Hopp til innhold

Oppstart dette semesteret

Planlagt oppstart dette semesteret

Høst 2020

Introduksjon

Det moderne norske systemet for nasjonal beredskap og krisehåndtering baserer seg på de ulike beredskapsaktørenes selvstendige ansvar og deres evne til å samvirke på tvers av etatsskiller og sektorgrenser. Nyere erfaring fra hendelser og øvelser viser at behovet for gjensidig kjennskap og tillit er avgjørende for en vellykket, helhetlig krisehåndtering.
Videreutdanningen i nasjonal beredskap og krisehåndtering skal legge til rette for at de ulike nivåene og sektorene får utdypet kjennskap til eget og hverandres ansvarsområde, kapasiteter, muligheter og begrensninger. Utdanningen arrangeres av Politihøgskolen og Forsvarets høgskole i fellesskap.

Målgruppe

Målgruppen for studiet er ledere og andre i Forsvaret, Politi- og lensmannsetaten, og i øvrige offentlige og private sektorer, som har oppgaver innen nasjonal beredskap- og krisehåndtering.
Fra forsvarssektoren er målgruppen personell fra majors nivå/tilsvarende. Fra politiet er målgruppen ledere og andre sentrale aktører fra politidistrikter, særorgan og direktorat. Fra offentlig og privat sektor for øvrig er målgruppen personer på tilsvarende nivå.

Opptakskrav

Søkere må dokumentere følgende formelle krav:
Utdanning:

  • bestått bachelor i politiutdanning/3-årig politiutdanning, bestått militær bachelorgrad eller tilsvarende, eller annen relevant utdanning minimum på bachelornivå

Tilsettingsforhold/ praksis:

  • ansettelse i politi- og lensmannsetaten, Forsvaret eller andre relevante samfunnsaktører innen beredskap og krisehåndtering
  • minimum 3 års relevant praksis fra arbeid med beredskap og krisehåndtering

Søkere som ikke oppfyller de formelle kravene må dokumentere følgende:

  • bestått 2-årig utdanning fra Politiskole med minimum 60 studiepoeng/ 1680 timer etterutdanning erstatter kravet til relevant bachelorutdanning
  • for søkere fra Forsvaret/forsvarssektoren: søkere må ha relevant høyere utdanning tilsvarende 120 stp, der evt. krigsskoleutdanning med godkjent uttelling på minimum 60 stp, kvalifikasjonskurs eller GOK kan inngå. I tillegg kreves minimum 5 års relevant tjenesteerfaring.

Tilleggsinformasjon:
En forutsetning for å starte utdanningen er at søkerne er sikkerhetsklarert for HEMMELIG.

Innhold

Se for øvrig studieplanen for nærmere beskrivelser av forventet læringsutbytte og arbeidskrav.

Tidsperiode

Gjennomføring med oppstart høsten 2019:

Samling 1: Uke 39/2019 - Stavern
Samling 2: Uke 45/2019 - Ekstern lokasjon
Samling 3: Uke 7/2020 - Ekstern lokasjon

Studieavgift for eksterne studenter
Med eksterne studenter menes studenter fra andre nordiske land, og etater utenfor politi- og lensmannsetaten (inkl. politiets særorgan). Studieavgift bortfaller såfremt det foreligger en særavtale/samarbeidsavtale mellom PHS og den institusjon studenten kommer fra, om gjenytelser eller bidrag til gjennomføringen av studiet.

Studieavgift: NOK 25 000.

Kontaktinformasjon
Faglige spørsmål rettes til:
Politihøgskolen: Politiinspektør Harald Vårdal, e-post: , mobil: 916 51 643.

Spørsmål knyttet til opptaksprosessen (søknadsfrist, søknadsprosedyre, dokumentasjon osv) rettes til .

Studieadministrative spørsmål (semesteravgift, eksamen, sensur osv) rettes til .

Undervisningssteder 
Justissektorens kurs og øvingssenter (JKØ), Stavern
Akershus festning, Oslo

Sist oppdatert: |