Hopp til innhold

Introduksjon

Politihunden er en viktig ressurs i den operative tjeneste, og har mange bruksområder.  Det er derfor viktig at Politihøgskolen har godt kvalifiserte dommere til å dømme godkjenninger av de hunder og hundeførere som uteksamineres.

Utdanning av dommere i politiets hundetjeneste bygger på utdanning som instruktør innenfor hundetjenesten i politiet. Kurset har en varighet på én uke.

Politihøgskolen vil gjennom dette kurset bidra til at hundeførere i politiet blir kvalifisert til å dømme hundeekvipasjer som skal brukes i politiets hundetjeneste.

Målgruppe

Målgruppen for studiet er polititjenestepersoner som er rekruttert av politidistriktet/særorganet og tiltenkt en fremtidig rolle som dommer i politiets hundetjeneste.

Opptakskrav

Søkere må:

Det kan etter særskilt vurdering gjøres unntak fra kravet om fullført studium for nye hundeførere på 30 studiepoeng.

Det kan også etter særskilt vurdering gjøres unntak fra kravet om å ha fungert minst 2 år som instruktør.

Organisering og arbeidsmetoder

Kurset gjennomføres som 1 samling. I dette ligger deltakelse i undervisning, ferdighetstrening, individuell instruksjon og veiledning, gruppearbeid og lesing av pensum. Arbeidsmåtene i kurset skal bidra til å gi deltakerne godt læringsutbytte, og særlig belyse sammenhengen mellom teori og praksis. Det legges vekt på varierte arbeidsformer med stor grad av aktivitet for deltakerne.

Det er obligatorisk tilstedeværelse på samlingen. Aktiviteter utover ordinær arbeidstid kan forekomme.

Vurdering

Vurderingsform skal ses i sammenheng med beskrivelsene av læringsutbytte formuleringene og arbeidsmåtene i kurset.

Deltakerne blir vurdert gjennom hele kurset etter nærmere oppgitte kriterier forankret i læringsutbyttebeskrivelsene. Deltakerne vil få fortløpende tilbakemelding på sin progresjon i forbindelse med praktisk instruksjon og utførelse.

Sluttvurderingen består av to deler som begge må bestås:

  • Kursleders og instruktørs helhetsvurdering av ekvipasjens prestasjoner og utvikling gjennom kurset
  • En praktisk prøve der kandidaten må gjennomføre bedømminger av en eller flere ekvipasjer

Det benyttes karakteren bestått/ikke bestått.

Kursbevis tildeles etter bestått kurs.

Tidsperiode

  • Samling 1: Uke 17 2018, Kongsvinger

Kontaktinformasjon
Faglige spørsmål rettes til: Marianne Igland, e-post: , telefon 62 82 59 26.

Spørsmål knyttet til opptaksprosessen (søknadsfrist, søknadsprosedyre, dokumentasjon osv) rettes til .

Studieadministrative spørsmål (semesteravgift, eksamen, sensur osv) rettes til .

Undervisningssted:
Politihøgskolens utdanningssenter, Kongsvinger

Sist oppdatert: |