - Oppstart november 2019

Søknadsfrist 15. oktober 2019 - Oppstart våren 2020 

Frem til 15. september ligger det to utlysninger i Søknadsweb med ulike søknadsfrister og oppstartstidspunkt. Ved innlogging i Søknadsweb må søker først trykke på  "Utdanninger med ordinær søknadsprosess" og vil da se at studiet med frist 15. september og oppstart november 2019 ligger som en egen søknadslenke.

Søkere som vil søke på studiet med frist 15. oktober og oppstart i 2020 må velge lenken under som inneholder utdanninger med søknadsfrist 15. oktober. Deretter velges riktig studie i nedtrekkmenyen.

 

Eksamen

Modulen avsluttes med en eksamen hvor studenten skal planlegge, gjennomføre og vurdere en reell veiledning. Studenten er selv ansvarlig for å finne en egnet veisøker til å gjennomføre eksamen, etter kriterier fastsatt av Politihøgskolen. Det benyttes karakterene bestått/ikke bestått.

Eksterne studenter
Eksterne studenter (fra andre nordiske land og etater utenfor politi- og lensmannsetaten) som tas opp til ordinære videreutdanninger ved Politihøgskolen vil belastes en studieavgift. Studieavgiften bortfaller såfremt det foreligger en særavtale/samarbeidsavtale mellom PHS og den institusjon studenten kommer fra, om gjenytelser eller bidrag til gjennomføringen av studiet.
Studieavgift: NOK 6 000.

Kontaktinformasjon
Faglige spørsmål rettes til: Kim Anders Simonsen

Spørsmål knyttet til opptaksprosessen (søknadsfrist, søknadsprosedyre, dokumentasjon osv) rettes til .

Studieadministrative spørsmål (semesteravgift, eksamen, sensur osv) rettes til .

Sist oppdatert: |