Hopp til innhold

Oppstart dette semesteret

Planlagt oppstart dette semesteret

Høst 2019

Søk opptak

Introduksjon

Politimyndighet utøves i enkelte tilfeller av personell med tildelt begrenset politimyndighet. Personene er enten ansatt i politiet og utfører oppgaver innenfor det som omtales som den direkte polititjeneste, eller har en stilling eller oppdrag utenfor politiet som omfatter arbeidsoppgaver som verner offentlige interesser.

Personellet har ikke gjennomført den treårige grunnutdanningen ved Politihøgskolen (Bachelor) og har ikke politimyndighet i kraft av stilling i politiet med politigrad. For tildeling av begrenset politimyndighet er det derfor et særskilt krav til gjennomført opplæring. Introduksjonsmodulen (Modul 1) tar sikte på å dekke de teoretiske emnene i den obligatoriske grunnopplæringen for de som tildeles begrenset politimyndighet.

Modulen er åpen for alle utøvere av begrenset politimyndighet, men ansatte i politiet vil bli prioritert.

De største gruppene med begrenset politimyndighet i politiet er arrestforvarere, grensekontrollører og transportledsagere. Videre omfatter gruppen ulike spesialister som arbeider med kriminalitetsbekjempelse (etterforskning og etterretning) eller utfører ulike støttefunksjoner til spesialavdelinger i politiet. 

Et betydelig antall personer med ansettelse eller oppdrag utenfor politiet tildeles også begrenset politimyndighet. Eksempler på dette er naturoppsynspersonell, transportører i Kriminalomsorgen, grenseoppsynspersonell ved den Norsk-Russiske grensen, personell i Kystvakten, personell i Politireserven og personell i Forsvaret som benyttes i konkrete bistandsoppdrag for politiet. 

Felles for personellet med tildelt begrenset politimyndighet er at de ved utøvelse av politimyndighet underlegges politiets kommandomyndighet og regelverk. De blir en del av statens maktapparat og får fullmakter til gjennomføre inngripende beføyelser og i visse tilfeller også anvende fysisk makt mot befolkningen.

Utøvelse av begrenset politimyndighet er strengt regulert i lov- og instruksverk og berører mennesker i sårbare situasjoner. God kompetanse er derfor en forutsetning for å inneha og utøve begrenset politimyndighet. Politihøgskolen vil bidra til dette gjennom utdanning i begrenset politimyndighet.

Utdanningen er organisert i to grunnmoduler og en påbyggingsmodul:

- Modul 1:     Innføring i begrenset politimyndighet. Modulen er felles med studiet: «Etterforskning for ansatte uten polisiær utdanning og personell utenfor politiet med begrenset politimyndighet».
- Modul 2:     Generelt om begrenset politimyndighet for arrestforvarere, grensekontrollører og transportledsagere.
- Modul 3A: Begrenset politimyndighet for arrestforvarere.
- Modul 3B: Begrenset politimyndighet for grensekontrollører.
- Modul 3C: Begrenset politimyndighet for transportledsagere.

Modul 1 har et omfang av 5 studiepoeng, Modul 2 har et omfang av 15 studiepoeng (inklusive 5 studiepoeng i tegn og symptom på narkotika), og modul 3 gir 5 studiepoeng. 

Målgruppe

Målgruppen er ansatte i politi- og lensmannsetaten med begrenset politimyndighet. Det forutsettes at deltagerne er valgt ut i henhold til lokale kompetanseplaner.

Studiet er også åpent for personell utenfor politi- og lensmannsetaten med begrenset politimyndighet, men ansatte i politiet vil bli prioritert.

Opptakskrav

Utdanningen har rullerende opptak og søkere til modul 1 må ha:

  • Ansettelse i politiet eller tildelt begrenset politimyndighet. Søkere med tilsagn om stilling eller oppgave som normalt tildeles begrenset politimyndighet, vil bli vurdert.

Søkere må enten dokumentere generell studiekompetanse, eller utdanning svarende til minst 60 studiepoeng, eller realkompetanse som kan erstatte manglende formell kompetanse.

Innhold

Se for øvrig studieplanen for nærmere beskrivelser av forventet læringsutbytte og arbeidskrav.

Tidsperiode

Utdanningen er nettbasert og inneholder ingen fysiske samlinger og skal normalt gjennomføres i løpet av tre måneder.

Kontaktinformajon
Faglige spørsmål rettes til: Høgskolelektor Per Håkon Sand, e-post:  , telefon: 23 19 95 66.
Spørsmål knyttet til opptaksprosessen (søknadsfrist, søknadsprosedyre, dokumentasjon osv) rettes til  .
Studieadministrative spørsmål (semesteravgift, eksamen, sensur osv) rettes til  .

 

Undervisningssted
Politihøgskolen, Slemdalsveien 5, Oslo

Sist oppdatert: |