Hopp til innhold

Introduksjon

Bruk av figuranter er en viktig ressurs i utdanning av patruljehundeekvipasjer i politiet. Figuranter brukes for å trene hunder systematisk til å kjenne igjen og løse de oppgaver de stilles overfor på en effektiv og trygg måte.

Det stilles krav til gode observasjonsevner, kommunikasjonsevner, inngående kunnskap om bruk av dressurteknikker og adferd hos hund.

Politihøgskolen vil gjennom dette kurset bidra til kompetanseheving for figuranter som skal bidra til å trene politiets tjenestehunder innen dressur som handler om lokalisering, avverging og pågripelse i ulike miljøer og situasjoner.

Målgruppe

Målgruppen for kurset er polititjenestepersoner som politidistriktet/særorganet har tiltenkt en fremtidig rolle som figurant i politiets hundetjeneste. Det forutsettes at deltakerne er valgt ut i henhold til lokale kompetanseplaner.

Opptakskrav

Søkere må:

Det kan etter særskilt vurdering gjøres unntak fra kravet om fullført studium for nye hundeførere på 30 studiepoeng.

Organisering og arbeidsmetoder

Kurset gjennomføres som en to-ukers samling (ca. 76 timer). I dette ligger deltakelse i teoretisk og praktisk undervisning, instruksjon, praktisk trening og gruppearbeid.

Arbeidsmåtene i kurset skal bidra til å gi deltakerne godt læringsutbytte, og særlig belyse sammenhengen mellom teori og praksis. Det legges vekt på varierte arbeidsformer med stor grad av aktivitet for deltakerne. Det vil også bli lagt vekt på ferdighetstrening og individuell instruksjon.

Det er obligatorisk tilstedeværelse på samlingen. Aktiviteter utover ordinær arbeidstid kan forekomme.

Vurdering

Deltakerne blir vurdert gjennom hele kurset etter nærmere oppgitte kriterier forankret i læringsutbyttebeskrivelsene. Deltakerne vil få fortløpende tilbakemelding på sin progresjon i forbindelse med praktisk instruksjon og utførelse.

Sluttvurderingen består av en helhetsvurdering av kursdeltakerne, som foretas av instruktør. Helhetsvurderingen innebærer vurdering av kursdeltakernes kunnskaper og ferdigheter.

Det benyttes karakterene bestått/ikke bestått.

Kursbevis tildeles etter bestått kurs.

Kontaktinformasjon
Faglige spørsmål rettes til: Marianne Igland, e-post: , telefon: 62 82 59 26.

Spørsmål knyttet til opptaksprosessen (søknadsfrist, søknadsprosedyre, dokumentasjon osv) rettes til .

Studieadministrative spørsmål (semesteravgift, eksamen, sensur osv) rettes til .

Utdanningssted:
Politihøgskolens utdanningssenter, Kongsvinger

Sist oppdatert: |